2
POZOR!                 Tento týden mají „naše noviny“ TŘI STRANY !
1
3
Kontakt na redakci
nasenoviny@vram.cz
Vratislav Mlčoch

U nás nakoupíte NEJVÝHODNĚJI!

Aktualizováno vždy o víkendu.
naše noviny
o veřejnosti od r. 1994 Internetový týdeník Internetový týdeník o kultuře
a společnosti od r. 1998
2

Na ulici Dukelská v  Husovicích vznikne nový bytový dům a  pobočka pošty

Bytový odbor Magistrátu města Brna průzkumem zjistil, že  stavebně-technický stav bytového domu na  ulici Dukelská 217  je velmi špatný a  některé konstrukce vykazují takové poruchy, že  je nebezpečné se po  objektu i  pohybovat. I  proto je nyní neobydlený. Objekt není možné v  tomto stavu úspěšně rekonstruovat. Rada města Brna souhlasila s  odstraněním stávajícího objektu a  schválila výstavbu nového bytového domu.

Výstavbou nového bytového domu v  Husovicích město získá cca 16  malometrážních bytů, do  kterých se budou moci od  roku  2019 nastěhovat první nájemníci. Byty by mohly sloužit jako komunitní dům pro seniory nebo jako startovací byty pro mladé lidi.

„Do nového domu by se pravděpodobně přesunula také husovická pobočka České pošty, která se aktuálně nachází v  nevyhovujících prostorách. Na  dané pobočce by byly umístěny poštovní přepážky, ale navíc by se i  nově otevřela balíková služba,“ okomentoval další využití novostavby první náměstek primátora Petr Hladík.

Novostavba bytového domu je navržena jako čtyřpodlažní v  uliční části a  třípodlažní ve  dvorní části.

Předběžné náklady jsou vyčísleny na  25  milionů  Kč s  dobou realizace od  roku  2016 až  2019.

V souvislosti se záměrem demolice stávajícího objektu předloží Bytový odbor Magistrátu města Brna ve  spolupráci s  Odborem implementace evropských fondů žádost o  poskytnutí dotace na  rok  2017 z  podprogramu „Demolice budov v  sociálně vyloučených lokalitách“, a  to do  30.  prosince 2016.

Realizace demolice objektu je plánována v  rozmezí března až  července příštího roku. Stavba by měla být realizována v  průběhu roku  2018.

Nový dům na  Valchařské ulici bude pilotním projektem nového modelu bytové výstavby „Do vlastního za  nájem“

Rada města Brna dnes odsouhlasila záměr odstranění stavby na  ulici Valchařské 31/14.  Stavebně-technický průzkum prokázal, že  je objekt ve  špatném až  havarijním stavu a  kvůli tomuto by nebyla jeho rekonstrukce proveditelná. Na  místě původní nevyhovující stavby bude postaven nový bytový dům s  byty o  dispozici 3+1 pro mladé rodiny v  rámci připravovaného modelu „Do vlastního za  nájem“.

„Naším cílem je nabídnout mladým rodinám dostupné bydlení. Reagujeme takto na  stěhování mladých lidí a  rodin za  hranice města Brna. Nový model bytové výstavby Do  vlastního za  nájem předpokládá výstavbu nových bytových jednotek a  rekonstrukcí stávajících vhodných, ale nevyužívaných bytových či  nebytových objektů,“ vysvětluje první náměstek primátora Petr Hladík.

Záměr výstavby nového bytového domu počítá se vznikem devíti bytových jednotek o  ploše 60  až  80  m² v  dispozicích 3+kk nebo 3+1. Vzhledem k  uvažovanému počtu nových bytů se předpokládá vybudování devíti parkovacích míst, z  nichž budou čtyři ve  dvoře a  pět v  prvním podlaží.

„Rodiny, které využijí nabídky nového modelu výstavby, jednorázově složí částku 300  tisíc  Kč před uzavřením nájemní smlouvy a  budoucí kupní smlouvy. Následně budou pravidelně splácet mimořádnou splátku společně s  nájemným po  dobu 20  let. Bude tu i  možnost odkoupení bytu po  10  letech za  zůstatkovou nákladovou cenu, tedy po  odečtení splacené částky od  nákladové ceny,“ přibližuje fungování modelu Do  vlastního za  nájem náměstek Petr Hladík.

Společně se záměrem demolice stávajícího objektu předloží Bytový odbor Magistrátu města Brna ve  spolupráci s  Odborem implementace evropských fondů žádost o  poskytnutí dotace na  rok  2017 z  podprogramu „Demolice budov v  sociálně vyloučených lokalitách“, a  to do  30.  prosince 2016.

Předpokládané náklady na  výstavbu jsou 26  milionů  Kč. Samotná realizace stavby po  zpracování studie a  vypracování příslušné dokumentace začne na  začátku roku  2018. První rodiny by se do  nových bytů mohly nastěhovat na  konci roku  2018.

Město musí s  krajem úzce spolupracovat, vyzývá primátor

Úzká spolupráce města Brna, Jihomoravského kraje a privátního sektoru je klíčovým východiskem rozvoje Brněnské metropolitní oblasti. Na konferenci Odborně o Brně, kterou uspořádala Asociace brněnských architektů a stavitelů, vyzval ke zlepšení vztahů mezi těmito subjekty primátor Petr Vokřál.

Brněnská metropolitní oblast zahrnuje prstenec obcí v  okolí krajského města propojených úzkými vazbami. Lidé z  metropolitní oblasti využívají zázemí Brna pro pracovní příležitosti a  těží také ze široké občanské vybavenosti, kterou centrum regionu nabízí. Brněnská metropolitní oblast zahrnuje 167 obcí včetně Brna a žije v ní více než 600  000  obyvatel.  

Výrazným problémem města Brna a jeho okolí je silná suburbanizace, která v  uplynulých letech zhoršuje podmínky života Brňanů i obyvatel okolních obcí. „Pracovní trh Brněnské metropolitní oblasti je výrazně vázaný na Brno. Brno jako centrum regionu silně ovlivňuje pohyby lidí za prací,“ vysvětluje sociální geograf Masarykovy univerzity Ondřej Mulíček.

Stěhování lidí za hranice města a jejich každodenní dojíždění za prací do Brna znatelně ovlivňuje hustotu dopravy. Řešení této dopravní zátěže je pak pro samotné město složitý problém, protože tento typ dopravy nelze nahradit městskou hromadnou dopravou. „Je důležité si uvědomit, že hovoříme o skutečně velkém množství obyvatel. Denně je počet obyvatel Brna navyšován o zhruba 110  000 osob, které přijíždí z  okolí,“ komentuje situaci Marek Vinter, předseda Asociace brněnských architektů a stavitelů.

Stěhování obyvatel mimo Brno je dlouhodobým problémem. V  posledních letech ho výrazně rychle zhoršuje nedostatek volných ploch pro výstavbu uvnitř města. V  Brně je nedostatek nových bytů, bydlení zdražuje a lidé hledají možnosti bydlení za hranicemi města. Na  nevyhovující územní plán upozorňuje Asociace brněnských architektů po celé dva roky od  svého vzniku.

„Musíme zmapovat, kde můžeme stavět a po společné diskuzi s privátním sektorem ukázat, co můžeme stavět,“ uvedl primátor Vokřál. Pro rozvoj Brněnské metropolitní oblasti je klíčová komunikace mezi vedením Brna a novým vedením Jihomoravského kraje. „Je třeba najít shodu,“ zdůraznil. A to bez ohledu na skutečnost, že Brno ještě delší dobu nebude mít aktuální územní plán.

Harmonogram přípravy nového územního plánu města Brna představil na konferenci ředitel Kanceláře architekta města Michal Sedláček. Harmonogram počítá s  optimistickou a  pesimistickou variantou. Bezproblémové pořízení nového územního plánu je naplánováno v  horizontu šesti let. Pokud by se objevily komplikace, harmonogram počítá s  novým plánem nejdříve v  roce 2026. Stavební zákon přitom říká, že pokud Brno do roku 2020 nevytvoří nový územní plán, ten stávající pozbude platnosti a město bude bez územního plánu.

„Tématu Brněnské metropolitní oblasti byla především díky aktivitě Kanceláře strategie města v  poslední době věnována velká pozornost a je k  dispozici řada strategických dokumentů. Náš záběr je ale užší a vychází z  našich konkrétních potřeb kladených na územní plánování a  rozvoj,“ popisuje motivy pro uspořádání konference architekt Jaroslav Dokoupil, místopředseda Asociace.

Konference Odborně o Brně se zúčastnili čelní představitelé města, kraje i zástupci soukromé investiční sféry. Společně se shodli, že vzájemná spolupráce je pro úspěšný rozvoj Brna a  jeho zázemí klíčová. Město a Asociace brněnských architektů a stavitelů společně přislíbili pokračování konference Odborně o Brně, které by v  první polovině příštího roku mělo představit plány statutárního města Brna a Jihomoravského kraje v oblasti spolupráce a  rozvoje metropolitní oblasti.

Statutární město Brno obdrželo rozhodnutí Ministerstva kultury týkající se objektu bývalé káznice na  ulici Cejl

Statutární město Brno obdrželo rozhodnutí Ministerstva kultury ČR ve  věci zpamátnění objektu bývalé káznice mezi ulicemi Soudní a  Cejl. Město rozhodnutí ministerstva respektuje a  v  nejbližších dnech se s  ním důkladně seznámí a  zanalyzuje jej. Vzhledem k  rozsáhlosti dokumentu jej budou zástupci vedení města komentovat při nejbližší možné příležitosti.

Vedení města Brna si uvědomuje historickou i  společenskou významnost tohoto místa a  v  budoucnosti bude společně s  odbornou veřejností hledat nejvhodnější způsob, jakým bude objekt využit. Veškeré další kroky budou podnikány s  maximálním důrazem na  zachování piety a  významnosti tohoto objektu.

Rozsáhlý objekt bývalé káznice z  konce 18.  století se stal nechvalně proslulým místem teroru za  nacistické a  komunistické diktatury. Vazební věznice byla v  těchto dobách i  místem poprav politických vězňů. Od  roku  2006 byl objekt pro veřejnost uzavřen. Na  počátku roku  2016 se zde za  dohledu památkářů a  odborné veřejnosti uskutečnily zajišťovací práce, které zabránily dalšímu chátrání budovy.

Řídicí výbor schválil prvních 12  projektových záměrů v  programu ITI

Město Brno jakožto nositel Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti (dále jen Strategie) vypsalo v  druhé polovině října 2016 první výzvy nositele v  rámci nástroje integrovaných územních investic (dále jen ITI). S  pomocí peněz vyčleněných v  tomto dotačním nástroji se postupně začnou realizovat např.  projekty prodloužení tramvajových a  trolejbusových tratí nebo rozvoje dopravní telematiky.

Do těchto prvních pěti výzev se celkem přihlásilo dvanáct projektových záměrů, které následně prošly hodnocením, zda jsou v  souladu se Strategií. Od Řídicího výboru ITI, který zasedal v  pondělí 28.  listopadu, získalo všech 12  projektových záměrů souhlasné stanovisko (přehled projektů najdete na  druhé straně).

Nositelé projektů budou v  dalších měsících předkládat plnou projektovou žádost o  příslušnou dotaci. Souhlas Řídicího výboru je povinnou součástí této žádosti. Podporu totiž mohou získat jen projekty, které jsou v  souladu se Strategií.

„V rámci prvních výzev nositele ITI se sešly velmi zajímavé projekty, které zcela jistě dopomohou k  naplňování Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti. Zejména strategické projekty tramvajových tratí zpříjemní život občanů celé metropolitní oblasti,“ uvedl primátor města Brna Petr Vokřál, který je zároveň předsedou Řídicího výboru ITI.

Kromě udělování souladů projektových záměrů se Strategií se na  ŘV ITI řešila problematika nově vznikající Strategie pro Brno nebo destinačního managementu. Členové ŘV ITI byli rovněž obeznámeni s  harmonogramem výzev nositele Strategie pro následující v  období. Nejbližší výzvy budou pravděpodobně vyhlášeny již v  průběhu prosince 2016 v  rámci problematiky sociálního bydlení, komunitních center či  infrastruktury pro sociální služby. Více informací nejen k  harmonogramu výzev nositele naleznete na  webových stránkách www.brno.cz/ITI  

Sdílené bydlení zdravotních sester

Město Brno se snaží pomoci zdravotnickým zařízením, kterým chybí až  sto zdravotních sester. V  rámci chystaných rekonstrukcí volných bytů a  nebytových prostor ve  městě Brně připravuje vedení města poskytnutí bytových jednotek nemocnicím zaměstnávajícím lékařský personál ze  vzdálenějších regionů republiky či  ze  zahraničí. V  plánované rekonstrukci nebytových prostor na  Kobližné 10  vzniknou čtyři byty pro tento účel. Další tři byty budou upraveny ze  stávajících neobsazených bytů svěřených městské části Brno-střed.

„Vycházíme vstříc brněnským nemocnicím, které nemají kapacity k  ubytování svých zaměstnanců. Tímto krokem chceme pomoci k  lepšímu provozu nemocnic. Chybějící personál je v  dnešní době hlavním důvodem, proč lidé čekají na  operace. Díky bytům, které vzniknou rekonstrukcí třetího a  čtvrtého patra na  Kobližné 10, a  dalším bytům poskytnutým MČ Brno-střed budou moci nemocnice nabízet místa i  kvalifikovaným lidem ze  vzdálenějších regionů nebo ze  zahraničí,“ uvedl první náměstek primátora Petr Hladík.

Plánované stavební úpravy ve  3.  a  4.  patře, které byly využívány jako učebny a  kanceláře, přemění prostory na  byty, které budou moci využít nemocnice pro ubytování zdravotních sester. Dříve tyto prostory vlastnil Jihomoravský kraj a  využívalo je odborné učiliště. V  roce  2011 prostory převzal Odbor správy majetku Magistrátu města Brna. Prostory se nepodařilo pronajmout především z  důvodu špatného technického stavu, nedostatečné hygienické vybavenosti a  nemožnosti parkování v  okolí.

Celkové investiční náklady na  stavební práce jsou odhadovány na  6  milionů  Kč.   S  rekonstrukcí by se dle předpokládaného harmonogramu mělo začít po  zpracování příslušné dokumentace, vydání stavebního povolení a  výběru zhotovitele stavby v  srpnu roku  2017 a  k  nastěhování by měla být k  dispozici již na  konci roku  2017.

Bytové prostory budou přímo pronajaty nemocnici, která pronájem bude nabízet svému personálu.

Město Brno vybírá další velké byty, které by do  tohoto projektu zapojilo.

3

Tisková zpráva z  RMB č.  R7/090  dne 29.  11.  2016