POZOR!                 Tento týden mají „naše noviny“ DVĚ STRANY !
Aktualizováno vždy o víkendu.
naše noviny
o veřejnosti od r. 1994 Internetový týdeník naše noviny str. 1 naše noviny str. 2
Kontakt na redakci
babocka@vram.cz
Internetový týdeník o kultuře
a společnosti od r. 1998 naše noviny str. 2

Tisková zpráva z  RMB č. R7/191 dne 6. 11. 2018

RMB doporučuje ZMB schválit
-  poskytnutí investičních a  neinvestičních transferů z  rozpočtu Odboru školství, mládeže a  tělovýchovy v  rámci postoupených příjmů od  města na  rok  2019 městským částem v  celkové výši 167  040  000  Kč;

RMB doporučuje ZMB udělit
-  Cenu města Brna pro rok  2018 patnácti osobnostem;

RMB schvaluje  
-  zahájení zadávacího řízení na  nadlimitní veřejnou zakázku na  stavební práce „Dostavba kanalizace v  Brně II. – výběr zhotovitele dostavby kanalizace“;

-  zahájení zadávacího řízení na  nadlimitní veřejnou zakázku „Dodávka varovného informačního systému (VIS) města Brna“. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a  instalace prvků VIS (hardware i  software) na  určených místech. Systém bude realizován v  záplavovém území města Brna a  přilehlém okolí, tak aby byli obyvatelé spolehlivě informováni před povodněmi a  přírodními živly. Součástí projektu je vytvoření radiové komunikační infrastruktury a  vysílacích pracovišť a  také poskytnutí servisní činnosti na  4  roky. Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 19,8  mil. Kč bez  DPH, veřejná zakázka bude spolufinancovaná EU, dotace se předpokládá ve  výši 70  % celkových způsobilých výdajů. Realizace se očekává v  roce  2019;

-  uložení ostatků prof.  RNDr. Emila Palečka, DrSc., na  čestném pohřebišti Ústředního hřbitova města Brna. Nedávno zesnulý prof.  Paleček byl zakladatelem oboru elektrochemie nukleových kyselin, profesorem biochemie Masarykovy univerzity a  dlouholetým vědeckým pracovníkem Biofyzikálního ústavu Akademie věd;

RMB vybírá
-  pro veřejnou zakázku malého rozsahu na  služby „Zpracování objemové zastavovací studie na  lokalitu Kociánka“ jako nejvhodnější nabídku společnosti K4,  a.  s.;

-  pro nadlimitní veřejnou zakázku na  služby „Rekonstrukce Údolní od  Husovy po  Úvoz – zpracování DÚR, DSP a  PDPS“ nabídku společnosti PK OSSENDORF,  s.  r.  o.;

-  pro veřejnou zakázku malého rozsahu na  akci „Dodávka 3  sad (48  ks) curlingových kamenů“ jako nejvhodnější nabídku firmy CURLING PROMO,  s.  r.  o. Rada města Brna schválila v  září letošního roku  pořízení 3  sad curlingových kamenů, a  to v  rámci materiálu „Záměr využití mobilních ledových ploch v  lokalitě Ponava“. Firma kameny dodá za  cenu 780.370,-  Kč bez  DPH;

Školská zařízení si příští rok  rozdělí 167  milionů korun

V rámci přípravy návrhu rozpočtu města Brna na  rok  2019 byly městské části osloveny, aby předložily své požadavky na  investiční nebo neinvestiční transfery pro rok  2019 v  oblasti školství. Na  dnešním zasedání doporučili radní Zastupitelstvu města Brna schválit k  přerozdělení finanční prostředky v  celkové výši 167.040.000,-  Kč, z  toho 122.950.000,-  Kč jako investiční a  44.090.000,-  Kč jako neinvestiční transfer.

„Po zkušenostech z  uplynulých let, kdy měly městské části časový problém s  realizací výběrových řízení na  dodavatele a  zhotovitele, je navrženo řešit poskytnutí transferů pro rok  2019 ještě v  letošním roce, aby městské části získaly dostatečný časový prostor k  uskutečnění výběrových řízení,“  přiblížil  první náměstek primátora Petr Hladík.

Cílem je podpořit především akce, které odstraní havarijní stav zařízení, a  dále akce, které zlepší podmínky dětí a  žáků v  MŠ a  ZŠ.

Nejvyšší dotace investiční
-  multifunkční hřiště při MŠ Kamechy II  
(celkové náklady 48.500.000,-  Kč; příspěvek města 10.000.000,-  Kč)

-  realizace větrání s  rekuperací ZŠ Svážná
(30.000.000,-  Kč; příspěvek města 10.000.000,-  Kč)

-  rekonstrukce školního bazénu v  ZŠ Arménská
(20.000.000,-  Kč; příspěvek města 10.000.000,-  Kč)

-  rekonstrukce střešního pláště ZŠ Jana Babáka  
(15.000.000,-  Kč; příspěvek města 15.000.000,-  Kč)

Nejvyšší dotace neinvestiční
-  oprava bazénové vany včetně dlažby a  obkladů v  ZŠ Labská  
(14.000.000,-  Kč; příspěvek města 12.000.000,-  Kč)

-  oprava nosných sloupů bazénu v  ZŠ Horní  
(7.300.000,-  Kč; příspěvek města 5.800.000,-  Kč)

-  výměna rozvodů vody a  kanalizace v  ZŠ Mutěnická  
(5.000.000,-  Kč; příspěvek města 4.000.000,-  Kč)

-  oprava vodovodního řadu včetně sanitárního vybavení učeben v  ZŠ Pavlovská  
(5.000.000,-  Kč; příspěvek města 4.700.000,-  Kč)

Finanční prostředky budou městským částem poukázány až  po  předložení smluvní dokumentace k  realizaci jednotlivých akcí.

Švédští tátové dorazili do  Brna. Na  Malinovského náměstí zůstanou dva měsíce

Před Mahenovým divadlem na  Malinovského náměstí je od  včerejšího dne instalovaná putovní výstava Švédští tátové. Fotografické portréty zachycují švédské muže, kteří se rozhodli zůstat se svými dětmi doma alespoň šest měsíců. Cílem výstavy je ukázat pozitivní přínosy, které může mít velkorysý systém rodičovské dovolené pro jednotlivce i  celou společnost, a  rozvířit debatu o  dělení rodičovské dovolené mezi oba rodiče.

„První vlaštovkou ve  věci otcovské dovolené v  ČR je nová dávka, platná od  letoška. Ta umožňuje novopečenému otci zůstat po  sedm dní doma s  dítětem. Někteří mí kolegové už toho využili a  věřím, že  tato výstava pomůže rozšířit povědomí o  této možnosti a  že  více mužů inspiruje k  tomu, aby ji využili,“  uvedl  primátor města Brna Petr Vokřál.

Švédský sociální systém umožňuje rodičům zůstat doma s  dítětem 480  dní, po  které získávají příspěvek od  státu. Devadesát dní je vyhrazeno výlučně pro každého z  rodičů. Otcové si z  nich vybírají v  průměru asi čtvrtinu.

„Dlouhodobě se zabýváme hledáním příčin toho, proč se rodí čím dál méně dětí. Jednou z  nich je i  ekonomická nejistota, kterou ženy pociťují. Systém sdílené rodičovské dovolené jim v  tom má vyjít vstříc. Jeho dopady jsou veskrze pozitivní a  navíc i  měřitelné. Ukázalo se například, že  užší vztah s  otcem, navázaný díky otcovské dovolené, snižuje u  chlapců v  pozdějším věku problémové chování,“vysvětlila  velvyslankyně Švédska v  ČR Anna Viktoria Li, která byla zahájení výstavy přítomna.

Autorem fotografií je Johan Bävman, který za  své snímky získal řadu ocenění včetně prestižní World Press Photo. Projekt Švédští tátové měl velký úspěch a  je uveřejňován po  celém světě.  „Během mé vlastní otcovské dovolené se mi obtížně hledaly informace o  rodičovství z  perspektivy otce. Třeba začne víc tátů přemýšlet o  své roli otce a  partnera, když uvidí jiné otce a  budou si moci přečíst, jak o  rodičovství přemýšlejí oni. Myslím, že  je to důležitý krok na  cestě k  rovnoprávnější společnosti,“  říká ke  vzniku projektu  Bävman.

Pětadvacet portrétů zůstane před Mahenovým divadlem do  5.  ledna příštího roku. Putovní výstava již v  Česku navštívila Prahu, Pardubice a  Ostravu, odkud se přesunula do  Brna.

Rada města Brna vyhlásila výběrové řízení na  chybějící kanalizaci v  pěti městských částech

Rada města Brna dnes schválila zadání zakázky na  stavební práce, které se týkají výstavby a  rozšíření kanalizací v  pěti brněnských městských částech. V  Bosonohách, Brně-jihu, Líšni, Tuřanech a  Maloměřicích a  Obřanech vznikne dohromady přes 15  kilometrů splaškové kanalizace, 10  kilometrů dešťové kanalizace a  5,6 kilometru vodovodu. Předpokládaná cena zakázky, na  niž teď město hledá zhotovitele, je miliarda korun.

„Až bude projekt realizovaný, uleví se domácnostem, které se teď musejí starat o  to, kdy vyvážet jímku a  jak dále nakládat s  odpady. Díky této nové etapě stavby kanalizace a  souvisejícímu projektu stavby dvou retenčních nádrží bude systémem zpožďování a  zadržování naředěných splaškových vod pokryto celé město. Jde o  projekt důležitý pro čistotu vody v  celém Brně,“  vysvětlil  náměstek primátora pro oblast investic a  dopravy Richard Mrázek.

Realizace zakázky se předpokládá od  jara 2019 do  prosince roku  2023, přesné termíny bude možné určit podle výsledků výběrového řízení. Projekt obsahuje pět dílčích částí. V  Bosonohách zahrnuje dostavbu oddílného kanalizačního systému, v  Líšni dostavbu splaškové kanalizace. V  Maloměřicích a  Obřanech se investice týká dostavby stokové sítě. V  Tuřanech bude odkanalizována místní část Dvorska a  v  části Brno-jih pak bude dostavěna kanalizační síť včetně komunikace.

S budováním nové kanalizace souvisí i  stavba dvou nových retenčních nádrží, které zabrání odtoku splaškových vod při deštích přímo do  řek a  umožní zadržování splaškových vod i  za  prudkých dešťů. Splaškové vody pak nebudou přepadávat do  vodních toků, ale postupně se budou uvolňovat do  čistírny, jakmile to její kapacita dovolí. Nová koncepce zabrání zhoršování kvality vody v  brněnských řekách a  zasakování odpadních vod do  okolního prostředí. Výběrové řízení na  stavbu těchto nádrží nyní probíhá.

Investice bude spolufinancována z  dotačních prostředků Operačního programu Životní prostředí.

Objemová studie ukáže podobu budoucí výstavby na  Kociánce

Rada města Brna na  svém dnešním zasedání vybrala zhotovitele na  vytvoření objemové studie lokality Kociánka. Zhotovitel navrhne koncepční řešení celé lokality, včetně návrhů jednotlivých objektů, které by zde mohly vzniknout. Jako nejvhodnější byla vyhodnocena nabídka společnosti K4,  a.  s, a  to za  360  tisíc  Kč bez  DPH.  

„Město připravuje výstavbu nových obytných pavilonů k  Domovu pro seniory na  Kociánce. V  rámci toho se uvažuje i  o  dalším rozvoji v  této lokalitě. Mohl by zde vyrůst nový dům s  pečovatelskou službou, domov pro seniory, hospic a  také bytové domy. Objemová studie ukáže, jak by toto území mohlo vypadat, a  nastíní také podobu zamýšlených budov,“  uvedl  první náměstek primátora Petr Hladík.

Na základě jednání magistrátních odborů a  městské části Brno – Královo Pole byla oblast Kociánky rozdělena na 4 části. Pro každou z  nich byly vytvořeny požadavky na  její využití.

V první části je naplánována výstavba domova pro seniory s  kapacitou 160  až  180  lůžek a  domu s  pečovatelskou službou s  přibližně 30  byty. K  tomu by zde vznikly i  dva domovy se zvláštním režimem. Jednalo by se o  malokapacitní zařízení pro osoby s  těžkou formou PAS (porucha autistického spektra).

Další část lokality zahrnuje areál současného Domova pro seniory. Ten by mohl být rozšířen o  další objekt s  kapacitou 100  až  120  lůžek pro seniory a  s  dalšími lůžky pro dětský hospic nebo hospic pro dospělé.

Výstavba bytových domů s  30  až  40  byty, mateřské školy pro 75  dětí a  domu s  pečovatelskou službou s  cca 20  byty je plánována ve  třetí části výše zmiňované lokality.

V poslední oblasti pak vznikne bytový dům s  30  až  50  byty, nebo dům s  pečovatelskou službou s  přibližně 50  byty.

První dvě etapy by bylo možné realizovat v  souladu s  platným územním plánem. Poslední dvě počítají s  jeho změnou, ke  které bude objemová studie sloužit jako podklad.

Ceny města Brna: Radní nominovali 15  osobností. Návrhy budou schvalovat zastupitelé

Brněnští radní dnes schválili návrh 15  osobností, které začátkem příštího roku  obdrží Cenu města Brna. Nominacemi se budou zabývat ještě zastupitelé na  svém prosincovém zasedání, definitivní platnost tedy nabydou až  poté.

Na udělení Ceny města Brna pro rok  2018 lidé podali celkem 56  návrhů. Ty se v  některých případech opakovaly. Po  jejich revizi pak bylo v  jednotlivých oblastech dle pravidel navrženo udělení Ceny města Brna 41  osobnostem, dvěma dvojicím a  jednomu kolektivu. Návrhy byly podány do  všech 15  oblastí.

Komise složená ze  zástupců města Brna a  odborníků navrhla Radě města Brna nominovat v  jednotlivých oblastech tyto osobnosti:

•  v oblasti technické vědy: doc.  Dr.  Ing.  Janu Černockému,  
•  v oblasti přírodní vědy: prof.  RNDr. Josefu Jančářovi,  CSc.,
•  v oblasti lékařské vědy a  farmacie: prof.  MUDr. Miroslavu Součkovi,  CSc.,
•  v oblasti společenské vědy: prof.  PhDr. Dušanu Šlosarovi,  CSc.,
•  v oblasti architektura a  urbanismus: Ing.  arch.  Aleši Burianovi,
•  v oblasti výtvarné umění a  design: doc.  Dr.  Jiřímu Hynku Kocmanovi,
•  v oblasti hudba: MgA.  Igoru Ardaševovi,
•  v oblasti literární činnost: Kateřině Tučkové,
•  v oblasti žurnalistika a  publicistika: Ing.  Luďku Navarovi,
•  v oblasti dramatické umění: prof.  MgA.  Ivu Krobotovi,
•  v oblasti sport: Ing.  Františku Konvičkovi,
•  v oblasti mezinárodní spolupráce města Brna: nakladatelství Větrné mlýny (Petr Minařík a  Pavel Řehořík)
•  v oblasti zásluhy o  svobodu a  demokracii: Janu a  Sabině Kratochvilovým,
•  v oblasti mimořádný přínos městu Brnu: Ing.  Vladimíru Filipovi,
•  v oblasti in memoriam: Jaroslavu Jarošovi.

Projektanti začnou pracovat na  přípravě další etapy rekonstrukce ulice Údolní

Město Brno dnes učinilo další krok v  přípravě rekonstrukce spodní části ulice Údolní (v  úseku mezi křižovatkou s  Úvozem a  Joštovou). Rada města Brna dnes vybrala zhotovitele projektové dokumentace pro všechna potřebná povolení. Zadávací řízení bylo zahájeno v  červenci letošního roku. Výběrová komise doporučila vybrat nabídku PK OSSENDORF s  nabídkovou cenou 11  497  000  Kč bez  DPH.

„Předmětem zakázky je zhotovení dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a  také dokumentace pro provádění stavby včetně geodetického zaměření, inventarizace zeleně, geologického průzkumu a  výkonu autorského dozoru,“  upřesnil  náměstek primátora města Brna pro oblast investic Richard Mrázek.

Součástí této etapy je i  řešení křižovatky Úvoz–Údolní. Předpokládaná délka trvání projekčních prací je 16  měsíců.

V současné době probíhá rekonstrukce horní části Údolní a  přilehlých ulic od  křižovatky s  Úvozem až  po  odbočku ke  koupališti na  Kraví hoře. Práce na  Údolní mají podle smlouvy trvat do  května 2019 a  v  současné době má zhotovitelská firma oproti předpokládanému harmonogramu náskok několika týdnů. Zprůjezdnění Údolní se předpokládá nejpozději do  konce dubna. Poté budou následovat práce v  okolních navázaných ulicích.

Podrobnější informace naleznete zde: https://kopemezabrno.cz/uzavirky-a-omezeni/udolni-etapa-ii/.