POZOR!                 Tento týden mají „naše noviny“ DVĚ STRANY !

U nás nakoupíte NEJVÝHODNĚJI!

Aktualizováno vždy o víkendu.
naše noviny
o veřejnosti od r. 1994 Internetový týdeník naše noviny str. 1 naše noviny str. 2
Kontakt na redakci
babocka@vram.cz
Internetový týdeník o kultuře
a společnosti od r. 1998 naše noviny str. 2

Tisková zpráva z  RMB č.  R7/144  dne 5.  12.  2017

RMB doporučuje ZMB schválit

-  předložený návrh Pokynů pro zpracování nového návrhu změny Územního plánu města Brna. Současně je předkládáno na  vědomí i  vyhodnocení dosavadního postupu a  výsledků projednání změny ÚPmB B36/07-II, které odůvodňuje potřebu zpracování nového návrhu;

-  projektový záměr „Strategie integrace cizinců ve  městě Brně“ a  doporučuje ZMB souhlasit s  přípravou žádosti o  dotaci z  Ministerstva vnitra ČR na  tento projekt;

-  obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna, kterou se mění a  doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č.3/2017, kterou se stanoví spádové obvody základních škol a obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna, kterou se mění a  doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č.3/2017, kterou se stanoví spádové obvody mateřských škol;

RMB schvaluje

-  komisionářskou smlouvu mezi statutárním městem Brnem a  společností Brněnské vodárny a  kanalizace a  svěřuje Odboru investičnímu MMB pravomoc rozhodovat o  uzavírání dodatků ke  komisionářské smlouvě;

-  Akční plán Strategie politiky statutárního města Brna v  oblasti drog a  závislostí na  období 2018-2019;

Brno tvoří efektivní strategii pro soužití s  cizinci

Brněnský magistrát podniká další kroky ke  vzniku ucelené strategie integrace cizinců v  souladu s  rozsáhlejším plánem sociálního začleňování. O  finanční podporu formou dotace požádá Ministerstvo vnitra, které podporuje integrační politiku také na  lokální úrovni. Ke  spolupráci byla města vyzvána v  lednu letošního roku  usnesením vlády, která schválila postup při realizaci Koncepce integrace cizinců – Ve  vzájemném respektu. Usnesení také obsahuje přímou výzvu primátorům měst k  naplňování koncepce, jež je nedílnou součástí migrační politiky ČR.

„Zkušenosti z  tuzemské i  zahraniční praxe se shodují v  tom, že  je nutné tvořit účinnou strategii především ve  spolupráci s  obyvateli měst, zejména s  cizinci samotnými. Nebudou tak vznikat komunikační, kulturní a  sociální bariéry, ale naopak je zde vysoká šance na  bezkonfliktní soužití,”  uvedl  náměstek primátora Matěj Hollan.

Město Brno vytvoří a  hodlá ve  spolupráci s  partnerem projektu, kterým se stane Jihomoravský kraj, prosazovat ucelenou strategii. Naváže tak na  vize Brna jako otevřeného města s  důrazem na  srozumitelnou i  efektivní komunikaci s  cizinci a  především prevenci všech negativních jevů.

Strategie bude vytvořena během příštího roku  a  její součástí je řada dílčích aktivit, zaměřených na  konkrétní cíle, na  potřeby cizinců i  na  jejich povinnosti (znalost českého jazyka, ekonomickou soběstačnost, orientaci cizince v  nové společnosti, vzájemné vztahy s  většinovou společností). Do  tvorby strategie bude zapojen druhý partner projektu, společnost SocioFactor,  s.  r.  o.

Předpokládaný rozpočet projektu je 1,75 milionu  Kč. Rada města Brna doporučila Zastupitelstvu města Brna souhlasit s  přípravou žádosti o  dotaci z  Ministerstva vnitra ČR. Celková výše požadované dotace by byla 1,575 milionu  Kč, tj. 90  % nákladů. Město by se na  projektu podílelo částkou 110  tisíc  Kč, Jihomoravský kraj 20  tisíci  Kč a  SocioFactor,  s.  r.  o. 45  tisíci  Kč.

Migrace je v  novém tisíciletí naprosto běžným jevem a  evropské metropole dlouhodobě realizují účinné strategické plány pro integraci cizinců. Brno se inspirovalo nejen Prahou, kde cizinci tvoří téměř 15  % obyvatelstva, ale také pozitivními výsledky z  praxe řady zahraničních samospráv. Zároveň zástupci Magistrátu prezentovali svou vizi na  prestižní mezinárodní konferenci „Výzvy integrace”, která se konala letos v  červnu v  Praze.

Dopravní podnik města Brna informuje

ZMĚNY V JÍZDNÍCH ŘÁDECH OD 10. PROSINCE 2017

Neděle 10. prosince 2017 je celostátním termínem změn jízdních řádů drážních i silničních dopravců. Od tohoto data vstoupí v platnost mimo jiné následující změny v provozu městské hromadné dopravy v Brně. Všechna opatření jsou za podpory města Brna zaměřena na rozšíření služeb vůči cestujícím. Na vybraných linkách dojde k dílčím změnám jízdních řádů spočívající ve změně časových poloh spojů nebo rozšíření garance „nízkopodlažnosti“. Výměna na zastávkách bude probíhat v sobotu 9. 12. 2017.

Linka 3 bude jezdit déle na Rakoveckou – v pracovních dnech od 5 do 21:30 hod., v nepracovních dnech od 7:30 do 21:30 hod. Nutnost přestupu u Vozovny Komín mezi linkami 1 a 3 tak zůstane pouze v okrajových denních dobách. Současně dojde mezi linkami 3 a 11 k záměně dopoledního provozu v pracovních dnech, tj. linka 3 bude jezdit na Rakoveckou i v dopoledních hodinách, linka 11 bude v dopoledním sedle ukončena ve smyčce Komín, což mj. nově nabídne přímé spojení z Bystrce k Dětské nemocnici i v dopoledních hodinách.

Na tramvajové lince 1 dojde k navýšení kapacity zařazením dalších velkokapacitních souprav. Kapacitně bude posílena také tramvajová linka 9, kde zůstanou v provozu kapacitnější tramvaje po celý pracovní den (nebude již prováděna večerní záměna za menší vozy) a nově budou kapacitní tramvaje vypravovány na linku 9 také o víkendu.

Pro zlepšení dopravní obsluhy okolí ulice Řípské a současně i Šlapanic dojde na trolejbusové lince 31 k posílení provozu v době ranní a odpolední špičky, v dopoledním sedle a v podvečerních hodinách pracovních dnů.

V souvislosti se zajištěním obsluhy nového obytného souboru Sadová dochází na trase autobusových linek 43 a N93 mezi zastávkami Högrova a Hamerláky, resp. Myslivecký stadion, ke změně v trase a umístění zastávek. Zastávka Sadová bude nově přeložena do ulice Gustava Broma, nově budou zřízeny zastávky Firkušného (jen ve směru do Soběšic) a Moskalykova. Zrušena bude naopak zastávka Na kopcích.

Na základě požadavku zajištění pravidelné dopravy ulicí Rolencovou pojede autobusová linka 48 nově mezi zastávkami Popelova a Hanácká přes zastávky Prodloužená, V aleji, Holásky, Rolencova a Holásecká, ve směru do centra navíc ještě obslouží zastávku Revoluční. V souvislosti s touto změnou bude posílen provoz na lince 40, jejíž spoje nahradí linku 48 v oblasti Brněnských Ivanovic.

V trase Bystrc, ZOO – Žebětín – Veselka – Popůvky – Troubsko – Bosonohy – Nemocnice Bohunice bude ve zkušebním provozu zavedena nová linka 51. Linka bude v provozu v pracovních dnech od 6 do 19 hodin v intervalu 60 minut. Nová linka 51 bude na své trase obsluhovat celkem 25 zastávek a propojí relativně blízké lokality, kde není v současnosti vedena žádná linka veřejné dopravy (např. Bosonohy a Troubsko nebo Žebětín a Popůvky). Navíc bude na Veselce navazovat na regionální linky.

Expresní linka E56 pojede nově i v dopoledním sedle pracovních dnů ve zkrácené trase Královo Pole, nádraží – Nemocnice Bohunice v intervalu 30 minut, především s vazbou na vlaky linky S3 na nádraží Královo Pole. Do trasy této linky se současně (pro spoje vedené ve špičkách na Technologický park) v obou směrech vkládá zastávka Tylova.

Minibusová linka 65 obsluhující především lokalitu sídliště v Medlánkách rozšíří svůj provoz v pracovních dnech od 5 do 21:30 hodin a nově také pojede o víkendech od 7:30 do 21:30 hodin.

Provozně propojené autobusové linky 68 a 80 se sloučí v jednu pod označením linky 68 a současně bude prodloužena z Klusáčkovy až do zastávky Šumavská, kde bude umožněn přestup na tramvajové linky 1 a 6. Nově tedy pojedou autobusy ze zastávky Šumavská, přes Klusáčkovu a Tábor na náměstí Míru, odkud budou vybrané spoje pokračovat přes Vaňkovo náměstí do Pisárek, případně až na Myslivnu.

Po úspěšném rozšíření počtu zastávek „na znamení“ v loňském roce dojde u další stovky zastávek k rozšíření tohoto režimu. Nový režim přináší finanční úspory a navíc mají zastávky na znamení i ekologický efekt. Mimo energetických úspor, případně snížení produkce škodlivin, zvyšují zastávky na znamení také tzv. oběžnou rychlost vozidel MHD. Pro cestující se s novým režimem nic nemění, je-li na zastávce, řidič zastaví.

Na programy protidrogové prevence poputuje příští rok  více peněz

Na realizaci Akčního plánu Strategie politiky statutárního města Brna v  oblasti drog a  závislostí na  období 2018–2019 město přispěje v  roce  2018 o  3,39 milionů korun více než letos. Navýšení finančních prostředků dnes schválila Rada města Brna.

V roce  2017 směřovalo na  řešení problematiky drog a  závislostí celkem 8,55  mil. Kč. Původní návrh rozpočtu na  rok  2018 počítal se snížením o  přibližně 750  tisíc korun.  „Jsem rád, že  se nám naopak podařilo dohodnout zvýšení částky. Celkově tak částka, kterou město poskytne na  realizaci Akčního plánu, dosáhne až  11,194 milionu korun. Díky tomu bude možné uskutečnit nezbytná navrhovaná opatření, jejichž cílem je lépe provázat stávající služby, posílit prevenci a  snižovat rizika závislosti hlavně u  dětí, mladistvých a  mladých dospělých,“  uvedl  náměstek primátora Matěj Hollan.

Strategie politiky statutárního města Brna v  oblasti drog a  závislostí na  období 2018–2021, k  jejímuž naplnění povedou opatření navrhovaná Akčním plánem, má tyto cíle:

•  nestigmatizující a  kvalitní zdravotní a  sociální péče,  
•  okamžitá pomoc a  komplexní podpora směřující ke  zotavení,  
•  specializovaná nízkoprahová péče,  
•  kvalitní prevence a  včasné řešení problému s  užíváním drog a  závislostí u  dětí a  mladistvých,  
•  dostupná odborná pomoc pro rodinu a  blízké,  
•  snížení rizik v  oblasti nočního života a  rekreačního užívání drog,  
•  koncepční regulace hazardního hraní a  podpora prevence gamblingu,  
•  koordinace, informovanost a  provázanost  
•  pravidelný monitoring a  evaluace v  oblasti drog a  závislostí.

Podle akčního plánu jsou na  období 2018-2019 cílovými skupinami hlavně aktivní i  zotavující se uživatelé legálních i  nelegálních drog, sociální okolí závislého nebo ohroženého závislostí (rodina, blízcí), školní populace, pracovníci realizující programy, služby a  vzdělávání v  oblasti drog a  závislostí, ale i  široká laická i  odborná veřejnost.

Mezi navrhovaná opatření patří například posílení specializované nízkoprahové péče, pravidelně aktualizovaná a  přehledná mapa pomoci v  Brně, vzdělávání neprofesionálů v  oblasti prevence a  snižování rizik (jde například o  personál klubů, ochranku či  represivní složky).

Strategie i  Akční plán vycházejí z  průzkumů, které přesně definují procento obyvatelstva závislého na  různých drogách. Nejproblémovější je závislost na  legálních drogách, jako je alkohol či  tabák, problémem jsou ale také nové psychoaktivní substance (konopí, extáze a  kokain). Méně často se objevují drogy aplikované nitrožilně. Materiály také vycházejí z  počtu pacientů hospitalizovaných v  psychiatrických léčebnách, kde se zotavují ze  závislostí.

Kromě drog a  závislostí na  nich se Strategie věnuje i  problému hazardního hráčství, který se ovšem v  Brně podařilo eliminovat pomocí opatření přijatých na  úrovni města. Problémem stále zůstávají kasina za  hranicemi města, do  kterých se dá dostat kyvadlovou dopravou hrazenou provozovateli heren, ale také nelegální, tzv. černé, herny, u  nichž nelze očekávat dodržování pravidel bezpečnějšího hraní.

Druhá ochutnávka městského datahubu –  stav odpadového hospodářství Brna

Brno se připravuje na  lednové spuštění datového webu města. Při té příležitosti představuje veřejnosti další ochutnávku po  interaktivní analýze ekonomické aktivity (http://arcg.is/1DGGPG), která byla představena v  říjnu.

Prezentace stavu odpadového hospodářství Brna v  sobě spojuje více různých aplikací analytického a  geografického zaměření. Jedná se například o  modelování dostupnosti kontejnerů tříděného odpadu či  monitoring jejich přeplněnosti.  „Občané mohou v  aplikaci zjistit, jak daleko musí jít ke  kontejneru s  tříděným odpadem, nebo jak dlouho jet autem do  sběrného dvora,“ vysvětluje náměstek primátora pro oblast Smart city Jaroslav Kacer.  

Dále aplikace ukazuje poutavou grafickou formou analýzu dostupnosti středisek sběrného odpadu nebo znázornění lokalizace odpadkových košů. Většina aplikací, které můžete v  prezentaci vidět, bude v  průběhu příštího roku  provázána s  „živými daty,“ aby vždy ukazovala aktuální stav. Aplikace bude také doplněna o  možnost označení vhodných míst, ve  kterých dle názoru občanů kontejnery na  tříděný odpad chybí. Aplikaci je možné spustit ze  stránek www.brno.cz/data.

„Věřím, že  tato a  další podobné aplikace, které ještě vzniknou, pomohou zefektivňovat rozhodovaní a  plánovaní v  různých oblastech správy města,“  doplnil  Kacer.  

Odkaz na  prezentaci stavu odpadového hospodářství: https://arcg.is/Smvqi.

Spolupráce s  akademiky a  GIS Day 2017

Spolupráce veřejné a  akademické sféry je pro rozvoj města klíčová. Jednou z  hlavních aktivit, která k  prohloubení spolupráce přispěje, bude spuštění datového portálu města.

„Jednou z  hlavních cílových skupin, pro které město datový web spouští, jsou studenti brněnských univerzit a  obecně akademický sektor. Tento web může v  budoucnu sloužit jako významný datový zdroj pro různé cílové skupiny a  účely,“  uvedl  náměstek Kacer.

Další již tradiční aktivitou je GIS Day. Jedná se o  celosvětovou akci zaměřenou na  propagaci a  vzdělávání v  oblasti geografických informačních technologií a  příbuzných oborů. Do  organizace programu GIS Day v  Brně se kromě Magistrátu města Brna zapojily také univerzitní a  vědecká pracoviště ˗ Masarykova univerzita, Mendelova univerzita a  Ústav Geoniky Akademie věd ČR.  „Pro pracovníky MMB, ÚMČ a  organizací zřizovaných městem jsme uspořádali GIS Day a  potěšilo nás, že  zajímavý program oslovil více než 200  zúčastněných,“  řekl  Kacer.

Letošní program GIS Day v  Brně vyvrcholil setkáním Oddělení GIS a  Oddělení dat, analýz a  evaluací MMB právě se zástupci brněnských vysokých škol v  Urban centru na  Staré radnici.

„Poté, co si jednotlivé subjekty představily navzájem svoje činnosti v  oblasti geoinformačních systémů, byly probrány především možnosti poskytování dat pro potřeby města i  dalších subjektů a  v  neposlední řadě se domlouvaly možnosti vzájemné dlouhodobé spolupráce,“  dodal  Kacer.

Odkaz na  letošní Gis Day: https://www.brno.cz/gis-day/.

Město upravuje spádové obvody mateřských a  základních škol

Rada města Brna na  dnešním zasedání doporučila Zastupitelstvu města Brna schválit aktualizace obecně závazných vyhlášek, kterými se stanovují spádové obvody mateřských a  základních škol ve  městě.

Ve vyhlášce o  spádovosti základních škol došlo k  zapracování návrhů městských částí Brno-střed a  Brno-Bystrc. Na  základě výsledků ze  systémů elektronického zápisu do  základních a  mateřských škol bylo provedeno několik legislativně-technických doplnění a  oprav. Například byly do  spádových obvodů zahrnuty stavby pro rodinou rekreaci v  některých městských částech.

„Po schválení vyhlášek o  spádovosti brněnských škol jsme pečlivě naslouchali námětům městských částí a  rodičů a  upravili jsme spádovost mateřských škol tak, aby vyhovovala praktickým potřebám rodin,“  uvedl  první náměstek primátora Petr Hladík.

Aktualizovaná vyhláška o  spádovosti mateřských škol upravuje rozdělení některých ulic do  spádových obvodů v  některých městských částech, doplňuje adresní místa doposud do  vyhlášky nezahrnutých adresních míst a  odstraňuje duplicity v  jejich přiřazení.

Předpokládá se, že  by vyhláška měla nabýt účinnosti v  druhé polovině měsíce února.

Dny sportovišť města Brna otevřou po  Vánocích zdarma deset areálů

Nové areály, delší program a  mnohem víc rodinné zábavy. Dny sportovišť města Brna se v  letošním roce  uskuteční už potřetí a  tentokrát půjde rovnou o  třídenní akci, která Brňanům v  povánočním termínu od  středy 27.  prosince do  pátku 29.  prosince otevře brány jednotlivých sportovišť.

Návrh předložil Radě města Brna první náměstek primátora Petr Hladík. Vysoká návštěvnost minulých let ukazuje, že  Dny sportovišť města Brna táhnou.  „Byli bychom rádi, aby se z  toho stala vánoční tradice, aby lidé měli otevřená brněnská sportoviště a  mohli si jít zasportovat. Užít si volný čas dohromady s  celou rodinou, zaplavat si, případně zabruslit. Zároveň se jim představí sportoviště,“přiblížil svou vizi  Hladík, která má mezi zimními sporty jasného favorita.  „Ideální pro mě je sport na  sněhu a  vždycky velmi rád vyrazím třeba na  půl dne na  běžky,“  prozradil.

Dny sportovišť města Brna pořádá společnost STAREZ – SPORT,  a.  s., které do  nich zapojí všechny své provozy, samozřejmě vyjma koupališť.

První náměstek primátora ovšem vyzval také ostatní sportoviště, která nespadají pod správu městské společnosti STAREZ – SPORT,  a.  s., aby se ke  Dnům sportovišť města Brna připojila. Takže se lidem otevřou také Stadion Sokola Brno I, Sportovní a  rekreační areál Kraví hora s  krytým bazénem i  kluzištěm, Sportovní areál Tesla Brno, který otevře saunu, halu i  posilovnu, Hudy lezecká stěna Brno nebo Minigolf One v  Nákupním centru Královo Pole.

Rodiče i  s  dětmi mohou veškerá sportoviště navštívit zdarma, ovšem na  některá potřebují zájemci rezervaci, kterou provedou na  internetové adrese www.dnysportovist.cz, kde naleznou také podrobný program.  „Spustili jsme webový portál, na  kterém lze udělat dopředu rezervaci, jinak bychom způsobili kolaps provozů, kdyby se tam všichni návštěvníci nahrnuli,“  vysvětlil  Hladík.

Vedle běžného vyžití nabídnou Dny sportovišť města Brna bohatý doprovodný program včetně soutěží o  ceny. Aquapark Kohoutovice hostí Mistrovství Brna v  jízdě na  toboganu a  lidé si tam vyzkouší také aquazorbing. Kraví Hora otevře své brány v  bazénu i  na  kluzišti. V  Městském plaveckém stadionu Lužánky zájemci okusí paddleboardy, trampolíny, nafukovací chobotnici na  vodě nebo aquazorbing. Krytý bazén Ponávka připravil hodinové cvičení pro seniory, Stadion Sokola Brno I  zase ukázky gymnastiky a  zkušební lekce parkouru pod vedením dlouholetých trenérů.