POZOR!                 Tento týden mají „naše noviny“ TŘI STRANY !

U nás nakoupíte NEJVÝHODNĚJI!

Aktualizováno vždy o víkendu.
naše noviny
o veřejnosti od r. 1994 Internetový týdeník naše noviny str. 1 naše noviny str. 2 naše noviny str. 3
Kontakt na redakci
babocka@vram.cz
Internetový týdeník o kultuře
a společnosti od r. 1998 naše noviny str. 2 naše noviny str. 3

Město hledá zhotovitele retenčních nádrží

Rada města Brna dnes schválila zahájení zadávacího řízení na  zhotovitele retenčních nádrží Královky v  Tuřanech a  Červený mlýn v  Králově Poli. Tyto velké podzemní záchytné nádrže na  vodu slouží jako rezervoár na  zředěnou splaškovou vodu, když ji kvůli srážkám nestačí pojmout čistírna odpadních vod. Díky nim nepřepadávají nadbytečné odpadní vody do  vodních toků, ale postupně se uvolňují do  čistírny, jakmile to její kapacita dovolí. Vodní toky tak zůstávají čistější.

Zhotovení stavby bude probíhat podle Yellow Book FIDIC. To znamená, že  kromě samotné stavby zhotovitel zajistí také veškerou dokumentaci potřebnou před, v  průběhu i  po  dokončení stavby. Předmětem veřejné zakázky je tedy zpracování projektové dokumentace a  zajištění územního rozhodnutí a  stavebního povolení, kompletní realizace stavby retenčních nádrží a  navazujících objektů včetně dodávky technologií a  řídícího softwaru, zpracování dokumentace ke  kolaudaci i  zajištění garančního provozu v  průběhu záruční doby.

„Jedním z  našich zásadních požadavků je, aby zhotovitel dodal software, který zajistí optimální řízení funkcí jednotlivých retenčních nádrží na  území města Brna. Bude fungovat na  základě předpovědi dešťových srážek, odhadne jejich intenzitu a  délku trvání a  podle toho navrhne, jak odlehčit kanalizaci,“  popsal  náměstek pro oblast investic Richard Mrázek.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 1,7 miliardy a  její realizace by mohla začít už na  konci letošního roku. Dokončení stavby se plánuje na  konec roku  2023.

Současný systém retenčních nádrží na  stokové síti města pokrývá přibližně polovinu rozlohy Brna. Díky nové etapě dostavby by mělo být tímto systémem zpožďování a  zadržování naředěných splaškových vod pokryto celé město. Nová retenční nádrž Královky bude mít kapacitu přibližně 22,5 tisíc m³. Retenční nádrž Červený mlýn pak cca 26  tisíc m³.

Stavba retenčních nádrží je součástí projektu „Dostavba kanalizace v  Brně II“, který kromě toho zahrnuje také odkanalizování jednotlivých městských částí. Celkové náklady tohoto projektu překračují 3  miliardy korun a  je spolufinancován z  prostředků Operačního programu Životní prostředí.

Brno plánuje přestat používat do  roku  2020 jedovatý glyfosát

Rada města Brna dnes rozhodla o  tom, že  nařídí všem ředitelům příspěvkových organizací, zvláště pak škol či  nemocnic, aby ve  svých areálech nahradili používání jedovatého glyfosátu jinými technologiemi údržby veřejných prostranství. Podobný pokyn bude projednán i  ve  vztahu k  akciovým společnostem města s  cílem do  dvou let snížit používání glyfosátu na  nulu. Zároveň byl náměstek primátora Martin Ander pověřen projednáním stejného postupu také se starosty městských částí, které zajišťují údržbu chodníků, komunikací i  trávníků.

Chemická látka glyfosát je obsažena v  přípravcích na  odstraňování plevele. Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (odborná složka Světové zdravotnické organizace WHO) ji ve  své zprávě z  roku  2015 označila za  „pravděpodobně karcinogenní pro člověka“. Glyfosát se přitom stále používá při údržbě veřejných prostranství, chodníků a  komunikací. Dodržení přísných pravidel pro jeho bezpečné používání je však na  hustě využívaných veřejných prostranstvích prakticky nemožné. Pokud se glyfosát dostane do  kontaktu s  lidskou pokožkou, může být nebezpečný, a  to zejména pro děti a  těhotné ženy.

K užívání glyfosátu již existují bezpečné alternativy, například mechanické, tj. ruční odstranění, sekačky, rotační kartáče a  brány, termické metody suché, tj. plamen, horký vzduch, infračervené záření, termické metody mokré, tj. horká voda, horká pára, horká pěna a  kombinace těchto metod.

„Používání glyfosátu na  veřejných prostranstvích představuje pro Brňany zdravotní riziko. Proto jej Veřejná zeleň města Brna nebo Správa hřbitovů již nepoužívají a  plevel likvidují mechanicky nebo za  použití horké páry,“  vysvětlil  náměstek primátora pro životní prostředí Martin Ander. Stejným způsobem postupuje na  většině svého území také městská část Brno-střed.  „Nyní jde o  to, aby se bez těchto jedovatých postřiků obešli také další správci travnatých ploch a  chodníků ve  městě, jde přece o  zdraví nás všech,“  dodal.

V Německu či  Rakousku se k  vyloučení glyfosátu z  postupů při údržbě ulic přihlásily již desítky měst, jako například Norimberk nebo Stuttgart. Rezoluci k  zákazu glyfosátu do  roku  2022 přijal loni i  Evropský parlament.

ZŠ Měšťanská se dočká nových odborných učeben

Rada města Brna dnes schválila zhotovitele stavebních prací nástavby učeben nad jídelnou na  ZŠ Měšťanská. Hodnotící komise doporučila zadavateli vybrat nabídku ISS stavtrade,  s.  r.  o.

V termínu byla zadavateli doručena jedna nabídka. Komise po  prozkoumání nabídky a  všech doložených dokladů konstatovala, že  nabídka účastníka ISS stavtrade, s.  r.  o., splňuje zákonné požadavky i  požadavky zadavatele uvedené v  zadávacích podmínkách.

Projekt řeší nedostatek prostorových kapacit školy pro výuku odborných předmětů. Tento problém vyřeší navržená nástavba školy ve  2.  patře nad stávající jídelnou.

„V nástavbě vzniknou dvě nové odborné učebny přírodopisu a  zeměpisu. Bude zde vybudován také nový kabinet pro učitele odborných předmětů, šatny, WC včetně bezbariérového WC. Zároveň bude při rekonstrukci modernizována i stávající učebna ve  3.  podlaží na  odbornou učebnu fyziky a  chemie a  bude vybavena moderními vyučovacími pomůckami,“ upřesnil 1. náměstek primátora Petr Hladík.

Vybraná nabídka počítá s  cenou 8.990.459,71 Kč bez DPH a lhůtou plnění 150  kalendářních dnů.

Tento projekt je spolufinancován z  Integrovaného regionálního operačního programu. Předpokládaná výše dotace je 90  % z  uznatelných nákladů.

Realizace proběhne v  roce  2018 a  skončí počátkem roku  2019.

Rada města Brna vybrala zpracovatele technické studie pro stavbu velodromu v  Komárově

Přesun velodromu do  Komárova bude mít konkrétnější podobu. Radní na  svém dnešním zasedání vybrali zpracovatele technické studie pro jeho stavbu. Bude jím společnost Arch.Design,  s.  r.  o, která podala nejnižší nabídkovou cenu.

„Výstavba nového velodromu patří mezi strategické projekty města Brna a  radní dnes udělali další krok k  tomu, aby byla i  zrealizována. Společnost Arch.Design již v  roce  2008 vypracovala územní studii na  lokalitu Hněvkovského. Všechna sportoviště, která byla v  této studii zanesena, již stojí – kromě velodromu. K  jeho stavbě nyní zpracuje tatáž firma i  potřebnou technickou studii,“komentoval  první náměstek primátora Petr Hladík.

Společnost Arch.Design,  s.  r.  o., nabídla vypracování technické studie nového velodromu za  nejnižší cenu, a  to 1  950  000  Kč.

Nový velodrom bude plně zastřešen s  dřevěnou dráhou o  délce 250  m, která odpovídá parametrům mezinárodní federace UCI pro pořádání mezinárodních soutěží. Kapacita nového sportoviště bude 2000 diváků.

Do konce roku  bude vypsáno výběrové zřízení na  zhotovitele stavby, který bude vybrán v  prvním čtvrtletí roku  2019. Samotná stavba je pak plánována na  roky 2019–2021.

Město spustí dotační programy pro kulturu na rok 2019. Rozdělí zhruba 30 milionů korun

Od 15.  srpna mohou právnické i  fyzické (podnikající i  nepodnikající) osoby podat žádost o  dotaci na  kulturní činnost, a  to v  oblasti audiovize; divadla, performance a  cirkusu; hudby; literatury; tance; výtvarného umění, fotografie, designu a  architektury; kulturně vzdělávací a  zájmové činnosti; celoroční činnosti hudebních klubů; podpory uměleckých řemesel a  lidových tradic.

„Stejně jako letos rozdělíme na  dotačních programech více než 29  milionů korun,“ sdělil náměstek pro kulturu Matěj Hollan.

Žádost lze podat  na celoroční činnost  (1  žádost v  rámci všech dotačních programů) nebo  na projekt  (max. 3  žádosti v  rámci všech dotačních programů). Výjimku tvoří kategorie „činnost hudebních klubů“, kde se nově nebudou podávat žádosti na  projekt, ale pouze na  celoroční činnost. Nově se tato kategorie také bude vztahovat pouze na  hudební kluby s  celoroční činností (tedy ty, které uvádějí ročně alespoň 50  produkcí, z  nichž minimálně polovinu tvoří koncerty a  hudební produkce).

Další změnou je zrušení oblasti „na podporu významné kontinuální víceleté kulturní činnosti a  kulturních akcí velkého rozsahu (významné akce)“. „V současnosti je totiž realizace většiny významných brněnských akcí dotovaných z  rozpočtu města Brna zajištěná na  základě víceleté smlouvy o  poskytnutí individuální dotace. To se týká například JAZZFESTBRNO, Mezinárodního folklorního festivalu, Českého filharmonického sboru Brno a  dalších. Finanční prostředky z  tohoto programu jsme proto přerozdělili do  ostatních oblastí, takže pokud někdo plánuje uspořádat kulturní akci, může o  příspěvek zažádat v  rámci příslušného kulturního odvětví,“  doplnil  Matěj Hollan.

Dotaci je možné poskytnout až  do  výše 70  % způsobilých (uznatelných) nákladů projektu či  celoroční činnosti.

Žádosti o  dotace se podávají v  elektronické i  v  tištěné podobě zároveň. Jejich posouzení provádí hodnotící komise. U  každého dotačního programu se tato komise skládá ze  dvou odborníků, které jmenuje náměstek pro kulturu, a  z  jednoho člena Komise RMB pro kulturu, kterého určí Rada města Brna.

Sběr žádostí bude ukončen 30.  září 2018.

Tisková zpráva z  RMB č.  R7/176 dne 10.  7.  2018

RMB schvaluje
-  Dohodu o  navázání přátelských vztahů mezi městem Skopje a  statutárním městem Brnem. Skopje je hlavní a  největší město Makedonie. Žije zde téměř 540  tisíc obyvatel. Ve  městě se soustředí 40  % veškeré výroby země, nachází se tu významná kulturní centra, sídlí zde makedonský parlament i  vláda. Možnosti vzájemné spolupráce jsou především v  následujících oblastech: hospodářská a  podnikatelská sféra, oblast dopravy (zejména MHD), životního prostředí, cestovního ruchu a  školství (podpora výuky češtiny, výměny studentů SŠ a  VŠ apod.);

-  výzvu k  podání nabídek na  veřejnou zakázku na  stavební práce „Zámečnická 2–5. NP – sdílené bydlení“. V  říjnu 2016 byla ve  2.  NP objektu Zámečnická 2  úspěšně dokončena první bytová jednotka sdíleného bydlení v  Brně, určená pro bydlení 11  seniorů. V  návaznosti na  tento projekt připravil magistrát další projekt sdíleného bydlení, a  to v  objektu Zámečnická 2, kde jsou k  dispozici 4  volné vzájemně sousedící byty;

-  návrh dotačních programů v  oblasti kultury pro rok  2019;

-  zahájení zadávacího řízení na  veřejnou zakázku na  stavební práce „Dostavba kanalizace v  Brně II. – výběr zhotovitele retenčních nádrží“;

-  změnu usnesení R7/173.  schůze Rady města Brna konané dne 12.  6.  2018, bod č.  124, týkající se prodloužení TT z  Osové ke  Kampusu;

RMB vybírá
-  pro veřejnou zakázku malého rozsahu na  akci „Velodrom v  lokalitě Brno-Komárov – technická studie“ jako nejvhodnější nabídku firmy Arch.Design;

-  pro veřejnou zakázku malého rozsahu na  stavební práce „Oprava vytápění šaten a  sprch pro veřejnost – Městský plavecký stadion Lužánky, Sportovní 4, Brno“ jako nejvýhodnější nabídku společnosti SETOP,  s.  r.  o. Statutární město Brno je vlastníkem objektu Městský plavecký stadion Lužánky, který provozuje firma STAREZ-SPORT,  a.  s. Na  základě zhodnocení stávající situace po  změně typu vytápění z  páry na  horkou vodu a  z  rozhodnutí provozovatele bazénové haly bylo zvoleno nové vytápění daných prostor, a  to formou kapilárních rohoží položených v  podlaze;

-  pro veřejnou zakázku malého rozsahu na  výkon technického dozoru na  akci „Bytové domy Vojtova“ jako nejvýhodnější nabídku firmy HYŠPLER DEVELOPING,  s.  r.  o. K  podání nabídky bylo vyzváno 5  společností, termín zahájení stavby se předpokládá 16.  7.  2018;

-  pro veřejnou zakázku malého rozsahu na  stavební práce „Rekonstrukce relaxačního bazénku – Městský plavecký stadion Lužánky, Sportovní 4, Brno“ jako nejvýhodnější nabídku společnosti SETOP,  s.  r.  o. Jedná se o  rekonstrukci stávajícího bazénového tělesa včetně příslušné technologie a  navazujících rozvodů zdravotně technické instalace a  elektřiny;

-  pro podlimitní veřejnou zakázku na  stavební „ZŠ Měšťanská – nástavba učeben nad jídelnou“ jako nejvýhodnější nabídku společnosti ISS stavtrade,  s.  r.  o.;

-  pro veřejnou zakázku malého rozsahu na  službu „I/42  Brno Žabovřeská I  – Zajištění činnosti správce stavby a  TDI“ nabídku společnosti INFRAM,  a.  s. V  souvislosti s  připravovaným zahájením realizace první etapy této stavby provedlo výběrové řízení Ředitelství silnic a  dálnic ČR. Součástí výběrové komise byl zástupce statutárního města Brna. Nabídková cena společnosti INFRAM činila 1  848  200  Kč bez  DPH;
RMB ukládá
-  omezit používání herbicidu glyfosátu zejména na  veřejných prostranstvích;

Výběrové řízení na  tramvaj do  Kampusu: mění se hodnotící komise

Rada města Brna schválila na  své schůzi 12.  června zahájení zadávacího řízení na  veřejnou zakázku na  stavební práce „Prodloužení tramvajové trati z  Osové ke  Kampusu MU v  Bohunicích“. Z  dnešního jednání radních vyplynula změna tehdy přijatého usnesení, a  to z  hlediska jmenovaných členů hodnotící komise.

„Město Brno a  Dopravní podnik města Brna uzavřely smlouvu o  spolupráci, která zahrnuje mimo jiné i  postup při zadávání veřejné zakázky. Smlouva stanovuje, že  obě instituce postupují společně a  že  pro jednání jménem obou zadavatelů je zmocněn DPMB. Představenstvo DPMB na  svém červnovém jednání jmenovalo členy komise, a  proto Odbor investiční navrhl změnu v  usnesení Rady města Brna, tak aby odpovídalo usnesení DPMB. Současně byly v  zadávací dokumentaci provedeny změny na  základě požadavků poskytovatele dotace,“ popsal náměstek primátora pro oblast investic Richard Mrázek.

Veřejná zakázka, odvíjející se od  tzv. FIDIC Yellow Book, zahrnuje nejen realizaci samotné stavby, ale také zpracování nutné dokumentace před stavbou, v  jejím průběhu i  po  skončení.

Realizace veřejné zakázky by měla proběhnout od  února 2019. V  létě 2022 už by tramvaj mohla sloužit cestujícím.

Nabídky se budou hodnotit na  základě tří kritérií. Největší důraz bude kladen na  cenu (70  %, předpokládaná hodnota činí 1,1–1,2 miliardy korun), dále se bude zohledňovat lhůta plnění (10  %, maximální lhůta je stanovena na  41  měsíců) a  environmentální aspekty (20  %, týká se především časového omezení hluku, prašnosti a  dalšího znečištění při výstavbě tunelu, který musí být dokončen maximálně do  130  týdnů).