2
POZOR!                 Tento týden mají „naše noviny“ DVĚ STRANY !
1
Kontakt na redakci
nasenoviny@vram.cz

U nás nakoupíte NEJVÝHODNĚJI!

Aktualizováno vždy o víkendu.
naše noviny
o veřejnosti od r. 1994 Internetový týdeník Internetový týdeník o kultuře
a společnosti od r. 1998
2

Tisková zpráva z  RMB č.  R7/102  dne 14.  2.  2017

MHD teď zdarma nebude, smogovou situaci by omezení automobilové dopravy ovlivnilo jen minimálně

Městská hromadná doprava v   Brně při nynější smogové situaci zdarma nebude. Vyplynulo to z   jednání primátora města Brna a   jeho náměstků s   odborníky z   Českého hydrometeorologického ústavu.

Z pohledu meteorologů totiž nemá na   nynější smogovou situaci doprava zásadní vliv. „Opatření, o   kterém jsme uvažovali, by tedy v   tento moment nebylo efektivní,“ uvedl primátor Petr Vokřál.

Znečištění ovzduší je nyní vážné. Spíše než doprava na   něj však mají vliv zplodiny z   topení a   z   průmyslu. „Situace je vždy horší ráno a   večer, kdy jsou nízké teploty, a   inverze situaci zhoršuje. Naopak přes den za   vyšších teplot je koncentrace škodlivin v   ovzduší menší,“ doplnil primátor.

Současné znečištění se do   Brna dostalo ze   severu a   severovýchodu. „Očekáváme, že   zhoršené rozptylové podmínky, a   tedy zřejmě i   smogová situace, potrvají do   pátku,“ uvedl ředitel brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu Jaroslav Rožnovský.

Představitelé města budou nyní i   nadále jednat o   tom, jak podobné situace řešit do   budoucna systémově. Rada města Brna by možná opatření měla projednat příští týden (po 20. 2.).

Nové hodiny v  centru Brna budou dvojího provedení – moderní a  historizující

Město Brno, městská část Brno-střed a  Technické sítě Brno (TSB) dokončují přípravy na  instalaci nových hodin v  centru města. Tyto nové hodiny nahradí nefunkční přístroje, které nyní matou kolemjdoucí nepřesným časem. Nové hodiny budou dvojího provedení: v  historizující a  modernější podobě. Modernější budou dále od  centra (např.  Poříčí, Nové sady) a  historizující více v  centru (např.  Moravské náměstí, Malinovského náměstí). Navrhovanou podobu ukazují obrázky níže.

Město Brno už loni vypovědělo smlouvy soukromé společnosti, která hodiny provozovala od  90.  let.

„Následně jsme spolu s  městskou částí Brno-střed jednali o  tom, zda jsou pro umístění nových hodin vhodné všechny dosavadní lokality, nebo některá místa přehodnotíme. Došlo také k  dohodě s  městskou společností Technické sítě Brno, která dostala od  města Brna investiční dotaci na  pořízení těchto hodin. Naší snahou je pořídit zejména kvalitní hodiny s  možností dálkového dohledu, které se samy seřizují. Podle harmonogramu by měly být nové hodiny instalovány v  průběhu května a  června,“ uvedl radní města Brna Marek Janíček.

Díky tomu budou nové hodiny ukazovat čas lépe a  přesněji než hodiny dosavadní. „Monitoring hodin bude sveden na  náš centrální dispečink, který pracuje nepřetržitě, což umožní běžné závady řešit ve  velice krátké době,“ doplnil ředitel TSB Pavel Rouček.

Provozovatel stávajících hodin bude ve  spolupráci s  TSB nyní přístroje demontovat. Po  vzájemné dohodě bude tato demontáž probíhat v  takovém okamžiku a  za  takových podmínek, aby to co nejvíce usnadnilo montáž hodin nových. Všude, kde to bude možné, budou pro instalaci nových hodin využity stávající přípojky.

Následně bude v  centru instalováno deset kusů nových hodin, na  jejichž pořízení schválilo letos Zastupitelstvo města Brna investiční dotaci pro TSB ve  výši 1.405.000  Kč. „Některé hodiny budou umístěny na  stejném místě jako dosud – to se týká například Hlavního nádraží či  Nových Sadů. Některé bude z  technických a  bezpečnostních důvodů nutno mírně přesunout. To se týká například hodin na  Malinovského či  Žerotínově náměstí,“ upřesnil generální ředitel TSB Pavel Rouček.

„Městská část Brno-střed bude následně financovat provoz a  údržbu těchto veřejných hodin,“ upřesnil místostarosta městské části Brno-střed Jiří Švachula.

V současné době se připravují podklady pro zadání veřejné zakázky na  nákup vlastních hodin. Teprve po  nich bude možné upřesnit konečnou podobu hodin.

Kde budou hodiny umístěny:

V Brně se uskuteční veletrh základních škol

Odbor školství, mládeže a  tělovýchovy Magistrátu města Brna pořádá ve  spolupráci se Střediskem volného času v  Lužánkách a  řediteli brněnských základních škol tradiční akci s  názvem Veletrh základních škol.

Jednotlivé státní, církevní i  soukromé základní školy zde opět budou mít možnost seznámit rodiče budoucích prvňáčků, ale rovněž širokou veřejnost s  nabídkou svých školních vzdělávacích programů.

Pro uskutečnění akce jsou k  dispozici dva sály, na  nichž letos rozprostře svoje prezentační stánky 55  základních škol – veřejných, soukromých i  církevních.   

Veletrh se uskuteční v  termínu od  16.  do  17.  února (každý den od  14  do  18  hodin) v  prostorech Střediska volného času Lužánky na  Lidické 50.  Slavnostní zahájení proběhne 16.  února v  13:30 hod.

Město chystá rozšíření elektronických služeb

Radní schválili v  úterý 14.února smlouvu mezi městem a  brněnským dopravním podnikem. Díky tomu se rozšíří nabídka služeb na  portálu elektronického odbavení cestujících. E-shop městských služeb, který je nástavbou elektronické šalinkarty, by tak měl být doplněn o  další produkty, které si lidé mohou objednat z  pohodlí domova.

„Nejpozději v  dubnu by měl být zprovozněn modul na  elektronické placení poplatku za  komunální odpad.  V podobný čas  by měla být spuštěna takzvaná turistická karta pro návštěvníky Brna, která by umožňovala v  jednom produktu získání slev  na vstupy do  významných institucí ve  městě i  nákup jízdenek MHD. Nosičem u  turistických balíčků  by opět byla bankovní karta,“ uvedl k  připravované novince náměstek primátora pro oblast Smart city Jaroslav Kacer.

Později  by se také měly přidat  moduly nabídky služeb v  oblasti sportu, poskytování informací a  upozorňování například v  krizových situacích, řešení služeb v  rámci rezidentního parkování, dále v  oblasti anket, diskuzních fór nebo nabídky kulturních akcí. Systém by měl začít fungovat ještě letos.

„E-shop městských služeb je základem pro chystanou elektornickou správu takzvaný e-government. U  poplatků za  odpad by kromě samotného zaplacení mělo  dojít k  potvrzení platby a  na  jednom místě by bylo možné platit i  za  více členů rodiny nebo nájemníků dané nemovitosti či  bytu,“ dodal Jaroslav Kacer.

Nosičem by opět byla bankovní karta. Rozšíření funkcí v  e-shopu je smluvně ohraničeno tříletou smlouvou s  Dopravním podnikem města Brna na  1,95 milionů korun. Další dodatečné náklady k  provozu se nepředpokládají.

Brno chce být městem bez překážek a  bariér

Osoby se zdravotním postižením musejí často čelit nástrahám, které jim připravuje okolní svět. Pro tyto osoby představuje problém především přístupnost veřejných míst. Město Brno chce být přívětivé pro osoby s  pohybovým postižením a  z  toho důvodu zřídilo Poradní sbor pro bezbariérové Brno.

„Poradní sbor pro bezbariérové Brno při Radě města Brna sdružuje osobnosti, které se významným způsobem podílejí na  aktivitách zaměřených na  řešení přístupnosti města a  odstraňování bariér pro osoby s  omezenou schopností pohybu,“ uvedl první náměstek primátora Petr Hladík.

Poradní sbor bude průběžně sledovat a  hodnotit vývoj v  oblasti přístupnosti ve  městě a  bude dávat podněty ke  koncepčnímu řešení závažných problémů v  oblastech, které se týkají přístupnosti města pro osoby s  omezenou schopností pohybu.

Mezi další činnosti sboru bude patřit např.  připomínkování záměrů města Brna, jeho organizací a  dalších předložených materiálů z  hlediska bezbariérovosti nebo konzultování projektové dokumentace prostřednictvím kompetentních osob či  institucí zajišťujících dohled nad průběhem staveb a  účast na  stavebních řízeních. Dále bude koordinovat rozvojové a  investiční záměry na  úrovni města, spolupráci mezi jednotlivými odbory, organizacemi města a  městskými částmi v  oblasti bezbariérovosti.

„Členové sboru jsou kromě zástupců z  vedení města Brna, magistrátních odborů a  městských firem i  zástupci z  organizací sdružujících lidi s  různým zdravotním postižením, jako je např.  Poradenské centrum Alfons, Teiresiás, Tyfloservis, Unie neslyšících Brno a  NIPI Brno,“ dodává Petr Hladík.

Nedílnou součástí bude také spolupráce se zástupci cílových skupin (osoby se zdravotním postižením, senioři, rodiny atd.) na  řešení konkrétních problémů. Poradní sbor bude také projednávat a  posuzovat projekty v  rámci programu lehce odstranitelných bariér a  následně bude navrhovat financování těchto projektů.

Pro potřeby občanů města Brna byla zřízena emailová adresa bariery@brno.cz, na  kterou je možné zasílat podněty k  bezbariérovým úpravám ve  městě Brně. Tyto podněty budou postupně projednávány a  vyhodnocovány Poradním sborem pro bezbariérové Brno a  následně ve  spolupráci s  vlastníky a  správci řešeny.

Brno připravuje informační kampaň k  rezidentnímu parkování

Rada města Brna schválila výzvu k  podání nabídek na  informační kampaň týkající se oblasti placených stání (jak zní oficiální název pro rezidentní parkování) ve  městě Brně. Tento projekt zde bude postupně zaváděn od  září letošního roku, kdy vzniknou oblasti rezidentního parkování v  městské části Brno-střed.

„Budeme se snažit o  co nejlepší informovanost o  rezidentním parkování mezi obyvateli města a  návštěvníky. Informační kampaní chceme předejít případným nedorozuměním, zmatkům či  chaosu, jak tomu bylo při jeho zavádění v  Praze,“ uvedl k  připravované kampani náměstek primátora pro oblast dopravy Matěj Hollan.

Pro úspěšnou realizaci projektu bude připravena informační kampaň, která bude o  rezidentním parkování detailně informovat nejen obyvatele jednotlivých městských částí, již budou přímo zapojeni, ale také ostatní Brňany a  návštěvníky města. Součástí kampaně pak bude informace o  možnostech parkování ve  městě Brně a  v  okolí, např.  parkoviště P+R u  železničních terminálů.

Lhůta pro podání nabídek je do  8.  března 2017 do  10  hodin. Zájemci mohou své nabídky doručit na  adresu zástupce zadavatele, jímž je MT Legal  s.r.o., advokátní kancelář, Jakubská 1, 602  00  Brno, 3.  patro, na  recepci (provozní doba v  pracovní dny mezi 8.00 až  12.00 a  13.00 až  16.00, vyjma posledního dne lhůty, kdy je třeba doručit do  10.00). Nabídka musí být podána nejpozději do  konce lhůty pro podání nabídek.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 2,5 milionu až  2,8 milionu korun bez  DPH.