POZOR!                 Tento týden mají „naše noviny“ TŘI STRANY !

U nás nakoupíte NEJVÝHODNĚJI!

Aktualizováno vždy o víkendu.
naše noviny
o veřejnosti od r. 1994 Internetový týdeník naše noviny str. 1 naše noviny str. 2 naše noviny str. 3
Kontakt na redakci
babocka@vram.cz
Internetový týdeník o kultuře
a společnosti od r. 1998 naše noviny str. 2 naše noviny str. 3

V Kníničkách vznikne domov pro tři desítky seniorů

Devatenáct bytů pro zhruba třicet dva seniorů vyroste v  Kníničkách na  místě bývalého areálu VUT. Rada města Brna dnes schválila záměr jeho výstavby a  pro zpracování projektové dokumentace vybrala nabídku Ing.  Michala Palaščáka.

Kníničská lokalita Dolní Louky bude po  zbourání bývalého areálu VUT nově využita podle objemové zastavovací studie ateliéru Chybík +  Kryštof associated architects. „Vznikne na  ní domov pro seniory, mateřská škola a  ParaCENTRUM Fenix,“ uvedl první náměstek primátora Petr Hladík.

Dům pro seniory je navržen v  podobě dvou dvoupodlažních objektů. Uvnitř budou jedno- a  dvoupokojové byty upravené pro komfortní bydlení seniorů i  zázemí pro komunitní soužití: společenská místnost s  kuchyňkou a  WC. Mezi domy vznikne pobytový vnitřní dvůr a  jednopodlažní víceúčelový pavilon, který dává příležitost ke  konání různých kulturních a  společenských akcí nebo jen ke  každodennímu setkávání obyvatel. K  dispozici budou také podzemní garáže. Celý objekt bude bezbariérový.

„Cena vzejde na  základě projektové dokumentace. Předběžné náklady jsou vyčísleny na  52,5 milionů korun. Finance na  stavbu máme zajištěny. Půjde-li vše podle plánů, mohli by senioři začít obývat novostavbu před koncem roku  2020,“  doplnil  Petr Hladík.

Arnoldova vila se dočká rekonstrukce

Rada města Brna vzala na  svém dnešním zasedání na  vědomí záměr městské části Brno-sever zadat zpracování projektové dokumentace na  rekonstrukci Arnoldovy vily, ve  které najde zázemí Centrum dialogu.

Městská část Brno-sever zaplatí za  pořízení projektové dokumentace na  rekonstrukci Arnoldovy vily 2  miliony  Kč. Po  rekonstrukci najde v  objektu, kde dříve působila mateřská škola, zázemí kulturně-historická a  muzejní instituce s  názvem Centrum dialogu.

„Rada města Brna dnes také jmenovala pracovní skupinu, která se bude zabývat detailním obsahovým zaměřením centra,“  uvedl  první náměstek primátora Petr Hladík.

Centrum dialogu bude mít na  starost správu budovy a  rozlehlé zahrady, která se přímo nabízí pro pořádání výstav pod širým nebem, koncertů a  jiných akcí kulturního či  komunitního charakteru. Lze navíc uvažovat o  propojení s  areály sousedních vil Tugendhat a  Löw-Beer.

„Historicky je Morava území, kde se potkávaly různé národy a  etnika. Centrum by bylo místem, kde by se všichni mohli opět setkat, vést spolu diskuzi, sdílet a  uchovávat jedinečné svědectví o  minulosti,“  přiblížil ideu Centra dialogu  Petr Hladík.

Předpokládané náklady
•  investiční náklady – pořízení fondu, technické vybavení: cca 20  milionů  Kč
•  roční provozní náklady: 3–5 milionů  Kč
•  předpokládané náklady rekonstrukce Arnoldovy vily: cca 50–80 milionů  Kč

„Většinu financí chceme získat z  Norských fondů,“  dodal  Petr Hladík.

V ZŠ Vejrostova přibude šest nových tříd

Rada města Brna dnes vybrala sdružení firem PS BRNO a  UNISTAV, které postaví nový pavilon při Základní škole Vejrostova v  Bystrci. Město tak řeší nedostatek míst ve  školách v  této městské části.

„Základní škola Vejrostova se rozroste o  nový pavilon, kde najdou své místo žáci prvního stupně. Vybuduje se šest nových tříd a  kapacita školy se tak zvýší o  180  dětí. Dělníci zde také přistaví evakuační výtah, který bude sloužit i  k  přepravě handicapovaných,“uvedl  první náměstek primátora Petr Hladík.

Novým výtahem bude obsluhována jak stávající budova, tak nový pavilon. Nově přistavená budova bude s  tou současnou propojena proskleným mostem ve  výšce druhého podlaží.

Vybrané sdružení firem nabídlo nejnižší cenu, a  to 53  852  066  Kč. Smlouvu se zhotovitelem lze podepsat po  uplynutí 15denní lhůty pro připomínky. Ten následně předá dokončené dílo nejpozději 320  dnů od  převzetí staveniště. „Stavební práce budou probíhat bez přerušení provozu školy, nejvíce v  době letních prázdnin,“ doplnil Petr Hladík.

Projekt je spolufinancován prostřednictvím programu „Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program“.

Rada města Brna vybrala zhotovitele výstavby domů na  ulici Vojtova

Brněnští radní na  dnešním zasedání vybrali zhotovitele pro výstavbu bytových domů na  ulici Vojtova. Tím se stala „Společnost pro výstavbu Bytových domů Vojtova“, která se skládá z  firem STRABAG, SYNER a  IMOS Brno.

„Sdružení podalo nejnižší nabídkovou cenu ve  výši 399  397  834,-  Kč bez  DPH a  současně nejkratší dobu plnění v  počtu 573  kalendářních dní. Ve  116  nových bytech na  Vojtově pak najdou bydlení především senioři a  mladé rodiny. Třicet bytů totiž bude startovacích a  zbylých 86  pro seniory. Společně s  tímto zde vznikne i  155  parkovacích míst, 90  z  nich umístíme do  suterénů objektů. Projekt počítá také s  velkou nebytovou plochou a  dětským hřištěm,“ uvedl první náměstek primátora Petr Hladík.

V jednom z  bytových domů se také vybudují nové prostory pro provoz pečovatelské služby Brno-střed, pobočka Knihovny J.  Mahena a  nová pobočka Kulturního vzdělávacího střediska Brno-střed. Stavět by se mohlo začít v  červenci letošního roku. Lidé se budou moci do  nového nastěhovat koncem příštího roku.

V lokalitě probíhal do  prosince loňského roku  záchranný archeologický průzkum.

Brno zveřejnilo výsledky Analýzy sociálních sítí cizinců

V pátek 13.  dubna 2018 prezentoval PhDr. Daniel Topinka, PhD., ze  společnosti SocioFactor, s.  r.  o., výsledky první rozsáhlé Analýzy vybraných sociálních sítí cizinců z  tzv. třetích zemí ve  městě Brně. Analýza vznikla v  průběhu minulého roku  a  jedinečná data budou sloužit jako východisko k  tvorbě ucelené lokální Strategie integrace cizinců. Město Brno totiž jako první provedlo důsledný sběr i  analýzu dat se zaměřením na  sociální sítě cizinců v  ukrajinské, indické a  arabské komunitě. Výzkum se zaměřil také na  propojení cizinců s  českou společností i  další rozvíjení vzájemných vztahů.

Jak uvedl  Daniel Topinka, téma cizinců je často velmi emotivní:  „Síťová analýza přináší konkrétní informace o  třech sítích cizinců žijících v  Brně a  také z  ní vyplývá, jakým způsobem se dá s  těmito skupinami komunikovat, pracovat i  vytvářet konkrétní integrační záměry."

Obsáhlá studie se v  průběhu letošního roku  dočká také knižního vydání. První část představuje sociodemografické charakteristiky cizinců z  tzv. třetích zemí, pobývajících na  území města Brna. Druhá část přináší výsledky analýzy vybraných sociálních sítí, přičemž uvedená zjištění se zakládají na  informacích od  60  participantů a  na  analyzované síti zahrnující 740  jedinců.

Kromě zástupců magistrátu a  hostů z  řad odborníků se prezentace zúčastnila také  PhDr. Helena Dluhošová z  Ministerstva vnitra, jež poskytlo dotace nejen na  vznik samotné analýzy, ale také na  tvorbu strategie. Prezentaci velmi pozitivně zhodnotila v  samotném závěru, kdy ocenila, že  Brno je prvním městem v  České republice, které vychází při tvorbě integrační politiky z  obsáhlých dat.  „Vy jste tímto výzkumem sociálních sítí ukázali naprosto jiný systém vztahů a  způsobu kontaktu mezi cizinci i  majoritou a  za  to vám velmi děkuji,"  řekla v  průběhu svého krátkého vystoupení tvůrcům.

Město Brno se inspirovalo dobrými praxemi z  řady zahraničních měst a  ve  spolupráci s  Jihomoravským krajem i  za  podpory Ministerstva vnitra tvoří na  základě prezentované Analýzy ucelenou Strategii integrace cizinců. O  schválení přijetí dotace na  její vytvoření bude jednat Rada města Brna na  svém zítřejším zasedání, tedy 17.  dubna 2018.

„Myslím si, že  postupem času ocení tento přístup i  případní dnešní odpůrci toho, aby se vůbec zjišťovalo, jací cizinci ve  městě žijí,"uvedl  náměstek primátora Matěj Hollan  a  dodal, že  kolem pohybu i  počtu cizinců ve  městě panuje velké množství mýtů.  „Abychom věděli, jak s  cizinci zacházet, komunikovat a  zapojit je do  české společnosti, je nutné vědět, jací lidé se na  území města pohybují i  jaké jsou jejich potřeby. O  tom už dnes hovoří konkrétní data, která analýza přinesla."

Cílem strategie je zajistit bezpečný kontakt i  soužití cizinců s  obyvateli města Brna, předejít konfliktům a  prakticky realizovat Koncepci integrace cizinců Ve  vzájemném respektu na  základě Usnesení vlády z  9.  1.  2017. Tato koncepce uvádí, že  integrace je oboustranným procesem a  cílovou skupinou integrace je i  majoritní společnost. Ponechat cizince svému osudu nemusí být prozíravou strategií, jak ukazují některé příklady ze  zahraničí, které integraci od  počátku podcenily a  nevytvořily pro ni  vhodné podmínky.

Tisková zpráva z RMB č. R7/165 dne 17.  4.  2018

RMB schvaluje

-  poskytnutí Ceny primátora města Brna výtvarníkovi do  35  let, kterého určí porota 28.  ročníku Mezinárodního bienále grafického designu Brno 2018. Udělení ceny provází poskytnutí finančního daru umělci ve  výši 20  000  Kč;

-  záměr výstavby domu pro seniory v  lokalitě Kníničky – Dolní louky, v  bývalém areálu VUT a  vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na  službu zpracování projektové dokumentace pro tuto akci nabídku Ing.  Michala Palaščáka;

-  výpůjčku části plochy podchodu pod hlavním nádražím ČD, na  které bude TIC provozovat svůj informační stánek, a  dále výpůjčky části bočních stěn tamtéž za  účelem instalace 25  kusů CITY LIGHT vitrín. V  současné době jich zde má TIC umístěno 15, tyto panely jsou však v  již nevyhovujícím stavu a  neodpovídají současným požadavkům. Proto budou demontovány a  nahrazeny novými vitrínami, dalších 10  jich přibude zcela nově. Ve  vitrínách se lidé mohou dozvědět o  památkách ve  městě, kulturních a  společenských akcích nebo například o  projektu BRNOPAS; nebudou sloužit pro umístění komerční reklamy;

-  změnu ceníku maximálního základního vstupného koupaliště Riviéra, provozovaného společností STAREZ – SPORT, a  to od  1.  června 2018. Vstupy budou rozděleny do  tří časových pásem: dopolední vstupné 9.00–14.00 ve  výši 80  korun, celodenní 9.00–20.00 za  180  korun a  odpolední 15.00–20.00 za  100  korun. Ke  změnám cen vstupného došlo naposledy v  roce  2013;

-  doplnění plánu investic společnosti veletrhy Brno,  a.  s., pro letošní rok  o  investiční záměr výstavby pavilonu D a  revitalizaci pavilonu C brněnského výstaviště;

RMB doporučuje ZMB schválit

-  poskytnutí investiční dotace společnosti Lesy města Brna,  a.  s., ve  výši 4  miliony korun z  rozpočtu statutárního města Brna na  rok  2018 na  vybudování cyklistického areálu „Specializované cyklistické trasy Brno – Pisárky“;

RMB vybírá

-  pro nadlimitní veřejnou zakázku na  stavební práce „Bytové domy Vojtova“ nabídku sdružení „Společnost pro výstavbu Bytových domů Vojtova“ obchodních firem STRABAG, SYNER a  IMOS. Zároveň RMB schvaluje zvýšení celkových investičních nákladů z  410  na  490  milionů korun;

-  pro podlimitní veřejnou zakázku na  stavební práce „Základní škola Vejrostova 1  – přístavba“ nabídku společností PS BRNO a  UNISTAV;

RMB bere na  vědomí

-  výsledek výběrového řízení na  obsazení funkce ředitele/ředitelky Správy hřbitovů města Brna, p. o., a  jmenuje  Ing.  Alenu Říhovou ředitelkou s  účinností od  1.  7.  2018;

-  záměr MČ Brno-sever nechat zhotovit projektovou dokumentaci rekonstrukce Arnoldovy vily pro stavební povolení pro Centrum dialogu.

Cyklisté se v  Pisárkách projedou po nově upravené trati pro horská kola

Mezi ulicí Pisáreckou, řekou Svratkou a  potokem Čertík se letos nově upraví veřejně přístupný sportovní areál – specializovaná trasa pro cyklisty na  horských kolech. Bude sloužit nejen aktivním sportovcům k  tréninku a  k  pořádání závodů horských kol, ale i  široké veřejnosti – lidem, kteří jezdí na  kole rekreačně.

Rada města Brna dnes schválila poskytnutí investiční dotace Lesům města Brna ve  výši 4  miliony korun na  dobudování specializovaného sportovního areálu v  lesním prostředí. Výstavbu tras, bezpečnostních prvků i  zázemí pro diváky zajistí městská společnost Lesy města Brna, která o  lesní pozemky pečuje a  uhradí také zbývající náklady ve  výši 1,5 milionu korun.

Zalesněný pozemek o  rozloze 11,7 hektaru je v  majetku města. Jeho výhodou je dobrá dostupnost pro pěší i  cyklisty, blízkost centra města, dobré spojení veřejnou dopravou i  dostatek parkovacích míst v  okolí.

Navržené sportovní cyklotrasy budou dlouhé celkem 3,5 kilometru, převýšení dosáhne 190  metrů. Nově upravené úseky (mimo stávající asfaltové cesty) budou mít přírodní povrch a  budou navrženy tak, aby nedocházelo k  erozi při stékání dešťové vody. Při výstavbě by neměly utrpět ani okolní vzrostlé stromy, jejichž kořeny, protínající trasu, budou ručně obkopány.

„Veřejnosti nabídneme atraktivní areál pro milovníky horských kol v  lesním prostředí přímo v  blízkosti centra města, zároveň je však cílem investice zabezpečit provoz tak, aby nedocházelo ke  kolizím mezi cyklisty a  pěšími návštěvníky lesa. Tratě budou odborně upraveny způsobem, který zamezí erozi lesní půdy a  poškozování stromů,“  dodal k  záměru  náměstek primátora pro životní prostředí Martin Ander.