POZOR!                 Tento týden mají „naše noviny“ DVĚ STRANY !

U nás nakoupíte NEJVÝHODNĚJI!

Aktualizováno vždy o víkendu.
naše noviny
o veřejnosti od r. 1994 Internetový týdeník naše noviny str. 1 naše noviny str. 2
Kontakt na redakci
babocka@vram.cz
Internetový týdeník o kultuře
a společnosti od r. 1998 naše noviny str. 2

Tisková zpráva z  RMB č.  R7/161  dne 14.  3.  2018

RMB doporučuje ZMB schválit
-  uzavření smluv o  poskytnutí účelové investiční a  provozní dotace Ptačímu centru, o. p. s., v  celkové výši 400  tis. korun. Poskytnutý finanční příspěvek zčásti pokryje náklady na  vybavení a  letošní provoz záchranné stanice, která ročně přijme cca 1500 handicapovaných živočichů;

RMB schvaluje
-  poskytnutí neinvestičních příspěvků v  celkové výši 1  000  tis. Kč školním jídelnám, samostatným právním subjektům, mateřským a  základním školám zřizovaným statutárním městem Brnem a  jeho městskými částmi na  podporu dietního stravování ve  městě Brně;

-  smlouvu o  dílo mezi městem Brnem a  Veřejnou zelení města Brna na  akci „Květinová výzdoba oken a  údržba vybraných ploch zeleně pro rok  2018“. Výzdoba bude umístěna na  administrativních budovách Magistrátu města Brna (Kounicova 67, Husova 12, Nová radnice včetně nádvoří, Husova 3  a  5, Malinovského náměstí 3, Dominikánské nám. 3, Stará radnice a  Koliště 19). Dále se budou udržovat vybrané plochy v  rajském dvoře a  v  Dominikánské zahradě (Nová radnice), před krytem na  ulici Husova, ve  dvorním traktu objektu Husova 5  a  na  terase budovy Kounicova 67.  Cena za  zakázku je 394  tisíc korun bez  DPH;

RMB bere na  vědomí
-  výsledek výběrového řízení na  obsazení funkce vedoucí/ho Odboru dopravy;

-  výsledek výběrového řízení na  funkci ředitele/ředitelky Centra experimentálního divadla, příspěvkové organizace, a  schvaluje záměr vyhlásit na  tuto pozici nové výběrové řízení, a  to formou uzavřeného výběru, a  zároveň schvaluje složení výběrové komise;

-  pedagogické pracovníky, kteří byli vybráni v  jednotlivých kategoriích „Učitel roku  2018“;

-  vyhodnocení plnění Akčního plánu zlepšování kvality ovzduší za  rok  2017;

-  nabytí pozemku p. č.  846/150  v  katastrálním území Brno-Kohoutovice. Město uzavřelo kupní smlouvu s  ÚZSVM na  2,833 milionu korun. Pozemek se stane součástí sportovního areálu při ulici Voříškova a  do  správy ji dostane městská část Brno-Kohoutovice;

-  stanovisko MČ Brno-střed ke  stavbě „Rekonstrukce ulice Veveří-I“ a  schvaluje vyjádření města k  projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí;

RMB souhlasí
-  se zveřejněním nabídky 9  volných startovacích bytů s  termínem pro podání žádostí o  startovací byt do  30  dnů od  zveřejnění. Nabídka volných bytů bude po  30  dnů veřejně dostupná na  úřední desce MMB a  na  webových stránkách města;

-  se zapojením města Brna do  celosvětové akce „Hodina Země 2018“ a  pověřuje náměstka primátora Martina Andera kooordinací a  zajištěním vypnutí slavnostního osvětlení dne 24.  března 2018 od  20:30 do  21:30 u  vybraných dominant města Brna (hrad Špilberk, Nová radnice, obelisk v  Denisových sadech);

-  se záměrem směny pozemku p. č.  632/6  a  části pozemku p. č.  632/1  v  k. ú. Česká, které jsou ve  vlastnictví statutárního města Brna, za  část pozemku p. č.  1749 v  k. ú. Kníničky, jejž vlastní stát a  právo hospodařit na  něm mají Lesy ČR. Město má zájem na  pozemku v  Kníničkách realizovat stavbu „Terénní úpravy chodníku pro pěší, Zouvalka“, na  kterou je již vydané i  územní rozhodnutí. Naopak na  pozemku v  České se nachází část hráze rybníka, která je v  majetku Lesů ČR. Ty mají v  plánu hráz opravit. Z  praktických i  legislativních důvodů je vhodné, aby majitel obou staveb zároveň vlastnil i  pozemky pod nimi. Rozdíl v  cenách pozemků ve  výši necelých 220  tis. korun doplatí město Brno;

RMB vybírá
-  pro podlimitní veřejnou zakázku na  služby „Revitalizace Holáseckých jezer“ nabídku sdružení „GEOtest,  a.  s. –  G-servis – Holásecká jezera“ a  schvaluje smlouvu o  projektové přípravě a  smlouvu o  zajištění výkonu autorského dozoru na  stavbě.

V sobotu začínají Dny elektronové mikroskopie. Brno pokřtilo tramvaj po  jejím průkopníkovi

Ulice Brna brázdí od  pátku 9.  března tramvaj pokřtěná po  průkopníkovi elektronových mikroskopů Arminu Delongovi. Před šedesáti sedmi lety v  Brně pod vedením profesora Aleše Bláhy společně s  Vladimírem Drahošem, Ladislavem Zobačem a  konstruktérem Janem Speciálným sestrojili první československý elektronový mikroskop. Nyní po  Delongovi, který působil jako dlouholetý ředitel Ústavu přístrojové techniky Československé akademie věd, město Brno pokřtilo tramvaj.

Profesor Armin Delong, držitel Ceny města Brna a  laureát Národní ceny vlády České republiky Česká hlava, zemřel na  podzim loňského roku. Jeho odkaz však v  Brně stále žije.  „Brno je mekkou elektronové mikroskopie, a  to především díky šikovným místním vědcům a  inženýrům. Pana profesora Delonga i  jeho práce si nesmírně vážím. Rozhodli jsme se vzdát mu v  letošním roce  hold prostřednictvím jedné z  tramvají, která bude věnována elektronové mikroskopii a  ponese jméno tohoto významného vědce a  osobnosti spjaté s  Brnem,“  uvedl  náměstek primátora města Brna Jaroslav Kacer.

Mimořádné výroby elektronových mikroskopů si cení také Jihomoravský kraj.  „Elektronová mikroskopie je snad nejlepší ukázkou toho, jak se Jihomoravský kraj proměnil za  posledních 25  let. Brno je dnes  v této oblasti  na špičce vývoje a  tomu odpovídá jak koncentrace firem, tak koncentrace výzkumných kapacit. To je velká šance pro náš kraj, stát se jedním z  nejvíce inovativních regionů v  Evropě. Je mi proto potěšením, že  se mohu podílet na  podpoře propagace a  popularizace této oblasti, a  nesmírně si cením, že  mohu jako zástupce Jihomoravského kraje vzdát hold Arminu Delongovi, který byl český vědec, světově uznávaný fyzik a  zakladatel elektronové mikroskopie v  Brně v  tehdejším Československu,“  řekl  náměstek hejtmana Jan Vitula.

Gesta města Brna pojmenovat tramvaj po  vědci Delongovi si váží i  jeho rodina. „Můj otec byl denním uživatelem městské hromadné dopravy, takže by z  pojmenování tramvaje po  něm a  jejímu věnování elektronové mikroskopii měl radost. Denně ráno vyjížděl prvním trolejbusem od  nás z  domu a  přestupoval na  tramvaj směr laboratoře a  vracel se kolem páté odpoledne až  do  svého onemocnění v  devadesáti letech,”  sdělila dcera Delonga  profesorka Silva Macková.

Rozmach elektronových mikroskopů, který v  padesátých letech minulého století odstartoval i  Delong, nadále pokračuje. Každý třetí elektronový mikroskop je vyroben v  Brně a  na  vývoji téměř každého z  nich se podílí absolventi Ústavu fyzikálního inženýrství Vysokého učení technického v  Brně. Díky těmto přístrojům vědci odhalují spoustu neprobádaných oblastí, zkoumají viry, hledají způsoby léčby rakoviny, cesty, jak bojovat s  Alzheimerovou nebo Parkinsonovou chorobou. Mikroskopy jsou využívány také v  kriminalistice k  odhalení stop střelného prachu. Rastrovací elektronový mikroskop je nepostradatelným nástrojem i  v  ekologii.  „Studium nanotechnologií má velkou budoucnost. Naši absolventi jsou schopni rychlé adaptability v  nejrůznějších oblastech fyziky a  inženýrství a  mohou být rovněž platnými členy týmů zaměřených například na  oblast biologie, chemie či  lékařství,“  vysvětlil použití elektronových mikroskopů ve  vědě  profesor Jiří Spousta z  Ústavu fyzikálního inženýrství Fakulty strojního inženýrství VUT v  Brně.  

Elektronové mikroskopii se začínají v  Brně věnovat i  na  středních školách. Například na  Biskupském gymnáziu Brno probíhá kroužek elektronové mikroskopie, kde se studenti učí teorii i  obsluhu elektronového mikroskopu.

DNY ELEKTRONOVÉ MIKROSKOPIE

Výzkumné ústavy v  čele s  Ústavem přístrojové techniky Akademie věd ČR, vědeckým centrem CEITEC, univerzitami a  třemi významnými výrobci Thermo Fisher Scientific, TESCAN a  Delong Instruments tvoří v  Brně páteř unikátního ekosystému v  elektronové mikroskopii. Přiblížit elektronovou mikroskopii laické veřejnosti se rozhodli zástupci byznysu, akademické sféry, vědecko-popularizační instituce, místní i  regionální samospráva. Prostřednictvím  Dnů elektronové mikroskopie  budou všem zvídavým zájemcům pootevřeny dveře do  unikátního, až  milionkrát zvětšeného světa. Z  programu, který proběhne v  Brně od  17.  do  23.  března a  je zdarma, si vybere každý. V  rámci programu Dnů elektronové mikroskopie lze například navštívit největší laboratorní čisté prostory v  České republice. V  laboratořích CEITEC pracují vědci z  celého světa s  těmi nejvyspělejšími technologiemi a  mikroskopem velkým skoro dvě patra. Zajímavé exkurze nabízí také Ústav přístrojové techniky Akademie věd ČR nebo výrobce Thermo Fisher Scientific. Rodinám s  dětmi je určen program přednášek a  dílen ve  VIDA! science centru, hvězdárně nebo v  Technickém muzeu v  Brně.

Detailní program akce naleznete na  dem.brno.cz.

Radní hodnotili plnění plánu zlepšování brněnského ovzduší

Kvalita brněnského ovzduší se v  posledním desetiletí pomalu zlepšuje, přesto jsou období, kdy by mohlo být lépe. K  čistějšímu vzduchu může v  Brně napomoci například snížení znečištění z  vytápění budov či  prachu a  dalších emisí z  dopravy.

Město Brno proto schválilo v  červnu roku  2016 Akční plán zlepšování kvality ovzduší obsahující 16  opatření, která by měla pomoci snížit znečištění ve  vzduchu pod zákonem stanovený limit a  tím přispět ke  zlepšení kvality života a  zdraví obyvatel města.

„Zlepšit ovzduší není snadný úkol, město však vytrvale pokračuje v  realizaci řady opatření, která přispívají ke  snižování znečištění a  tím i  ochraně zdraví Brňanů,“  uvedl  náměstek primátora pro životní prostředí Martin Ander.

Vyhodnocení, jak byl tento plán v  minulém roce  plněn, obdržela Rada města Brna na  svém úterním zasedání. Loni se podařilo:

•  Velký problém pro ovzduší představují mikročástice prachu, k  jejichž koncentraci v  ovzduší přispívá i  víření usazených nečistot při provozu nebo při čištění ulic. Brno proto přistoupilo k  častějšímu splachování ulic  vodou  jednou týdně (namísto dosavadního dvoutýdenního intervalu), častějšího  čištění uličních vpustí, příkopů, krajnic a  lapačů splavenin na  základním komunikačním systému (realizuje BKOM). Zbývá zlepšit situaci na  komunikacích, kde úklid provádí městské části.  
Odbor životního prostředí nyní shromažďuje od  městských částí informace, jaké druhy posypového materiálu využívají, a  poté navrhne opatření na  snížení prašnosti – změna druhu posypového materiálu nebo jeho včasné odstraňování po  sezoně.

•  V průběhu výsadbové sezony 2017/2018 vysadila Veřejná zeleň města Brna celkem  624  nových stromů  do  stromořadí, parků a  na  dalších plochách. Při výsadbách dbají pracovníci Veřejné zeleně na  to, aby měly nové stromy dostatečný prostor pro kořeny.   

•  Nová městská vyhláška od  podzimu 2017  omezuje pálení rostlinného odpadu  ze  zahrad – nově nelze pálit v  neděli a  o  státních svátcích. Město zároveň informuje občany, jak můžou rostlinný odpad využít jinak – zkompostovat, odevzdat do  sběrného dvora nebo mobilního sběru zahradního odpadu.

•  Statutární město Brno, městské příspěvkové organizace a  Městská policie Brno postupně přechází na  automobily s  nízkoemisním pohonem. Veřejná zeleň města Brna loni zakoupila čtyři lehká nákladní auta na  elektrický pohon, v  roce  2018 plánuje zakoupit další dvě. Nákup elektromobilů připravuje i  ZOO Brno nebo správa hřbitovů.   

•  Město dokončilo studii proveditelnosti zavedení nízkoemisní zóny na  území statutárního města Brna. O  zavedení opatření je možné rozhodnout společně s  dokončením dvou aktuálních etap dostavby Velkého městského okruhu (Žabovřeská a  Tomkovo nám.-Rokytova).

•  O aktuálním stavu ovzduší ve  městě informují nové webové stránky  www.brnenskeovzdusi.cz  . Registrovaní uživatelé dostávají upozornění na  zhoršenou kvalitu ovzduší e-mailem. Město motivuje občany k  využívání hromadné dopravy místo osobních aut, a  to nejen v  období smogu – dotační program na  nákup elektronické roční šalinkarty, který pokračuje i  v  roce  2018.
Na úkolech uvedených v  městském plánu zlepšování ovzduší bude magistrát pracovat i  letos, koncem roku  je plánováno celkové zhodnocení a  jeho aktualizace plánu.

Vedoucího odboru dopravy zatím komise nevybrala

Rada města Brna dnes vzala na  vědomí výsledky výběrového řízení na  post vedoucího odboru dopravy. Toto výběrové řízení probíhalo v  souvislosti s  odchodem dosavadního vedoucího odboru ke  30.  září 2017. Odbor dočasně řídí pověřený vedoucí.

Do výběrového řízení se přihlásilo 5  uchazečů, výběrová komise následně pozvala 3  uchazeče k  pohovorům. Absolvovali také psychologické testy a  zpracovali písemnou práci na  téma koncepce rozvoje dopravy.  Výběrová komise se jednoznačně neshodla na  vhodném kandidátovi, doporučila proto vyhlásit nové výběrové řízení.

„Odbor dopravy potřebuje řádné řízení na  místo současného provizoria. Najít odborníka, který tento odbor povede, považuji za  jednu z  nejdůležitějších věcí, které je do  podzimních komunálních voleb v  oblasti dopravy potřeba udělat,“  uvedl  náměstek primátora Richard Mrázek, který je na  základě rozhodnutí zastupitelstva nově zodpovědný i  za  oblast dopravy.

Město vyhlásí další výběrové řízení na  nové vedení Centra experimentálního divadla

Z výběrového řízení na  ředitele/ředitelku Centra experimentálního divadla, které město Brno vyhlásilo v  září loňského roku, nevzešel žádný vítěz. Doporučení výběrové komise nejmenovat novým ředitelem žádného ze  čtyř uchazečů dnes schválila Rada města Brna. Zároveň vzala na  vědomí vyhlášení nového výběrového řízení na  tuto funkci, a  to přímým oslovením vybraných osobností.

„Tuto formu jsme nedávno využili při výběru nového ředitele Národního divadla Brno. Výběrová komise osloví vybrané adepty a  bude s  nimi jednat. Do  půli května by tato jednání měla vyústit v  doporučení na  jmenování konkrétního uchazeče, které komise předloží Radě města Brna,“  nastínil další postup  náměstek primátora města Brna pro oblast sociálně-kulturní Matěj Hollan.

Do proběhnuvšího výběrového řízení se přihlásili čtyři uchazeči: divadelníci Pavel Baďura a  Fréderic Poty, dramaturg Husy na  provázku Miroslav Oščatka a  intendantka téhož souboru Eva Yildizová.

Výběrová komise měla deset členů, z  toho čtyři zástupce města jako zřizovatele centra a  šest odborníků:

•  prof. Petr Oslzlý – ředitel Centra experimentálního divadla a  rektor JAMU,
•  prof. MgA.  Jan Burian – ředitel pražského Národního divadla,
•  doc. Mgr.  Petr Francán – děkan Divadelní fakulty JAMU,
•  Mgr. Ondřej Svoboda – náměstek ředitelky pražského Institutu umění – Divadelního ústavu,
•  Mgr. Petr Štědroň, Ph.D. – ředitel pražského Divadla Na  zábradlí,
•  Karel Král, šéfredaktor časopisu Svět a  divadlo.

V nově vyhlášeném výběrovém řízení zůstane komise ve  stejném složení.

Centrum experimentálního divadla je příspěvkovou organizací města. Tvoří je Divadlo Husa na  provázku, HaDivadlo a  Divadlo U  stolu. Současný ředitel CEDu Petr Oslzlý ve  své funkci zůstane do  konce divadelní sezóny.

Na ocenění Učitel roku  2018 je nominováno 6  pedagogů

Šestice brněnských pedagogů získá ocenění Učitel roku  2018. Na  dnešním zasedání o  tom rozhodla Rada města Brna. Slavnostní předání ocenění se uskuteční při příležitosti Dne učitelů ve  středu 28.  března 2018.

„Hodnotící komise vybírala z  53  návrhů, které na  magistrát zasílaly školy, školské rady a  také městské části. Celkem se v  návrzích objevilo 38  jmen učitelů, z  nichž vzešlo ve  2  kategoriích 6  vítězů. Tímto titulem chceme pedagogům poděkovat za  jejich skvělou práci s  dětmi,“  vysvětlil  první náměstek primátora Petr Hladík.

Předání cen se uskuteční ve  středu 28.  března 2018 v  10:30. Slavnostní událost proběhne v  Rytířském sále na  Nové radnici.

První kategorie, ve  které se cena uděluje, se nazývá „Výrazná pedagogická osobnost roku“. Mezi rozhodující kritéria pro udělení této ceny patří:

•  mimořádná pedagogická, odborná a  publikační činnost,  
•  nadstandardní práce (projektové vyučování, míra účasti na  tvorbě, koordinaci nebo evaluaci školního vzdělávacího programu nebo koordinaci těchto činností, péče o  žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně talentovaných žáků, významná mimoškolní činnost apod.),  
•  uplatnění moderních a  efektivních metod ve  výchovně vzdělávacím procesu vyplývající z  aktivní účasti v  dalším vzdělávání pedagogických pracovníků,
•  zpracování projektů a  zapojení do  mezinárodních programů,  
•  metodická činnost,  
•  významná prezentace školy.

Návrhy osobností pro druhou kategorii cen, „Ocenění za  dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost“, zdůvodňují samotní navrhovatelé. Mohou tak učinit pouze u  učitele, který je v  tu chvíli ve  školství aktivně zaměstnaný. Z  tohoto důvodu nelze udělit ocenění in memoriam.

Do doby vyhlášení nebudou jména nominovaných zveřejněna.

Město podpoří dietní stravování ve  školách

Rada města Brna dnes schválila příspěvek ve  výši 1  milionu korun pro brněnské školy a  jídelny. Peníze použijí ředitelé na  odměny pro kuchaře a  kuchařky připravující dietní stravu, na  jejich školení, nákup odborné literatury nebo na  pořízení kuchyňského náčiní.

„Pro rodiče dětí se speciální dietou je složité zajistit zdravé obědy. V  Brně už 2,5 roku  připravuje 20  školních jídelen dietní obědy pro své žáky. Pro kuchaře to v  praxi znamená práci navíc. Musejí projít školením, učit se nové postupy, dietní jídla například vaří v  oddělených nádobách. Díky příspěvku od  města mohou být za  tuto práci odměněni nebo si jídelny mohou pořídit potřebné kuchařské potřeby. Rádi bychom, aby se do  projektu od  dalšího školního roku  zapojilo více škol. Nejdříve však chceme podpořit ty stávající, protože si to zaslouží,“  uvedl  první náměstek primátora Petr Hladík.

Dvacítka škol a  školních jídelen, například při ZŠ Arménská, Pavlovská nebo Merhautova, obdrží 5  tisíc korun měsíčně, a  to i  zpětně za  uplynulé dva měsíce letošního roku. V  případě, že  se od  září rozhodnou i  další školy nebo školská zařízení poskytnout svým žákům možnost dietního stravování, bude příspěvek připraven i  pro ně.

S úpravou receptur pokrmů tak, aby byly pro dietní stravování vhodné, a  se zajištěním podmínek pro jejich přípravu pomáhají jídelnám odborníci z  Masarykovy univerzity.  „Studenti oboru Nutriční specialista zdarma poskytují školním jídelnám odbornou garanci dietního stravování, kterou vyžaduje vyhláška o  školním stravování, a  zároveň tím získávají potřebnou praxi v  průběhu studia,“  dodal  asistent z  Ústavu ochrany a  podpory zdraví Masarykovy univerzity Martin Krobot.

Město také připravuje ve  spolupráci se střední zdravotnickou školou školení kuchařů a  kuchařek, tak aby mohli tato dietní jídla sami připravovat. Dále se uskuteční workshopy s  rodiči školáků a  s  kuchaři, kde mohou sdílet své zkušenosti.

Ve školských zařízeních ve  městě Brně se nejčastěji připravují bezlepkové, bezlaktózové a  diabetické pokrmy. Děti také často trpí alergiemi na  vejce, ořechy, citrusy, ryby, kakao. V  případě zmíněných alergií není připravována speciální strava, pouze jsou tyto potraviny vyloučeny z  jídelníčku.