POZOR!                 Tento týden mají „naše noviny“ DVĚ STRANY !
Aktualizováno vždy o víkendu.
naše noviny
o veřejnosti od r. 1994 Internetový týdeník naše noviny str. 1 naše noviny str. 2
Kontakt na redakci
babocka@vram.cz
Internetový týdeník o kultuře
a společnosti od r. 1998 naše noviny str. 2

Tisková zpráva z  RMB č.  R7/184 dne 11.  9.  2018

RMB doporučuje ZMB schválit

- poskytnutí neinvestičních příspěvků v  celkové výši 250  000  Kč školním jídelnám, mateřským a  základním školám zřizovaným statutárním městem Brnem a  jeho městskými částmi na  podporu dietního stravování ve  městě Brně. Nejčastěji se jedná o  přípravu bezlaktózových, bezlepkových nebo diabetických pokrmů. K  dvaceti zařízením, která již dietní stravování umožňují (a  kterým zastupitelé již schválili příspěvek ve  výši 1  milion korun), se od  září připojí dalších jedenáct. Školám či  jídelnám je příspěvek poskytován měsíčně ve  výši 5  000  Kč. Poskytnuté neinvestiční příspěvky budou použity například na  nákup odborné literatury, na  pořízení kuchyňského náčiní, na  odměny pro zaměstnance připravující dietní stravu a  na  jejich další vzdělávání;

RMB schvaluje

- základní síť sociálních služeb města Brna pro rok  2019, která zahrnuje sociální služby poskytované jak příspěvkovými organizacemi města, tak i  nestátními neziskovými organizacemi. Součástí navrhované sítě jsou i  předpokládané minimální částky spolufinancování ze  strany města Brna, vypočtené dle Pravidel řízení o  přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok  2019 v  oblasti poskytování sociálních služeb. Město Brno schválením tohoto materiálu deklaruje vůči Jihomoravskému kraji, že  služby uvedené v  síti považuje za  potřebné a  počítá v  roce  2019 s  jejich finanční podporou;

- smlouvu s  vybranou společnost Didamag  s.r.o. pro veřejnou zakázku „Statutární město Brno – dodávka didaktické pomůcky pro mateřské školy“. Veřejná zakázka je realizována v  rámci projektu Rovný přístup k  předškolnímu vzdělávání ve  městě Brně. Předmětem zakázky je dodávka didaktických pomůcek pro mateřské školy zřizované městem Brnem nebo městskými částmi. Nabídková cena společnosti činila 1,13  mil. Kč bez  DPH;

RMB souhlasí

- se „Žádostí o  finanční podporu z  rozpočtu JMK pro rok  2018" – Janáčkovo kulturní centrum. Na  základě Memoranda o  spolupráci při přípravě a  realizaci projektu „Janáčkova kulturního centra“, které zajišťuje společný postup na  výstavbě nadzemní části objektu JKC a  které podepsaly statutární město Brno, Jihomoravský kraj a  Ministerstvo kultury, se kraj zavázal ke  spolufinancování ve  výši 100  milionů korun. V  rozpočtu Jihomoravského kraje je tato částka rozdělena rovnoměrně po  50  milionech do  let 2018 a  2019. Na  základě postupu prací při zpracování dokumentace pro stavební povolení se jeví praktičtější rozdělení čerpání dotace alespoň do  4  let. Navrženo je: 2018 – 25  mil., 2019 – 25  mil., 2020 – 30  mil., 2021 – 20  mil. Finanční prostředky z  rozpočtu Jihomoravského kraje budou městu Brnu poskytovány formou dotace, a  to postupně na  jednotlivé roky. Vyúčtování poskytnutých prostředků bude probíhat do  30.  6.  následujícího kalendářního roku. Dotační příspěvek ve  výši 25  mil. Kč pro rok  2018 použije statutární město Brno na  úhradu nákladů vynaložených v  souvislosti se zpracováním projektové dokumentace pro stavební povolení a  v  souvislosti s  výkonem inženýrské činnosti;

- se zpracováním investičních záměrů Zoo Brno a  stanice zájmových činností;

- na  základě podnětu Veřejné zeleně města Brna se zpracováním investičního záměru na  akci „Revitalizace hřišť v  parku Lužánky podél ulice Lužánecká“ a  „Rekonstrukce cest v  parku Lužánky“;

RMB vybírá

- pro nadlimitní veřejnou zakázku na  stavební práce „Stavební úpravy ZŠ a  MŠ Horníkova" nabídku společností SYNER,  s.r.o.   a  UNISTAV CONSTRUCTION  a.s. sdružených ve  společnosti s  názvem „Společnost pro školu Horníkova“;

- pro nadlimitní veřejnou zakázku na  „Kreativní centrum Brno – projektová dokumentace a  autorský dozor“ nabídku dodavatele KAVA, spol. s  r.  o.

ZOO Brno chystá lanovku, rýžování zlata, výlet do pravěku a novou expozici s  pižmoni

Lanovka do  horní části ZOO, pohodlnější vstup od  dočasného parkoviště, nová expozice Klondike, nová expozice pižmoňů v  rámci celku Beringie, pohodlnější stáj pro žirafy nebo expozice Výlet do  pravěku s  pohyblivými modely prehistorických zvířat. To jsou projekty, kterými chce ZOO Brno přilákat návštěvníky a  nabídnout jim nové zážitky i  pohodlnější přístup ke  stávajícím expozicím. Rada města Brna dnes odsouhlasila úkol zpracovat podrobné investiční záměry jako první krok k  jejich realizaci.

„Přitažlivost brněnské ZOO poroste i  s  novými atrakcemi a  zážitky, které návštěvníkům nabídne. Jsem přesvědčen, že  lanovka do  horní části zoologické zahrady nebo výlet do  pravěku jistě nové návštěvníky osloví,“  komentoval dnes schválenou přípravu projektů  náměstek pro životní prostředí Martin Ander.    

První z  připravovaných projektů umožní návštěvníkům ZOO pohodlnější přístup od  dočasného parkoviště na  odstavné ploše v  Kníničkách, zatímco se připravuje vstup nový. U  dočasného parkoviště nově zaparkuje také 8  zájezdních autobusů. Provizorním vstupem budou moci návštěvníci projít po  nové cestě k  expozici Klondike, stylizované jako malá zlatokopecká osada s  potůčkem, na  kterém si mohou vyrýžovat zlatá zrnka. Poté budou pokračovat k  nástupní stanici kabinové lanovky, která je doveze do  Africké vesnice v  horní části ZOO.

Další novinku představuje Výlet do  pravěku, okružní trasa s  pohyblivými i  statickými modely prehistorických zvířat. Ty se budou nacházet v  nově vytvořených stanových halách určených pro prostorově náročné instalace. Součástí tohoto atraktivního zábavního areálu budou i  oddechová místa a  herní koutky pro děti. ZOO plánuje, že  expozice může přilákat až  100  tisíc nových návštěvníků.

Také expoziční celek Beringie čekají nové přírůstky. Na  místě nepoužívaného návštěvnického WC vyroste nový výběh a  stáje pro pižmoně. Expozice bude doplněna třemi vyhlídkami pro návštěvníky. Do  nového se přestěhují také žirafy – stávající prostory neodpovídají standardům chovu těchto vzácných zvířat. Návštěvníci je budou moci v  plánované větší stáji pozorovat z  krytého schodiště s  plošinou ve  výšce hlav zvířat.

Nová aplikace pomůže cyklistům najít trasu i stojan

Geografický informační systém (GIS) města Brna spouští novou aplikaci s  názvem Cyklistická opatření. Cyklistům by měla pomoci lépe si naplánovat cestu po  městě a  pohybovat se v  ulicích bezpečněji. Aplikace se bude čtyřikrát ročně aktualizovat.

„Cyklistická aplikace zobrazuje řadu užitečných údajů a  dat – od  údajů o  umístění cyklostojanů či  stanovišť sdílených kol až  po  data, která pomohou cyklistům plánovat si bezpečnější trasu po  městě. Umožňuje také snadnější shromažďování podnětů na  zlepšení jak od  městských částí, tak od  samotných cyklistů či  řidičů a  chodců. Rádi bychom totiž, aby město sloužilo všem účastníkům silničního provozu. A  dobrá informovanost a  vzájemná ohleduplnost jsou pro tento bezpečný provoz nutnou podmínkou,“  říká  náměstek primátora pro oblast technickou a  majetkovou Richard Mrázek.

V aplikaci si uživatelé mohou vyhledat například informace o  současných i  plánovaných trasách ve  městě i  regionu, o  cyklistických přestupcích a  nehodách či  intenzitě dopravy. Nechybí ani realizovaná a  zamýšlená cykloopatření na  území města. V  mapách budou zakresleny i  prioritní úseky, které k  realizaci navrhla skupina odborníků, a  také podněty od  občanů. V  sekci Dopravní vrstvy uživatelé aplikace najdou svislé i  vodorovné dopravní značení nebo upozornění na  jednosměrky. V  sekci Cyklogenerel a  pentlogramy jsou dostupné údaje o  intenzitě dopravy, které pro své rozhodování využívají odborníci při navrhování označování nových cyklotras.

„V aplikaci jsme zobrazili také externí data, jako jsou např.  data přestupků a  nehod od  městské policie a  Policie ČR,“  pokračuje  administrátorka GIS Kateřina Tarabusová.

Aplikace dále obsahuje údaje o  umístění stojanů na  kola a  plány na  jejich další rozmístění po  městě, informace o  možnostech sdílení kol, regionální či  dálkové cyklotrasy, vizualizaci parcel ve  vlastnictví statutárního města Brna, správní členění a  podobně. Kromě prohlížení dat nabízí také funkce, jako je měření vzdálenosti a  plochy, možnost vyhledání přesných adres, tisk map a  jejich export nebo možnost hlášení nedostatků, skrze kterou mohou uživatelé upozornit na  chyby či  chybějící data.

„Požadavky na  vytvoření podobné aplikace byly na  Magistrátu města Brna už několik let. Záměrem bylo vytvořit prostor, kde by mohli zájemci sledovat vývoj realizace plánovaných cykloopatření, priority města v  této oblasti, podněty od  občanů, aktuální umístění stojanů na  kola i  návrhy na  jejich další umístění a  podobně. Takový prostor vznikl v  mapové aplikaci Cyklistická opatření,“  vysvětluje  Pavla Valtr Kneslová z  Referátu městské mobility Magistrátu města Brna.

Aplikace bude od  dnešního rána k  volnému stažení na  webové adrese https://gis.brno.cz/mapa/cykloopatreni/. Můžete ji také najít na  rozcestníku mapového portálu města Brna (gis.brno.cz) či  na  na  datovém portálu města Brna (data.brno.cz) v  záložce Aplikace.

Kreativní centrum Brno: Radní vybrali dodavatele projektové dokumentace a autorský dozor

V červenci letošního roku  Rada města Brna schválila zahájení jednacího řízení bez uveřejnění na  „Veřejnou zakázku Kreativní centrum Brno – projektová dokumentace a  autorský dozor“. Výsledkem tohoto jednání je, že  dnes radní vybrali jako dodavatele společnost KAVA, spol. s  r.  o., jejíž vítězný návrh byl vybrán v  rámci architektonické užší jednofázové projektové soutěže o  návrh Kreativního centra Brna. Radní dále schválili předložený návrh vyjednané smlouvy mezi touto společností a  statutárním městem Brnem.

„Vítězný návrh od  společnosti KAVA velmi přirozeným způsobem kombinuje pracovní prostor pro kreativní průmysly, jako jsou design, architektura, média a  další, s  pietou daného místa, Vybudování Kreativního centra Brno je klíčovým infrastrukturním počinem pro podporu kreativních průmyslů v  Brně, a  pomůže i  zatraktivnění okolní čtvrti. Objekt už nyní předběžně oživují kulturní akce, divadla, koncerty, odborné historické prohlídky a  část objektu je využita jako místo pro workshopy v  rámci projektu Barvy brněnského Bronxu,“popsal  náměstek pro kulturu Matěj Hollan.

Plánované využití prostor bývalé káznice vychází ze  vzoru mnoha evropských měst. Z  jejich zkušeností vyplývá, že  do  oživení deprivovaných lokalit nebo nevyužívaných brownfieldů je optimální zapojit tvůrčí, edukativní i  sociální aktivity. Cílem Kreativního centra Brna je stát se místem pro setkání a  dialog, tedy přitáhnout zajímavé lidi, poskytnout jim pracovní prostory, oživit okolní lokalitu a  v  neposlední řadě suplovat to, co v  blízkosti chybí, třeba zeleň nebo obchody.

Strategickým projektem Kreativního centra Brno se město zabývá od  roku  2009. V  plánu je vytvořit v  objektu centrum tvůrčích profesí poskytnutím soukromých pracovních prostor, ale i  prostor přístupných široké veřejnosti i  vzdělávacím institucím (např.  ateliery, kreativní inkubátor, knihovna, artotéka, multifunkční sály, světelná laboratoř, obchody, dílny, prostory pro činnost neziskových organizací, coworkingová kancelář i  interaktivní expozice o  historii objektu a  kontemplativní pietní prostory aj.).

Harmonogram pořízení projektové dokumentace a  zajištění autorského dozoru je upraven tak, aby se projekt mohl ucházet o  dotaci v  další dotační výzvě, tedy v  létě 2019. Projekt se bude hlásit do  Operačního programu Podnikání a  inovace pro konkurenceschopnost, konkrétně do  Programu podpory Služby infrastruktury. Projektu je přislíbena alokace v  rámci nástroje ITI BMO.

Stavební práce jsou plánovány na  roky 2020–2022.

Do doby otevření bude objekt káznice v  rámci současných technických možností sloužit pro vzdělávací a  kulturní akce spojené s  tímto místem i  prohlídky pro veřejnost organizované Turistickým informačním centrem města Brna.

Řidiči si zvykají na  nový systém parkování

Od 1.  září platí v  historickém centru Brna nová pravidla pro parkování. Statistiky z  prvního týdne ukazují, že  si řidiči na  systém rezidentního parkování začínají rychle zvykat a  povědomí o  novém systému se zvyšuje. Rada města dnes také opětovně vyhlásila zadávací řízení na  kamerový systém pro kontrolu vjezdu do  nejužšího centra města.

„Po týdnu fungování rezidentního parkování můžeme říci, že  se lidem začíná nový systém dostávat pod kůži. Z  dat městské policie je jasně vidět, jak se obrací poměr mezi těmi, kdo do  centra vjíždí neoprávněně, a  těmi, kteří si vyřídili parkovací oprávnění nebo povolení k  vjezdu. Z  počátečních 61  % neoprávněných vjezdů zaznamenaných v  pondělí 3.  září jsme se ke  konci týdne dostali na  37  %,“  komentoval  náměstek pro investice a  dopravu Richard Mrázek.

V centru města se také pohybuje speciální auto s  kamerami, které provádí sběr dat a  upravuje technické nastavení tak, aby bylo schopné plného provozu.

„Momentálně ladíme různé technické záležitosti a  třeba i  to, aby auto s  kamerami na  střeše snadno všude projelo, odstraňujeme překážky, které brání viditelnosti dopravního značení apod. A  samozřejmě se snažíme, aby se o  novém systému dovědělo co nejvíce lidí a  aby se s  ním řidiči dobře seznámili,“  řekl  náměstek Mrázek. „Cílem teď není trestat někoho za  to, že  omylem vjel do  oblasti, kde je omezený vjezd, nebo za  to, že  si nevšiml nového značení u  parkovacích míst. Očekáváme, že  data ze  speciálního auta budeme předávat k  prověření od  příštího měsíce,“  dodal  náměstek.

Přibývá i  počet zpracovaných parkovacích oprávnění. Ta se od  1.  září vydávají nejen pro historické centrum, ale i  pro další 3  oblasti, které se do  systému připojí od  začátku listopadu. Aktuálně jich bylo pro všechny čtyři oblasti vydáno celkem 1371, z  nichž je například 640  pro rezidenty a  250  pro abonenty. Povolení k  vjezdu je vyřízeno pro 5664 aut, z  nichž 596  slouží pro zásobování. Zbytek tvoří vozy IZS, MHD, taxíky nebo vozy vlastníků nemovitostí či  lidí se zdravotním postižením.

Brněnská městská policie dohlíží v  historickém centru na  dodržování nových pravidel a  řidiče informuje a  snaží se jim pomoci.  „V naší práci budeme nadále pokračovat a  řidiče budeme dál upozorňovat na  nová pravidla. Pomocí aplikace kontrolujeme oprávněnost vjezdů řidičů a  těm, kteří chtějí do  centra vjet omylem, poradíme, kudy se mají vydat, případně kde zaparkovat,“  komentoval roli strážníků  ředitel Městské policie Brno Luboš Oprchal.

Úpravy ZŠ a MŠ Horníkova provede „Společnost pro školu Horníkova“

Rada města Brna dnes vybrala zhotovitele stavebních prací na  ZŠ a  MŠ Horníkově. Ve  stanoveném termínu dle zadávací dokumentace podalo nabídku v  otevřeném řízení 5  účastníků. Jako nejvhodnější zvolili radní na  základě doporučení hodnotící komise nabídku „Společnosti pro školu Horníkova“, kterou tvoří SYNER,  s.  r.  o., a  UNISTAV CONSTRUCTION,  a.  s. Nabídková cena bez  DPH činila bezmála 175  milionů korun.

„Součástí prací bude obnova střechy, zateplení budovy, výměna oken a  dveří, rekonstrukce ústředního topení a  vzduchotechniky a  také stavební úpravy v  jednotlivých třídách,“  popsal  náměstek primátora pro oblast investic Richard Mrázek.

Investice je zařazena ve  schváleném rozpočtu města s  celkovými náklady 201  331  000  korun. Rada dnes schválila navýšení tohoto rozpočtu na  225,5 milionu korun. Projekt nebude financován jen z  rozpočtu MMB, na  část nákladů stavby bude zažádáno o  spolufinancování prostřednictvím dotačního programu „Operační program Životní prostředí“.

Stavební práce začnou podle předpokladů letos na  podzim.

Město dokončilo 9  bytů pro sdílené bydlení zdravotních sester

Nemocnice ve  městě Brně hledají kvalifikovaný personál, především zdravotní sestry. Město se jim snaží vyjít vstříc, a  to pomocí sdíleného bydlení pro sestřičky. Nemocnicím už poskytlo devět bytů pro lékařský personál ze  vzdálenějších regionů republiky či  ze  zahraničí.

„Město nadále pokračuje v  projektu sdíleného bydlení pro zdravotní sestry a  další nelékařské pracovníky. Celkem už byly dokončeny rekonstrukce devíti bytů a  do  konce roku  přibydou další tři. V  následujícím roce  je pak naplánováno dokončení oprav v  dalších 12  bytech,“  komentoval  první náměstek primátora Petr Hladík.

V roce  2017 se do  bytu na  Masarykově ulici nastěhovaly sestry z  Úrazové nemocnice v  Brně. Další 3  byty rekonstruovala městská část Brno-střed v  domech Beethovenova, Česká a  Čápkova. Do  čtyřpokojového bytu na  České se v  červenci letošního roku  nastěhovali zaměstnanci z  Úrazové nemocnice Brno. Od  srpna letošního roku  byl pětipokojový byt na  Beethovenově pronajatý Nemocnici Milosrdných bratří. Fakultní nemocnice Brno pak od  začátku září využívá čtyřpokojový byt na  ulici Čápkova.

Dalších 5  bytů rekonstruoval Bytový odbor Magistrátu města Brna v  domech na  ulici Údolní, Jánské a  Křenové. Tři byty na  Údolní a  jeden na  Jánské mají od  září k  dispozici sestry z  Fakultní nemocnice Brno. Další pětipokojový byt na  Křenové je zatím neobsazený a  byl nabídnut sociálním organizacím, které také zaměstnávají zdravotní personál.

V současné době probíhá rekonstrukce dalších 2  bytů o  velikosti 4+1 v  domě na  ulici Lidická a  na  ulici Masarykova. Fakultní nemocnice Brno projevila zájem o  dalších sedm připravovaných bytů.

Výše nájemného je stanovena u  všech již pronajatých bytů na  57,20  Kč/m2/měsíc s  každoročním zvyšováním k  1.  červenci o  míru inflace vyhlášenou ČSÚ.

Na opravy bytů v  rámci projektu sdíleného bydlení pro nemocnice je v  rozpočtu pro letošní rok  vyčleněno 19,5 milionu  Kč. Jedná se o  prostředky čerpané z  Fondu bytové výstavby.