Aktualizováno vždy o víkendu.
naše noviny
o veřejnosti od r. 1994 Internetový týdeník
Kontakt na redakci
babocka@vram.cz
Internetový týdeník o kultuře
a společnosti od r. 1998

Město plánuje postavit v  Černovicích stovky bytů za  více než 2  miliardy korun

Nezastavěné území „Na Kaménkách“ se do  deseti let změní v  nový domov tisíců lidí. Brněnští radní dnes schválili záměr bytové výstavby, díky níž v  této lokalitě vznikne cca 1900 bytů. Zhruba 800  z  nich by vlastnilo statutární město Brno. Radní dnes zároveň zařadili tuto akci do  závazného plánu kapitálových výdajů města.

Lokalita Na  Kaménkách se nachází v  nezastavěném území městské části Brno-Černovice. Již v  roce  2002 byla zařazena mezi jednu z  pěti základních rozvojových lokalit, které představují rozhodující kapacity pro bytovou výstavbu v  Brně.

„Je potřeba, aby v  Brně vznikaly nové byty a  zvyšovala se tak dostupnost bydlení, protože poptávka po  bytech tu vysoce převyšuje nabídku. Tím, že  téměř polovina zamýšlených bytů zůstane ve  vlastnictví města, se zajistí bydlení zejména pro mladé rodiny nebo seniory. Náklady se odhadují na  2,4 miliardy a  samotná výstavba je v  plánu mezi lety 2022 a  2028,“  popsal  náměstek pro oblast bydlení a  správy majetku Oliver Pospíšil.

Nyní se zpracovává územní studie, která ve  své konečné podobě bude sloužit jako podklad pro změnu územního plánu. Podle její současné podoby by z  800  městských bytů mělo 380  sloužit jako družstevních, 60  pro sociální bydlení, 200  pro seniory, 100  bude vybudovaných jako startovací bydlení a  60  jako bezbariérové.

Územní studii vytváří ateliér Kuba a  Pilař. Ten zvítězil v  urbanistické jednofázové užší projektové soutěži o  návrh lokality. Soutěž byla vyhlášena v  únoru 2017.

Území „Na Kaménkách“ se v  současnosti skládá z  množství jednotlivých nezastavěných parcel, které jsou ve  vlastnictví dvou majoritních subjektů – města Brna a  IMOS Development; minoritní část pozemků je ve  vlastnictví třetích osob. Z  tohoto důvodu je lokalita řešena ve  spolupráci se společností IMOS.

Výstavba je podmíněna investicemi do  inženýrských sítí, které nejsou zahrnuty do  investičních nákladů. Jde o  samostatnou investiční akci „Technická infrastruktura Černovice – Na  Kaménkách“ s  předpokládanými investičními náklady 53  mil. Kč. Společnost IMOS již na  své náklady zpracovala projektovou dokumentaci technické a  dopravní infrastruktury pro napojení nové výstavby v  jižní části lokality, kde disponuje svými pozemky.

Již 86  tisíc Brňanů má svůj online účet Brno iD. Pět tisíc z  nich se zúčastnilo vánoční soutěže.

Už téměř dva roky funguje v  Brně elektronická identita Brno iD. Lidem nabízí nejen zjednodušení některých úředních úkonů, ale také možnost hlasovat v  participativním rozpočtu a  nově také zakoupit zážitkový program v  Zoo Brno i  čipové hodinky na  brněnská sportoviště. Svůj účet má více než 86  tisíc lidí. 150  z  nich nyní obdrží dárek z  vánoční soutěže.

Pro všechny s  ověřeným účtem Brno iD v  plné variantě „full“ připravilo město Brno oblíbenou vánoční akci. Zkusit štěstí se rozhodlo téměř 5  tisíc Brňanů. Sto náhodně vylosovaných získalo vánoční dárek v  podobě poukazu na  volný vstup na  některý z  programů Hvězdárny a  planetária Brno dle jejich výběru. Další padesátka získala volný vstup na  sportoviště společnosti STAREZ-SPORT,  a.s., který lze využít do  brněnských bazénů, posiloven, kluziště, wellness nebo solárií.

Nově si mohou uživatelé Brno iD kromě koupě elektronické předplatní jízdenky na  MHD a  platby za  komunální odpad online pořídit zážitkové balíčky v  ZOO Brno či  získat přístup k  nabídce sportovních služeb společnosti STAREZ-SPORT.

V modulu ‚Zoo‘ si lze aktuálně pořídit pět různých zážitkových programů v  několika variantách. Zájemci si mohou vyzkoušet roli ošetřovatele šelem či  kopytníků, setkat se s  oblíbenými zvířaty nebo třeba uspořádat narozeninovou párty. V  příštím roce  se plánuje zavedení možnosti nákupu běžných vstupenek do  zoo.

Další nový modul ‚Sport‘ umožňuje pořízení čipových hodinek se zvoleným kreditem, a  tím zařízení účtu u  společnosti STAREZ-SPORT. Čipové hodinky umožňují uhradit vstupné a  další služby na  všech brněnských sportovištích spravovaných touto společností. Dále je zde možné sledovat online stav kreditu na  čipových hodinkách i  jej dobíjet. Je možné si také propojit svůj existující zákaznický účet v  systému společnosti STAREZ-SPORT s  účtem v  e-shopu, případně si propojit alespoň samotné čipové hodinky a  dobíjet jejich kredit. Výhodou nabití čipových hodinek nad 1000,-  Kč je získání 20% slevy na  vstupném do  bazénů, do  posilovny, solária, wellness nebo na  kluziště.

„Konec roku  2018 přinesl pro uživatele Brno iD několik zajímavých novinek. Jedná se o  moduly ‚Sport‘ a  ‚Zoo‘. Před spuštěním je modul ‚Knihovna‘, který umožní propojení Brno iD se službami knihovny Jiřího Mahena. Pracujeme na  dalších modulech, jako jsou například sdílené městské informace,“  doplnil  náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Služby e-shopu jsou postupně rozšiřovány. Nedávno například o  možnost ověřování statusu studenta pro Masarykovu univerzitu, Mendelovu Univerzitu a  Vysoké učení technické v  Brně. Ve  spolupráci s  brněnskými vysokými školami došlo k  ulehčení života studentů, kteří už nemusí řešit potvrzení o  studiu osobně. Status studenta si jednoduše ověří v  e-shopu online. Stačí mít ověřený full účet, vybrat sekci „Můj účet“ VŠ a  zadat školní číslo. Systém ověří status studia vůči informačním systémům zapojených škol a  následně tento status pravidelně automaticky prodlužuje. Tuto službu již využívá přes 8000 studentů. Město dále jedno o  zapojení dalších vysokých škol.

Uživatelé si také mohou zakoupit navazující měsíční jízdenku, která je dostupná pouze v  elektronické podobě. První takovouto jízdenku si mohou zájemci koupit v  návaznosti na  platnou elektronickou nepřenosnou jízdenku, z  jejíhož typu se odvodí výchozí cena. Každá další navazující jízdenka je o  něco levnější až  po  stanovené minimum. Při prvním nákupu je nutné nastavit povolení k  inkasu vůči DPMB a  následně se placení a  zakupování dalších navazujících jízdenek už řeší plně automaticky.

Od jara je možné přes e-shop Brno iD zaplatit také pokuty Dopravnímu podniku města Brna. Online lze vyřešit i  případný poplatek 50  Kč za  zapomenutí nosiče elektronické nepřenosné šalinkarty.

„Je skvělé, že  na  portálu Brno ID je registrováno už více než 86  000  Brňanů. Pořídit si plnou verzi účtu, tedy Brno ID full, se Brňanům zkrátka vyplatí. I  nadále chceme, aby Brno bylo minimálně v  České republice leaderem ve  zjednodušování a  digitalizaci. Ostatně, elektronická správa je jedna z  hodnot vize a  strategie města #brno2050,“  řekl  Tomáš Koláčný.

Dolní nádraží ožije po dobu výluky vlakové dopravy. Přibude čekárna i zóna s free wi-fi

Město Brno investuje do   oživení okolí dolního nádraží. Schválila to na   svém jednání 9.   ledna 2019 Rada města Brna. Výluka vlakové dopravy na   hlavním nádraží potrvá déle než rok, cestující tak využívají ostatní brněnská nádraží včetně dolního. Město tam proto chce rozšířit nabídku služeb. Na   zpevněné ploše rozlehlé 300   m2   nechá na   přelomu dubna a   května nainstalovat osm výstavních kontejnerů pro čekárnu či   infotabuli Českých drah. Přibude i   prostor pro prezentace regionálních firem, lavičky pro dobíjení počítačů a   mobilů a   zóna s   wi-fi.

Mezi ulicemi Rosická a   Košťálová bude upravený terén, odstraněna zeď a   oplocení, chystá se mlatové zpevnění celé plochy a   úprava zeleně.

„Cílem je místo zpříjemnit nejen pro cestující, kterým bude výluka na   hlavním nádražím komplikovat život déle než rok, ale především celý prostor oživit. Na   místě bude také prostor pro prezentaci Železničního uzlu Brno. Předpokládáme, že   oživení v   tomto smyslu je jedním ze   způsobů, díky nimž si lidé budou moci vytvořit nový vztah k   celé oblasti Jižní čtvrti,“   říká   1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Město plánuje na   místo nechat nainstalovat například osm výstavních kontejnerů, které budou sloužit jako informační stánky, čekárna či   sociální zázemí. Vyhrazena budou místa pro foodtrucky i   bikesharing, výstavy nebo infotabuli Českých drah. Přibudou i   lavičky pro dobíjení mobilních telefonů nebo počítačů a   zóna s   wifi připojením. Dva moduly pak budou za   symbolickou cenu vždy na   jeden měsíc pronajímány začínajícím regionálním firmám pro vlastní prezentaci.

„Nutné bude nově vybudovat přípojky energií nebo zajistit stínění vybraných míst. Město v   současné době uvažuje o   tom, zda kontejnery nakoupit, nebo si je pouze pronajmout. V   případě nákupu by je bylo možné využít případně i   opakovaně a   na   jiných místech, nebyla by to jen jednorázová investice,“   upřesnil   radní města pro územní plánování Filip Chvátal.

Dolní nádraží ožije designovou Čekárnou s jídlem i výstavami

Zanedbaný prostor před dolním nádražím v  Brně se od května promění v oázu pro cestující. Nabídne prostor pro food trucky s  občerstvením a kávou, posezení pod širým nebem i designové kontejnery pro čekárnu a výstavy. Za nápadem na oživení přednádražního prostoru, kterým od omezení provozu na hlavním nádraží proudí tisíce lidí denně, stojí Kancelář architekta města Brna (KAM). Brněnská „Čekárna“ by měla být otevřena od jara až do podzimu, tedy po dobu vlakové výluky. Město do projektu investuje necelé tři miliony korun. Ve středu 9. ledna záměr schválila Rada města Brna.

„Kvůli vlakové výluce přes dolní nádraží projdou denně tisíce lidí, jeho okolí je ale dlouhodobě zanedbané a řada Brňanů se tomuto prostoru raději vyhýbá. To chceme změnit. Čekárna má přinést nejen větší pohodlí pro cestující, ale zároveň lidem ukázat, že desítky let zanedbané rumiště v  centru města se může změnit na  zajímavý kulturní a společenský prostor,“ řekl ředitel Kanceláře architekta města Brna Michal Sedláček.

Čekárna vyroste na pozemku Brněnských komunikací podél ulice Rosické. Město zde plánuje umístit osm dočasných designových kontejnerů, které si dlouhodobě pronajme a bude je využívat i pro další akce. V  kontejnerech má být umístěna čekárna s  informačními tabulemi, bezdrátovým připojením, zásuvkami pro nabíjení telefonů nebo počítačů a sociálním zařízením. Část kontejnerů bude sloužit jako výstavní prostor pro lokální výrobce nebo informační místo k chystané  nové Jižní čtvrti. Občerstvení bude zajištěno pomocí pojízdných food trucků. Zbytek plochy osadí pracovníci Veřejné zeleně pobytovými trávníky, kde bude v  teplejších měsících možné posezení, odpočinek nebo třeba pikniky.

„Snažili jsme se vymyslet náplň, která bude pro město finančně a organizačně udržitelná.  Vzhledem k  tomu, že plochy jsou desítky let zanedbané, bude potřeba je nejprve zpevnit a vybudovat zde potřebné zázemí a sítě. Pokud bude zájem veřejnosti, budeme Čekárnu rozšiřovat o další kulturní akce,“ doplnil Sedláček. Na projektu se podílí také Brněnské komunikace, Veřejná zeleň města Brna a Turistické informační centrum. KAM zajistí projektovou přípravu kontejnerů, inženýrskou činnost nebo výběr mobiliáře.

Podobné projekty na oživení zanedbaných částí města už s  úspěchem fungují například v  Praze (Manifesto na Florenci), ale také v  Lisabonu, Londýně nebo Sydney.

Ve Starém Lískovci vyroste 150  městských bytů

Strategie bydlení města Brna uvádí mezi devíti rozvojovými lokalitami vhodnými pro výstavbu nových bytů i  starolískoveckou Západní bránu. Její součástí je území „U Penzionu“, na  němž je momentálně parkoviště. Radní dnes rozhodli o  využití této plochy v  souladu s  územním plánem, tedy pro výstavbu bytů.

Lokalita „U Penzionu“ je vymezena ulicemi Labská a  U  Penzionu (viz  mapu). Veškeré pozemky jsou ve  vlastnictví města Brna. Vedení města na  nich chce postavit cca 150  obecních bytů, určených pro družstevní (70), sociální (10) či  startovací (30) bydlení pro mladé rodiny. Třicet bytů bude podle aktuálních plánů sloužit pro seniory a  deset bude bezbariérových. Odhadované investiční náklady jsou 450  mil. korun.

„V uplynulých dvou letech se uskutečnilo několik jednání o  výstavbě v  této lokalitě v  Kanceláři architekta města Brna, projekt je od  počátku komunikován s  dotčenými městskými částmi Bohunice a  Starý Lískovec. Součástí návrhu bytové výstavby je výstavba několikapatrových garáží, které by kompenzovaly parkovací místa. Díky tomu by jich tu vznikl dostatek jak pro uživatele stávajících, tak nových bytových domů,“  uvedl  náměstek primátora pro oblast bydlení Oliver Pospíšil.

Bytový odbor MMB se chystá ve  spolupráci s  Kanceláří architekta města a  městskou částí připravit a  vyhlásit architektonickou soutěž o  návrh podoby výstavby. Konkrétní dispozice tedy přinesou až  výsledky soutěže. Vyhlášena bude v  průběhu letošního roku. Harmonogram předpokládá, že  k  samotné stavbě by se mohlo dospět mezi lety 2022 a  2023.

„Obyvatelé se nemusejí obávat, že  by výstavbou přišli o  zelené plochy v  okolí Mikuláškova náměstí. Projekt je situován do  ploch určených územním plánem pro bytovou výstavbu, což odpovídá ploše, na  které se dnes parkuje, a  nejbližšímu okolí,“  uzavřel  Oliver Pospíšil.

Město plánuje na  jaro modernizaci ZŠ Pastviny

Základní školu na  ulici Pastviny v  městské části Komín čekají stavební práce, díky nimž vznikne přístavba s  novými třídami nebo se opraví školní bazén. Rada města Brna dnes schválila výzvu k  podání nabídek pro tyto stavební úpravy, a  to ve  zjednodušeném podlimitním řízení.

„Kromě rekonstrukce a  modernizace školního bazénu dojde k  úpravě bazénové technologie a  také se zrekonstruují části stávajících prostor. Nástavbou a  přístavbou pak škola získá další učebny. Díky nástavbě vznikne šest odborných tříd: informačních technologií, matematiky, přírodovědy a  tři jazykové učebny. Dvoupodlažní přístavba zajistí v  prvním podlaží nové vstupní prostory pro žáky a  ve  druhém pracovní kout a  zázemí pro pedagogy,“  upřesnil  Jaroslav Suchý, radní pro oblast školství a  sportu.

Součástí zakázky je vybudování nového vstupu ze  severní strany objektu. K  zajištění bezbariérového přístupu do  školy bude přistavěn výtah. Zároveň se v  areálu školy upraví venkovní prostranství a  zrekonstruuje se také školní dvůr. Žáci se tak mohou těšit na  nové stojany na  kola, herní prvky s  bezpečnostní dopadovou plochou nebo na  lavičky pro posezení.

„Stavební práce by mohly začít na  jaře letošního roku  a  potrvají maximálně 180  dní. Jejich předpokládaná hodnota je 33,5 milionu korun bez  DPH. Většinu způsobilých výdajů, přesněji řečeno 90  %, pokryje dotace z  Integrovaného regionálního operačního programu. Přesné kofinancování města a  městské části bude zřejmé po  ukončení všech výběrových řízení, která jsou součástí projektu,“  dodal  Jaroslav Suchý.

Hodnocení nabídek bude provedeno podle jejich ekonomické výhodnosti, a  to na  základě nejnižší nabídkové ceny.

Tisková zpráva z  RMB č.  R8/008  dne 9.  1.  2019

RMB souhlasí
-  s podporou města Brna při pořádání mezinárodní hudební soutěže European Blues Challenge. Akci, která se koná každý rok  v  jiném městě, zaštiťuje European Blues Union (EBU). V  Brně by se podle plánu konala na  jaře 2021;

RMB schvaluje  
-  záměr „Bytová výstavba Černovice – Na  Kaménkách“ a  zařazení této akce s  celkovými náklady 2  400  mil. Kč a  dobou realizace 2019–2028 do  závazného plánu kapitálových výdajů města;

-  záměr „Bytová výstavba Starý Lískovec – U  Penzionu“ a  zařazení této akce s  celkovými náklady 450  mil. Kč a  dobou realizace 2019–2023 do  závazného plánu kapitálových výdajů města;

-  výzvu k  podání nabídek veřejné zakázky u  veřejné zakázky na  stavební práce „Základní škola Pastviny 70  – podpora klíčových kompetencí“ ve  zjednodušeném podlimitním řízení;

-  dokument „Dolní nádraží Brno – oživení přednádražního prostoru“;

Poplatky za  vjezd se už za  Lužánkami nevybírají. Město situaci dále řeší

V lokalitě Ponava město dlouhodobě řeší majetkoprávní spory s  podnikatelem Liborem Procházkou. Z  jeho iniciativy zde v  minulých dnech začaly být vybírány poplatky za  parkování nebo vjezd. Vedení města tento postup považovalo za  neoprávněný. Obratem zareagovalo a  vyzvalo dotyčné společnosti, aby vybírání peněz ukončily.

„Město Brno zastává názor, že  všechny cesty, které jsou součástí pozemků vlastněných městem Brnem, zároveň také patří městu Brnu. Z  toho důvodu jsme uvedené aktivity nepovažovali za  legitimní a  pana Procházku a  jeho společnosti jsme písemně vyzvali, aby jich zanechal. Máme zájem na  společném jednání, nabídli jsme mu i  konkrétní termín,“  uvedl  náměstek primátorky pro oblast majetku Tomáš Koláčný.

Aktuálně jsou všechny přístupové cesty v  okolí hotelu Bobycentrum průjezdné bez omezení.  „Tento stav jsme osobně zkontrolovali. Situaci budeme nadále monitorovat, aby se osoby nebo zařízení bránící vjezdu neobjevily například v  době konání kulturních akcí,“dodal  radní pro oblast majetku Róbert Čuma.

Poplatky už se nevybírají ani na  přilehlém parkovišti. Stále zde ale zůstaly překážky bránící řidičům k  vjezdu. Řešením tohoto stavu se vedení města dále zabývá.