POZOR!                 Tento týden mají „naše noviny“ DVĚ STRANY !

U nás nakoupíte NEJVÝHODNĚJI!

Aktualizováno vždy o víkendu.
naše noviny
o veřejnosti od r. 1994 Internetový týdeník naše noviny str. 1 naše noviny str. 2
Kontakt na redakci
babocka@vram.cz
Internetový týdeník o kultuře
a společnosti od r. 1998 naše noviny str. 2

Rekonstrukce břeclavské výpravní budovy si vyžádá uzavření vestibulu od 30. července 2018

30. července dojde k uzavření vestibulu břeclavské výpravní budovy, jeho znovuotevření je naplánované zároveň s celkovým dokončením stavebních prací, tedy na konci června příštího roku. Uzavření vestibulu souvisí se zahájením další etapy rekonstrukce nádražní budovy. Střední část objektu, kde se právě nachází vestibul, bude revitalizována a její průčelí dostane historizující vzhled původní budovy z 19. století. Ve vestibulu je potřeba realizovat takové stavební zásahy, které dlouhodobě nedovolí současné užívání veřejností.

Pro cestující veřejnost budou po dobu uzavření vestibulu sloužit tři trasy:

1. Vstup vedle restaurace (vedlejší vstup do budovy u úschovny zavazadel) do spojovací chodby mezi vestibulem a restaurací. Z chodby bude přístup do ČD centra a k pokladnímu kiosku RegioJet. Na nástupiště bude přístup pouze přes ČD centrum.

2. Stávající trasa z autobusového terminálu na 1. Nástupiště.

3. Nový provizorní přístup na 1. nástupiště z parkoviště u pošty průchodem mezi poštou a restaurací.

Trasy budou vyznačeny provizorním značením. Informace o odjezdech vlaků budou umístěny v chodbě u ČD centra a na 1.nástupišti v buňce provizorní dopravní kanceláře.

SŽDC se omlouvá všem cestujícím za omezení v  souvislosti s  rekonstrukcí výpravní budovy.

Nový systém parkování v  Brně: informace lidé získají na  webu, na  přepážkách úřadu i  na  reklamních plochách

Od 1.  září letošního roku  začnou v  nejužším centru Brna fungovat pravidla, díky nimž zde snadněji zaparkují lidé, kteří zde bydlí či  podnikají. Centrum se také zklidní a  ubyde v  něm provozu, který omezoval chodce.

„Tento nový systém je potřeba důkladně vysvětlit a  představit. Město Brno proto připravilo informační kampaň, která bude od  července informovat o  podrobnostech nového systému a  bude lidem na  očích na  mnoha místech v  centru města i  v  dalších oblastech,“  uvedl  náměstek primátora města Brna pro oblast dopravy Richard Mrázek.

Regulace v  centru města funguje už řadu let. V  roce  2007 zde byly instalovány sloupky regulující vjezd. Lidé, kteří tu bydlí či  podnikají, si dosud vyřizovali oprávnění – několik variant papírových kartiček, které se obtížně kontrolovaly a  mnohdy také různými způsoby zneužívaly.

Tato povolení budou nyní nahrazena elektronickou databází registračních značek, díky níž bude kontrola probíhat automaticky. Lidé i  firmy budou mít ke  správě svého účtu přístup z  internetu.

Nejpřísnější varianta systému, která bude kontrolovat vjezd i  parkování, bude fungovat jen v  centrální části města, kde je nejméně prostoru a  největší pohyb chodců (včetně pěších zón).

V dalších oblastech města se bude zavádět pouze regulace parkování, a  to takto:

Nyní jsou stanoveny ceny a pravidla pro nejužší centrum a  první tři oblasti městské části Brno-střed. V  těchto prvních třech oblastech bude regulace parkování platit od 1.  listopadu letošního roku.

Systém nyní počítá s  tím, že na většině ulic, kde se regulace zavede, bude omezeno parkování jen přes noc, aby zde snadno zaparkovali rezidenti.

Regulaci přes den je potřeba zavádět jen na  nejfrekventovanějších místech, kde je výhodné mít větší obrátkovost vozidel. Díky tomu se zvýší šance, že  zde lidé zaparkují, aby si v  krátkosti něco vyřídili. Na  dlouhé odstavení auta tato místa nebudou výhodná.

Existovat bude také řada ulic a  míst, kde parkování nebude regulováno vůbec.

Kde se lidé o  novém systému parkování dozví:

Královéhradecký kraj zazářil ve srovnávacím výzkumu Místo pro život 2018!

Jihomoravský kraj skončil čtvrtý

Královéhradecký kraj vyniká skvělými podmínkami na pracovním trhu, na výborné úrovni je vzdělávání, region nabízí výjimečné prostředí pro kulturní a společenské vyžití. Lidé jsou v  kraji spokojeni a mají také objektivně proč. Potvrdil to výzkum Místo pro život, ve kterém analytická agentura Datank hodnotí data získaná z  nezávislých zdrojů a údaje z průzkumu prováděného mezi 2  800 obyvateli všech regionů. Stříbro bere Zlínský kraj, bronz Hlavní město Praha.

V  celorepublikovém srovnání zaznamenal Královéhradecký kraj vysoce nadprůměrný výsledek v  hodnocení pracovních podmínek. Místní obyvatelé jsou spokojeni se mzdami, nízkou nezaměstnaností i širokou nabídkou pracovních míst. Lidé v  regionu oceňují také kvalitní podmínky pro vzdělávání a péči o děti, kde je zahrnuta například dostupnost mateřských škol i dětských hřišť. Kladné body získal Královéhradecký kraj v  očích místních i  rozvojem infrastruktury a širokými možnostmi sportovního a kulturního vyžití v  místě bydliště. Jisté rezervy obyvatelé regionu stále spatřují v dostupnosti lékařské péče a zařízení pro seniory, v kapacitě lůžek v nemocnicích, dostupnosti lékáren nebo podílu bezbariérových spojů MHD, tedy ve zdravotních a sociálních službách. Pokulhává také oblast občanské společnosti a tolerance, kam spadá třeba počet sdružení, nadací nebo fondů. Druhá část výzkumu, která je založena na tvrdých datech, ukázala, že na skvělém výsledku kraje se velkou měrou podílí především zlepšení ve volnočasových aktivitách a  bezpečnosti. Počet kulturních institucí je při srovnání s  ostatními regiony nejvyšší, množství kulturních i  sportovních aktivit pořádaných v průběhu roku nadprůměrný. Lidé mají v  regionu jednu z  nejvyšších nadějí na dožití a nízkou průměrnou nemocnost. Kraj je nejlepší v recyklaci odpadu, na silnicích je bezpečno, počet úmrtí na silnicích je dokonce jeden z nejnižších v  České republice.

Na jižní Moravě jsou lidé spokojeni se zdravotnictvím

Obyvatelé Jihomoravského kraji si nestěžují na dostupnost lékařské péče, zařízení pro  seniory nebo kapacitu lůžek v  nemocnicích. V  celorepublikovém srovnání si pochvalují také rozvoj infrastruktury, bezpečnost nebo péči o děti a vzdělávání. V  průzkumu naopak ukázali, že by se v  regionu mělo zapracovat na životním prostředí, kam spadá také produkce odpadu, míra recyklace odpadu nebo investice na ochranu životního prostředí. Tvrdá data ukazují, že se Jihomoravský kraj může chlubit druhou nejvyšší atraktivitou vysokých škol. Lidé v kraji si mají kde užít svůj volný čas, kraj obsadil druhé místo v počtu kulturních akcí, má také hodně bazénů a koupališť a dobrou sít a  vybavenost knihoven. Na jižní Moravě jsou třetí nejvyšší průměrné mzdy, konkurence na  pracovním trhu je velmi nízká. Špatně je na  tom kraj s ekologií, a to především kvůli nízkému podílu zeleně a chráněných krajinných oblastí, nízké recyklaci odpadu a velké produkci podnikového odpadu.

Srovnávací výzkum Místo pro život už osmým rokem mapuje kvalitu života obyvatel v  jednotlivých krajích České republiky. Výzkum Místo pro život nabízí veřejnosti možnost dlouhodobě sledovat stav jejich regionu a jeho vývoj. Výsledky srovnávacího výzkumu motivují a inspirují státní správu i  samosprávu, nevládní organizace, podnikatele i občany,  a vedou tak ke zlepšování podmínek ovlivňujících kvalitu života. Mnohdy důležitější než hmotné statky je pro řadu lidí fungující občanská společnost, vzájemný mezigenerační respekt a tolerance rozdílných názorů. Organizátoři projektu Místo pro život se snaží také na tyto hodnoty poukázat a upozornit na jejich důležitost.

Přes šestadvacet kilometrů tramvajových tratí se zbaví vlnek

Dopravní podnik města Brna začal brousit kolejnice. Práce potrvají přes měsíc

Drobné vlnky vznikají na kolejnicích při běžném provozu, výrazně ale zvyšují hlučnost, vibrace a taky nepříznivě působí na samotnou jízdu tramvají. Odstranění vlnek se provádí strojními bruskami. Efektem není pouze výrazné snížení hluku, ale i menší opotřebení tramvajových tratí a také samotných vozidel. Kolikrát bude muset bruska po vybraném úseku projet, závisí vždy na míře vlnkovitosti.

„Broušení je součástí pravidelné cyklické údržby tramvajových tratí, které DPMB provozuje. Jedná se o efektivní způsob údržby. Navíc přináší související efekty směrem k vnějšímu prostředí jako je snížení hluku a vibrací. Broušení bude probíhat například v úseku Hybešova – Václavská, Novolíšeňská – Mifkova, smyčka Řečkovice – Hudcova – Semilasso. Dohromady projde strojním broušením sedm úseků, což činí 26 370 metrů tramvajových tratí,“ uvedl generální ředitel DPMB Miloš Havránek. Broušení je naplánováno na noční hodiny přibližně od 23 hod do 04.30 hodin, kdy tramvaje nejezdí. Opravy se tak cestujících nedotknou. Jednorázově budou hlukem dotčeni obyvatelé domů v lokalitách, kde budou práce probíhat.

Za posledních sedm let nechal DPMB zbrousit přes sto kilometrů tramvajových tratí. Podle prvotních odhadů potrvá letošní broušení kolejnic do konce července a vyjde na více než 4,6 milionů korun.


Nová pravidla pro parkování v  Brně

V květnu 2018 schválila Rada města Brna schválila další skupinu dokumentů, které je nutné připravit pro spuštění rezidentního parkování.

"Systém, který bude Brno zavádět, podporuje především ochranu rezidentů v  okolí jejich bydliště. Reguluje také dlouhodobé stání vozidel, a  tím zvyšuje obrátkovost na  potřebných místech. Zvyšuje se tedy pravděpodobnost, že  lidé zaparkují. V  historickém centru města připravujeme spuštění tohoto systému k  1.  září 2018. V  oblasti v  okolí ulic Antonínská, třída Kapitána Jaroše a  Grohova se připravuje spuštění rezidentního parkování od  1.  listopadu letošního roku,“ uvedl primátor města Brna Petr Vokřál.

DŘÍVE SCHVÁLENÉ DOKUMENTY

Rada města Brna na  svém zasedání 22.  prosince 2017 projednala řadu dokumentů týkajících se systému rezidentního parkování ve  městě Brně.

Schválen byl Realizační projekt rezidentního parkování, který popisuje základní parametry toho, jak bude rezidentní parkování fungovat. Tento dokument je k  dispozici  zde.

Schválen byl také  Návrh změny systému parkování specifických kategorií uživatelů  – vyhrazená parkovací stání pro právnické a  fyzické osoby v  rámci realizace projektu „Strategie parkování ve  městě Brně“. Tento dokument si také můžete  stáhnout.

Rada města Brna vzala na  vědomí tyto dokumenty:

Rezidentní parkování – časté dotazy

Rada města Brna schválila tento týden ceník a  další dokumenty pro připravované spuštění rezidentního parkování. První oblast – historické centrum města – se spustí 1.  září 2018. Další tři oblasti přiléhající k  centru ze  severu se budou spouštět od  1.  listopadu 2018. Další oblasti Brna-středu se budou připojovat postupně v  roce  2019. Aktuálně schválený ceník a  mapy oblastí najdete  zde.

Systém, který bude Brno zavádět, podporuje rezidenty, aby mohli lépe zaparkovat v  okolí svého bydliště. Reguluje také dlouhodobé stání vozidel, a  tím zvyšuje obrátkovost na  potřebných místech. Zvedá se tedy pravděpodobnost, že  lidé zaparkují.

K vyřízení potřebných oprávnění budou lidé muset navštívit kontaktní pracoviště na  Zvonařce nebo požádat o  založení účtu elektronicky. Další úkony bude možné provádět elektronicky prostřednictvím elektronického účtu – osobních stránek uživatele. O  zřízení těchto osobních stránek bude možné požádat také prostřednictvím ověřeného účtu Brno iD.

V novém parkovacím systému se počítá se třemi typy řidičů:

Rezident  – fyzická osoba, která má v  místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve  vymezené oblasti. Pro získání oprávnění na  parkování v  režimu Rezident je nutné prokázat trvalý pobyt, případně vlastnictví nemovitosti, právní vztah k  vozidlu (jsem majitel, auto je služební a  mám právo s  ním disponovat i  pro jízdy domů atd.) a  uhradit poplatek. Rezidentní karta platí v  oblasti, kde rezident bydlí, ale rovněž v  okolních oblastech. V  dalších částech města pro dotyčného majitele karty platí status „návštěvníka“. Pro získání parkovacího oprávnění pro rezidenta nestačí nájemní smlouva – je nutné si na  jejím základě vyřídit trvalý pobyt.

Abonent  – právnická nebo fyzická osoba, která provozuje vozidlo za  účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu a  má sídlo nebo provozovnu ve  vymezené oblasti. Pro získání parkovacího dokladu (abonentní oprávnění) je nutné prokázat existenci sídla nebo provozovny právnické nebo fyzické osoby podnikající ve  vymezené oblasti, dále právní vztah k  vozidlu a  uhradit poplatek. Abonentní oprávnění platí v  oblasti sídla nebo provozovny, ale také v  okolních oblastech. V  dalších částech města pro majitele karty platí status „návštěvníka“.

Návštěvník  – každý, kdo nemá v  dané oblasti a  okolních oblastech právo parkovat na  rezidentní nebo abonentní oprávnění.

Ze zahraničních zkušeností vyplývá, že  uživatelé na  okraji jednotlivých oblastí jsou znevýhodněni oproti těm, co bydlí uprostřed oblastí. Brno proto zavádí systém takzvané kytičky, která toto znevýhodnění minimalizuje.

Parkovací oprávnění (rezidenta i  abonenta) bude tedy platit nejen v  jeho oblasti (střed „květinky“), ale i  ve  všech sousedících oblastech („okvětní lístky květinky“).

Například: Obyvatelům tmavě modré oblasti umožní jejich oprávnění parkovat jako rezident nebo abonent i  ve  světlemodrých oblastech. V  oranžových oblastech bude parkovat jako návštěvník.

Výjimkou bude jen oblast historického centra města, kde mohou parkovat jen lidé z  této oblasti.

Parkovací režimy v  jednotlivých ulicích určuje městská část. Městská část také rozhodne o  tom, zda se k  novému systému připojí. Omezení dává smysl zavádět tam, kde mají rezidenti problém s  parkováním, nebo kde je přetlak vozidel přes den. Dá se tedy předpokládat, že  na  většině území Brna bude regulace prováděna jen v  nočních hodinách. Přes den bude parkování neregulováno, tedy nezpoplatněno. Cílem není bezúčelně vybírat peníze, ale umožnit více lidem zaparkovat a  vyřídit potřebné záležitosti.

Například v  oblastech kolem Antonínské, třídy Kapitána Jaroše a  Grohovy, kde se bude rezidentní parkování zavádět od  listopadu, je nyní 3731 míst k  parkování. Po  zavedení nového značení jich ubyde 28, tedy ani ne jedno procento. Tento úbytek by navíc nastal bez ohledu na  rezidentní parkování v  okamžiku rekonstrukce vozovky nebo chodníku, projekt by totiž musel splňovat aktuálně platné normy.

Parkoviště, která v  Brně jsou, mají stále volnou kapacitu, včetně P+R u  hřbitova. Jakmile totiž řidiči mají možnost parkovat někde zadarmo, neváhají vynaložit velké množství času na  nalezení takového parkovacího místa. A  jakémukoliv zpoplatnění, byť symbolickému, se vyhnou. Dokud tedy nebude nový systém parkování ve  městě zaveden ve  větším rozsahu, byly by parkovací místa prázdná a  nevyužívaná. Jejich výstavba se tedy připravuje postupně, míst bude přibývat souběžně s  rozšiřováním systému parkování. Provoz prázdných parkovacích domů by byl neefektivní a  drahý.

Na ulicích, kde parkování regulováno nebude, se nic nezmění.

Na ulicích, kde parkování regulováno bude, bude vodorovné modré dopravní značení. A  k  tomu značení svislé. Na  tomto svislém značení se řidiči podle barev dozví, kdo zde může s  parkovacím oprávněním parkovat. Rezident bude označen modře, abonent zeleně a  návštěvník oranžově. Řidič se ze  značky také dozví, v  jaké oblasti se nachází, a  časy, kdy je parkování regulováno.