2
POZOR!                 Tento týden mají „naše noviny“ DVĚ STRANY !
1
Kontakt na redakci
nasenoviny@vram.cz
Vratislav Mlčoch

U nás nakoupíte NEJVÝHODNĚJI!

Aktualizováno vždy o víkendu.
naše noviny
o veřejnosti od r. 1994 Internetový týdeník Internetový týdeník o kultuře
a společnosti od r. 1998
2

Tisková zpráva z RMB č. R7/083 dne 18. 10. 2016

Brno začíná s  prvními stavebními pracemi VMO Tomkovo náměstí –  Rokytova

Část Brna mezi Tomkovým náměstím a  židenickými kasárnami se v  dalších měsících začne proměňovat, aby zde mohla začít stavba další etapy velkého městského okruhu. Na  základě dohody Ředitelství silnic a  dálnic (ŘSD) a  města Brna se začne s  demolicemi, rekonstrukcemi sítí a  dalšími přípravnými pracemi. Díky tomu se pak zkrátí délka samotné stavby nového úseku.

„Jde o  úsek navazující na  Husovický tunel, kde okruh povede sérií mimoúrovňových křižovatek s  ulicemi Dukelská, Karlova a  Rokytova a  v  budoucnu bude pokračovat tunelem Vinohrady pod parkem Akátky,“ popsal primátor města Brna Petr Vokřál.

„Severní část velkého městského okruhu bude po  dokončení těchto staveb souvislá, čímž se ulehčí přetíženému středu města,“ uvedl ředitel brněnského závodu Ředitelství silnic a  dálnic David Fiala.

„Díky tomu, že  část demolic a  stavebních prací provedeme v  předstihu, budeme následně schopni udržet po  celou dobu stavby průjezdnost této lokality ve  dvou pruzích v  každém směru,“ doplnil náměstek primátora pro investice a  majetek Richard Mrázek.

ŘSD a  město Brno nyní dokončují přípravu aktualizované smlouvy o  spolupráci, která bude popisovat rozdělení povinností jednotlivých stran při majetkoprávním vypořádání a  stavbě. Do  majetkoprávního vypořádání již město Brno investovalo 35,5 milionů korun.

Co se bude nyní v  lokalitě Tomkovo náměstí –  Rokytova dít

1. Demolice objektů v  areálu židenických kasáren (realizace 9-12/2016)

2. Demolice objektů na  ulici Provazníkova – rodinné domy, garáže (realizace 2017–2018); zbylé demolice budou provedeny v  lokalitách Dolnopolní, Kaloudova, Tomkovo náměstí a  budou součástí velké stavby

3. Rekonstrukce vodovodu a  kanalizace v  křižovatce Provazníkova –  Karlova a  demolice přilehlých objektů (předpokládaná realizace v  ½ 2017)

4. Doplnění kabelovodu nad Husovickým tunelem (projektová příprava v  průběhu roku  2017 a  realizace v  rámci velké stavby)

5. Projektová příprava a  povolení úpravy zastávek MHD na  ulici Rokytova (projektová příprava v  průběhu roku  2017 a  realizace v  rámci velké stavby)

6. Projektová příprava a  povolení nového traťového vedení pro konečnou trolejbusu na  ulici Kohoutova včetně posílení trolejového vedení do  vozovny v  Husovicích (projektová příprava v  průběhu roku  2017–2018 a  realizace v  rámci velké stavby)

7. Realizace nového umístění objektu Sokola v  Husovicích (projektová příprava v  průběhu roku  2017 a  realizace v  návaznosti na  harmonogram velké stavby)

Soutěž na revitalizaci nábřeží Svratky bude mít mezinárodní porotu

Rada města Brna dnes schválila složení poroty otevřené architektonické soutěže na revitalizaci nábřeží řeky Svratky. Porota soutěže, kterou město organizuje dle podmínek České komory architektů (ČKA), bude mít prestižní mezinárodní účast. Mezi nezávislými porotci zasedne rakouská architekta Susan Kraupp nebo francouzský krajinářský architekt Emmanuel Jalbert. Kraupp je spoluautorkou Generelu a strategie revitalizace nábřeží Dunaje ve Vídni, Jalbertův ateliér navrhl komplexní revitalizaci lyonských nábřeží řeky Rhony.

„Zkušenost, kterou město udělalo s mezinárodním obsazením poroty soutěže Budoucnost centra Brna, potvrdila, že je to krok správným směrem. Pozvání zahraniční profesionálů do poroty zvyšuje prestiž soutěže a pomáhá získat kvalitní návrhy od zkušených týmů architektů. Nábřeží Svratky podél Poříčí a na Starém Brně je veřejným prostorem s největším potenciálem využití veřejností, zaslouží si proto najít to nejlepší řešení. Všichni nominovaní členové poroty mají praktické zkušenosti s revitalizací nábřeží a znají úskalí, se kterými se projekty budou muset vyrovnávat,“ komentoval rozhodnutí o složení poroty náměstek brněnského primátora Martin Ander.

Architektonická soutěž má za cíl najít řešení revitalizace nábřeží řeky Svratky v oblasti cca od brněnského výstaviště až po železniční most na ulici Uhelné. Úkolem bude nejen navrhnout nové pobytové plochy a veřejná prostranství, ale citlivě zakomponovat do území i prvky protipovodňové ochrany. Vítězný projekt bude podkladem pro zadání projektové a realizační dokumentace. Přípravu a organizační zajištění soutěže má na základě výběrového řízení na starosti Studio MOBA, které se podílelo i na organizaci prestižní mezinárodní urbanistické soutěže Budoucnost centra Brna (www.BudoucnostCentraBrna.cz). Konkrétní zadání pro soutěžní týmy bude projednáno s veřejností zhruba v polovině listopadu 2016. Zveřejnění výsledků soutěže lze očekávat na přelomu února a března příštího roku.

V porotě zasednou následující osobnosti:

Krátké profily vybraných porotců:

Susan Kraupp

Rakouská architektka a urbanistka, absolventka vídeňské Akademie der bildenden Kunste. Od roku 2010 vede vlastní ateliér sk architektur&stadtplanung, který mnohé své zakázky získává vítězstvím v soutěžích – mezi nimi také Generel a strategii dalšího rozvoje dunajského kanálu ve Vídni z roku 2014 s důrazem na posílení veřejných prostranství, tzv. Dunaukanal Partitur, ve spolupráci se studiem GABU

Emmanuel Jalbert

Francouzský krajinářský architekt a urbanista. V roce 1991 založil spolu s Annie Tardivon studio In Situ, které řídí od roku 2011 pod názvem SAS In Situ paysages et urbanisme Jalbert et associes. Mezi nejvýznamnější realizace ateliéru In Situ patří komplexní revitalizace lyonských nábřeží řeky Rhony. Spolupracoval také na krajinářské koncepci pro města Grenoble a Lyon.

Aleš Burian

Brněnský rodák, architekt a urbanista, absolvent Fakulty architektury VUT v Brně. V roce 1991 založil spolu s Gustavem Křivinkou kancelář Burian-Křivinka. Vedle brněnských architektonických realizací patří mezi zajímavé projekty tohoto studia četné urbanistické intervence – revitalizace historického centra Mohelnice, Havlíčkova Brodu nebo Moravské Třebové.

Michal Palaščák

Architekt a urbanista původem z Brna, absolvent Fakulty architektury VUT v Brně. Pracuje samostatně nebo s kolegou Romanem Galem ve studiu agparchitekti. Mezi jejich realizace patří soubor rodinných domů na Červeném kopci v Kamenné kolonii, v současnosti připravují rekonstrukci tržnice na Zelném trhu. Vyučuje a vede ateliér na soukromé škole architektury ARCHIP – Architectural Institute in Prague.

Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova pokračuje, vznikne zde i dětská skupina

Město Brno zřídí od ledna příštího roku dětskou skupinu na poliklinice Zahradníkova. Dětská skupina o kapacitě 24 míst bude vybudována na ulici Nerudově 9, která je součástí objektů polikliniky. V  návaznosti na tento projekt Rada města Brna schválila i další pokračování rekonstrukce, v  níž jsou zahrnuty opravy vnitrobloku, který bude sloužit jako dětské hřiště.

„Projektem dětské skupiny se snažíme podpořit prorodinnou politiku ve městě Brně. Souvisí s  tím i vznik několika zkrácených pracovních úvazků. Primárně jsou místa určena pro děti zaměstnanců Magistrátu města Brna, zdravotnického zařízení na Zahradníkově a Městské policie Brno. Pokud se však kapacita nenaplní, mohou služeb dětské skupiny využít i další občané města,“ přiblížil fungování dětské skupiny 1. náměstek primátora Petr Hladík.

O děti v  rozmezí od jednoho do čtyř let se budou starat čtyři kvalifikované vychovatelky. V  zařízení tedy bude zajištěna kvalitní péče. Zázemí dětské skupiny budou představovat tři místnosti – herna, klidová místnost a kuchyňka s  jídelnou.

Výše poplatku za pobyt dítěte v  dětské skupině je stanovena paušálně na 1000 Kč při celodenním pobytu a na 500 Kč při půldenním pobytu.

Celkové náklady projektu jsou 7,25 milionu Kč, z  nichž téměř 5,2 milionu tvoří dotace z  Evropského sociálního fondu.

V  rámci rekonstrukcí probíhajících v  objektu polikliniky byla schválena revitalizace vnitrobloku mezi objekty Zahradníkova 6 a Nerudova 7 včetně vybavení venkovního prostoru herními prvky. Z  důvodů zajištění bezpečnosti hrajících si dětí budou také rekonstruovány fasády domů ve vnitrobloku včetně výměny oken.  Na revitalizaci vnitrobloku byla vyčleněna částka 15 milionů Kč.

Rekonstrukce objektu probíhá postupně od roku 2009. Město do letošního roku investovalo 26 milionů Kč. Na Radě města Brna byla dnes schválena aktualizace investičního záměru, která v  příštích letech počítá s investicí odhadem 360 milionů Kč.

Neuhrazený poplatek za komunální odpad se může prodražit, nově ho však lze platit kartou

Město Brno vychází vstříc požadavkům občanů a zavádí možnost úhrady poplatku za komunální odpad platební kartou. Nutno však upozornit, že se platba na pokladně může díky této nové formě placení mírně prodloužit. Proto i nadále apelujeme na vlastníky účtů, aby platili bezhotovostním převodem na následující číslo účtu: 111220022/0800. Variabilní symbol je rodné číslo poplatníka.

Splatnost poplatku uplynula 31. května 2016, opozdilcům se neuhrazený poplatek prodraží o vyměřené zvýšení.

Platební morálka je velmi dobrá, k dnešnímu dni bylo v letošním roce vybráno na úhradu poplatku celkem 231 milionů Kč. Tato částka tvoří téměř 97 % z  celkových 239 milionů Kč, přičemž zpoplatněných poplatníků je 375 tisíc.

Pokladnami prošlo 44 % této částky (101 mil. Kč), bankovními převody z účtů 54 % plateb (126 mil. Kč), poštovními poukázkami poplatníci zaslali 2 % plateb (4 mil. Kč).

Doplňující informace

Poplatníkem je:

1) každá fyzická osoba hlášená k pobytu v Brně,

2) cizinec, který v Brně přechodně pobývá déle jak 3 měsíce a nespadá do první kategorie,

3) fyzická osoba – vlastník bytu, rodinného domu, ve kterém není hlášena k pobytu fyzická osoba.

Poplatníci pod body 2–3 mají ohlašovací povinnost.

Některým fyzickým osobám může vzniknout více poplatkových povinností z různých titulů (pobyt v Brně, vlastnictví bytu splňujícího podmínky vzniku poplatkové povinnosti pro svého vlastníka).

Sazba místního poplatku na poplatníka a kalendářní rok 2016 činí 670,- Kč.

Snížená sazba poplatku 500,- Kč za rok 2016 je stanovena:

a) za dítě, které v roce 2016 nedosáhlo či nedosáhne 4 let věku a

b) za seniora, který v roce 2016 dosáhl či dosáhne věku 70 let a více.

Snížená sazba se netýká poplatku souvisejícího s vlastnictvím zpoplatněné nemovitosti, i vlastník starší 70 let bude platit plnou sazbu za byt nebo rodinný dům, ve kterém není hlášena k pobytu fyzická osoba.

Pokladní hodiny Šumavská 33:

Po a St:  8.00 – 17.00

Út:   8.00 – 12.00 a 13.00 – 14.30

Čt:   8.00 – 12.00 a 13.00 – 14.00

Pá:   8.00 – 12.00

Skupiny poplatníků, osvobození od poplatku, ohlašovací povinnost, formuláře, obecně závaznou vyhlášku č. 10/2015, a další podrobné informace o poplatku najdete na našich stránkách http://www.brno.cz/odpady. Na stránkách může poplatník v  případě, že má zájem o odběr obecných informací o místním poplatku, také zaregistrovat svou emailovou adresu, na kterou budou dané informace zasílány.

Podnikatelé, vyzvedněte si své autentizační údaje.

EET startuje už 1. prosince!

Do startu elektronické evidence tržeb zbývá 29 pracovních dní. Podnikatelům ve stravovacích a ubytovacích službách vznikne povinnost evidovat tržby již 1. prosince 2016. Před první evidovanou tržbou je však nutné požádat správce daně o autentizační údaje. Finanční správa apeluje na podnikatele, aby neodkládali podání žádosti o autentizační údaje na poslední chvíli.

Pomocí autentizačních údajů se lze od 1. září přihlásit do webové aplikace Elektronická evidence tržeb. Zde si podnikatel po přihlášení zaeviduje své provozovny a vygeneruje digitální certifikát, který je nutno nainstalovat do pokladního zařízení. Zda zařízení s  nainstalovaným certifikátem správně funguje, si budou moci podnikatelé vyzkoušet od 1. listopadu 2016.

Autentizační údaje k  evidenci tržeb je možné získat dvěma způsoby, a  to buď elektronicky, prostřednictvím Daňového portálu (EPO žádost) s  využitím přihlašovacích údajů do datové schránky, nebo osobně na  kterémkoliv územním pracovišti finančního úřadu.

Prozatím byly autentizační údaje vydány zhruba 1000 podnikatelům v  Jihomoravském kraji, v  celé republice pak celkem 12 tisícům podnikatelů, což je zhruba čtvrtina podnikatelských subjektů, u kterých Finanční správa očekává povinnost evidence od 1.  prosince 2016. Většina uvedených podnikatelů tedy bude žádat o autentizační údaje v  průběhu listopadu, díky čemuž lze očekávat nápor na územní pracoviště finančních úřadů.

Kompletní informace o evidenci tržeb naleznete na www.etrzby.cz. Velmi užitečný souhrn nejčastějších dotazů a odpovědí naleznete zde: http://www.etrzby.cz/cs/nejcastejsi-dotazy-podnikatelu.

JUDr. David Stančík, tiskový mluvčí Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj

Co se skrývá v  rákosí? Cesta co se nekosí

Ochránci přírody vybudovali díky programu NET4GAS Blíž přírodě interaktivní Cestu rákosím v  brněnském Růženině lomu

Růženin lom je pro většinu obyvatel Brna známým pojmem. Na takzvaná Jezírka chodí v  létě za osvěžením stovky lidí. Nyní má tato lokalita něco navíc. Český svaz ochránců přírody zde pro návštěvníky vytvořil zajímavé zpestření. Tím je Cesta rákosím – chodníček klikatící se nad vodou v  části vysokých rákosin. Samotnou podstatou tohoto díla ale není jen chodníček. Cestou můžete kolem sebe pozorovat místní zvířata, která se často v  rákosinách ukrývají. Zároveň je doporučeno koukat, po čem šlapete. Do Cesty rákosím je totiž vypálen příběh. Díky programu NET4GAS Blíž přírodě je na světě další, už sedmdesátá osmá lokalita v  ČR.

V  takzvaných Hádeckých lomech, které se nacházejí v  severovýchodní části Brna poblíž městské části Líšeň, již přes deset let působí brněnská základní organizace Českého svazu ochránců přírody Pozemkový spolek Hády. Její členové zde pečují na základě vlastnictví či dlouhodobého pronájmu pozemků o přírodně cenné lokality a snaží se také cílit na veřejnost. Kromě dvou naučných stezek a Lamacentra, kde probíhají ekovýchovné programy pro děti, je nyní novinkou i Cesta rákosím, která se nachází v  bývalém Růženině lomu. Díky šetrné rekultivaci podporující přírodní procesy se dnes v  nevelkém vápencovém lomu setkáme s  obyvateli mokřadů, stepí i skal. Neuvěřitelná pestrost přírody na jednom místě je rájem nejen pro mnoho ohrožených druhů rostlin a živočichů, jako je například prstnatec pleťový, netopýr vodní, nebo chřástal vodní, ale i potěchou pro oko.

Rákosiny v  Růženině lomu jsou jedním z  mála kompaktních porostů rákosu v  širém okolí. Dorůstají do výšky tří metrů, takže Cesta rákosím je opravdu mysteriózním zážitkem. Vznikla zde přes sto šedesát metrů dlouhá trasa, která vede střídavě po štěrkové cestě a povalovém chodníku. Na konci slepé odbočky je možné zastavit se na vyhlídce a pozorovat, co se děje na jezírku. Navíc se zde také z  informační cedule návštěvník dozví, jestli byl při cestě úspěšný a dokázal odhalit, kteří živočichové se tu proháněli. Na chodníčcích ho budou totiž provázet vypálené stopy zvířat, která sem občas zabloudí.

„Nejde jen o to budovat dlouhé naučné stezky. I malá místa, jako je Cesta rákosím, mají své kouzlo a význam, které stojí za to představit místním obyvatelům i dalším návštěvníkům,“ vzkázala Zuzana Kučerová ze společnosti NET4GAS.

Český svaz ochránců přírody je spolek lidí, kteří mají rádi přírodu a chtějí ji aktivně chránit. V  současné době máme téměř 7000 členů. Mezi námi jsou profesionální odborníci i nadšení dobrovolníci, dospělí i děti. Každý může pomoci. Máte rádi přírodu? Přidejte se k nám! Více informací naleznete na www.csop.cz.

Společnost NET4GAS je spolehlivým a bezpečným provozovatelem přepravní soustavy pro zemní plyn v České republice a rozvíjí odpovědnou politiku ochrany životního prostředí s  ohledem na současné a budoucí generace. Od toho se odvíjí nejen její odpovědné podnikání, ale také dlouhodobá strategie firemní filantropie realizovaná od roku 2007 v  rámci programu NET4GAS Blíž přírodě. Je dlouholetým generálním partnerem Českého svazu ochránců přírody, se kterým se podílí na zpřístupnění přírodně cenných lokalit veřejnosti, a také celostátních přírodovědných soutěží Zlatý list a Ekologická olympiáda, které pořádá Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP. Více informací o programu a zpřístupněných lokalitách najdete na www.blizprirode.cz.