POZOR!                 Tento týden mají „naše noviny“ DVĚ STRANY !
Aktualizováno vždy o víkendu.
naše noviny
o veřejnosti od r. 1994 Internetový týdeník naše noviny str. 1 naše noviny str. 2
Kontakt na redakci
babocka@vram.cz
Internetový týdeník o kultuře
a společnosti od r. 1998 naše noviny str. 1

Brněnský projekt zaměstnanosti našel práci 128 lidem

Projekt podpory nezaměstnanosti znevýhodněných osob funguje na  brněnském magistrátu půl roku. Ve  spolupráci s  úřadem práce a  zaměstnavateli se zaměřuje na  dlouhodobě nezaměstnané a  za  pomoci sociálního poradenství a  tzv. tréninkových pracovních míst pomáhá k  návratu na  pracovní trh. Projekt za  tu dobu pomohl 128  lidem.

Nezaměstnanost v  Brně je okolo 4,6  %, což představuje 12  477  nezaměstnaných. Situace mezi dlouhodobě nezaměstnanými, kteří setrvávají v  evidenci úřadu práce déle než 12  měsíců, se však navzdory příznivému vývoji prakticky nemění. Město Brno aktuálně eviduje 1416 nezaměstnaných po  dobu 12  až  24  měsíců, a  dokonce 3499 nezaměstnaných déle než 24  měsíců.

Právě na  tuto skupinu se tedy zaměřuje projekt Prostupné zaměstnávání. Podílí se na  něm sami zaměstnavatelé i  úřad práce. Cílem projektu je vrátit do  pracovního procesu lidi, kteří jsou z  něj dlouhodobě vyřazení. Nejčastěji jde o  matky po  mateřské, zdravotně postižené, lidi důchodového věku či  s  jiným sociálním znevýhodněním. Úlohou úřadu práce je přitom vytipování vhodných klientů.

Služba byla za  šest měsíců dosud poskytnuta 128  klientům, které se dlouhodobě nedařilo uplatnit na  trhu práce. K  dnešku se díky projektu podařilo celkem 45  z  nich zaměstnat na  volném pracovním trhu, z  toho 25  lidí na  hlavní pracovní poměr, 12  lidí na  DPČ a  8  na  DPP.

„Tímto projektem město poprvé v  historii řeší aktivní politiku zaměstnanosti. A  ukazuje se, že  při správně nastaveném přístupu jsme skutečně schopni nalézat zaměstnání i  těm, kteří byli na  úřadu práce třeba několik let. A  to je velký benefit jak pro ně samotné, tak pro celou naši společnost,”  dodal  uvolněný zastupitel pro sociální začleňování Martin Freund.

V městských firmách a  příspěvkových organizacích se vytvořilo několik vhodných pracovních míst. Úřad práce pro ně vytipovává klienty, kteří dlouhodobě selhávají na  trhu práce. Město jim pak v  rámci projektu poskytne rekvalifikaci, školení pro pracovní pohovor a  další kompetence.

„Cílem projektu je za  pomocí doprovodných opatření, zejména sociálních služeb, připravovat uchazeče o  zaměstnání na  vstup na  trh práce a  zároveň motivovat zaměstnavatele k  vytváření udržitelných pracovních míst. Projekt má dovést nezaměstnané zpět na  legální trh práce a  pomoci jim tam uspět,”  říká  vedoucí projektu Kateřina Gajdzioková z  Odboru sociální péče MMB.

Tzv. tréninkových pracovních míst (TPM) bylo zatím vytvořeno 10: v  Knihovně Jiřího Mahena, v  magistrátní jídelně na  Malinovského náměstí či  v  Domově seniorů Holásecká. Další dvě tréninková místa jsou v  tuto chvíli v  jednání v  spalovně SAKO Brno,  a.  s. Tři lidé z  TPM už dokázali získat hlavní pracovní poměr.

Postup je takový, že  klient na  TPM získá svého mentora z  řad stálých zaměstnanců a  klientův plat je navíc tři měsíce financován z  prostředků EU. I  díky tomu se daří motivovat zaměstnavatele k  zapojení do  projektu. V  současnosti vznikly vazby s  knihovnou Jiřího Mahena, s  příspěvkovou organizací domov pro seniory Holásecká, Fakultní nemocnicí u  sv.  Anny nebo družstvem invalidů MYJÓMI, firmou SEŽEV facility,  s.  r.  o., QUBA,  s.  r.  o., Albert, ADC Czech Republic, Úrazovou nemocnicí Brno nebo chráněnou dílnou Tradelin,  s.  r.  o.

„Každá dobrá komunikace začíná nasloucháním. S  odborem sociální péče máme vždy pocit, že  nám coby zaměstnavatelům naslouchá. Dokáží vytvořit cílené nabídky pro jednotlivé profese, které v  průběhu času hledáme. Nabízí vždy ty správné alternativy jak pro jejich klienty, tak pro nás. Na  základě rozhovorů s  námi i  klienty dokáže odbor sociální péče erudovaně odhadnout schopnosti jednotlivých kandidátů. Mají v  sobě ohromnou empatii, dobře chápou cíle, motivace, obavy i  současné pracovní frustrace klientů. Díky jejich práci pak u  nás tito klienti mohou v  rámci projektu získat znovu nejen pracovní návyky, ale i  víru ve  vlastní schopnosti a  dovednosti,”  hodnotí  Jitka Kotisová z  personálního oddělení knihovny Jiřího Mahena.

„Spolupráce s  lidmi z  projektu je pro naše zařízení neuvěřitelně přínosná. Pracovníci a  pracovnice z  projektu nám spolehlivě pomohli zajistit vhodné zaměstnance na  tréninkové pracovní místo, které jsme otevřeli,”  chválí si spolupráci  ředitelka domova pro seniory Holásecká Miroslava Mužíková.

„Jídelna Magistrátu města Brna navázala spolupráci s  Odborem sociální péče od  dubna tohoto roku. Využili jsme projektu TPM k  řešení problému s  nedostatkem pracovníků v  jídelně. Spolupráce se zaměstnanci, kteří mají projekt v  kompetenci, je naprosto bezchybná a  funguje skvěle. Naše díky patří zejména paní Feikové a  paní Gajdziokové, které dovedou reagovat rychle a  operativně na  naše požadavky. Jejich přístup je opravdu profesionální,“  uvedla  vedoucí magistrátní jídelny Lenka Brymová.

Pokud se klient osvědčí, může zůstat jako běžný zaměstnanec, pokud o  jeho služby nebude dále zájem, obdrží alespoň certifikát o  úspěšném absolvování projektu, který mu může pomoci při získání regulérního zaměstnání.

Vzhledem k  tomu, že  projekt pracoval s  osobami, které byly i  déle než dva roky mimo trh práce a  ztrácely tak pracovní návyky i  kontakt s  vývojem pracovního trhu, ukazuje se projekt jako úspěšný. Projektem by totiž mělo projít celkem 400  dlouhodobě nezaměstnaných, přičemž zaměstnávání je teprve ve  čtvrtině celkové doby trvání projektu.

Rasisté ani populisté nás nezastaví!

Organizace ROMEA spustila společně s  Nadačním fondem pomoci Karla Janečka crowdfundingovou kampaň na podporu činnosti zpravodajského serveru www.romea.cz. Kampaň s  názvem: „ Romea.cz - Rasisté ani populisté nás nezastaví!“ je spuštěna od 10. září a potrvá do 10. prosince 2018.

„Jedná se o matchingovou výzvu, ovšem specifickou tím, že vybraná částka bude znásobena oblíbeným zlatým řezem Karla Janečka. Každý příspěvek od veřejnosti, bude násoben koeficientem   1,618. Cílová částka, kterou se pokusíme společně s  vámi překonat, je 12⁵, tj. 248  832 Kč.

Cílem tedy je na darech získat od jednotlivých dárců celkovou částku   153 778 Kč, tak abychom od Nadačního fondu pomoci   Karla Janečka získali podporu ve výši 95 054 Kč,“ říká Monika Mihaličková fundraiserka organizace ROMEA.

Základním cílem serveru Romea.cz je zvýšit informační úroveň majority i samotných Romů a tím zlepšit vzájemné vztahy. Je již 15 let nejnavštěvovanější a nejrespektovanější zpravodajský server zabývající romskou tematikou. Denně ho navštíví kolem 3 tisíce čtenářů.

Server se snaží nabízet určitou protiváhu velkým zpravodajským serverům.   Je místem, kde se informuje o celkovém, tedy nikoli pouze o problematickém dění v životě Romů, a kde se tak činí s tolik potřebnou znalostí tématu a souvislostí.

Provádí mimo jiné mediální watchdog, který spočívá v monitoringu médií a sociálních sítí, kontrole pravdivosti či správnosti údajů, které novináři či uživatelé na síti používají, a v následné snaze o nápravu nepravdivých, tendenčních či zavádějících informací. Pravidelně vyvrací hoaxy a manipulace.

„Nesnažíme se umlčovat média píšící o problémech s některými Romy, které reálně existují. I my o nich informujeme. Snažíme se o nápravu těch textů a informací, které zjevně nejsou pravdivé, jsou jednostranné (bez vyjádření romské druhé strany) a tudíž zavádějící. A otevřeně kritizujeme takové počínání novinářů a politiků, které vyvolává k Romům nenávist, ať už úmyslně, či z neznalosti věci,“ vysvětluje Zdeněk Ryšavý, ředitel organizace.

Přináší video zpravodajství z  míst, kde se něco děje, a to včetně demonstrací, kde reportéři riskují i napadení.

Získané dary budou využity na činnost našich novinářů zpravodajského serveru www.romea.cz

Možnost podpořit kampaň naleznete na tomto odkaze: https://www.nfpomoci.cz/project/romea-cz/.

Semináře poradí, jak poskytovat první pomoc dětem i  seniorům

V rámci projektu Brno – Zdravé město se od  17.  září do  30.  listopadu 2018 uskuteční cyklus 32  seminářů pro veřejnost věnovaných zásadám poskytování první pomoci u  dětí a  prevenci úrazů  seniorů.

„Podporu zdraví Brňanů formou osvěty v  oblasti poskytování první pomoci a  prevence úrazů považuji za  velmi důležitou, obzvláště jedná-li se o  tak snadno zranitelné cílové skupiny, jakými jsou malé děti a  senioři. Semináře na  tato témata jsme v  minulých letech již realizovali a  setkali se s  pozitivním ohlasem ze  strany veřejnosti, proto chceme dát letos šanci dalším zájemcům“,  uvedl  1. náměstek primátora města Brna Petr Hladík.

Poskytování první pomoci u  dětí je odlišné od  dospělých pacientů, a  to zejména při život ohrožujících stavech. Např.  dýchání z  úst do  úst je u  dětí stále významnou součástí laické resuscitace, protože nedostatek kyslíku bývá nejčastější příčinou zástavy oběhu u  dětí. Na  seminářích, které se uskuteční  v mateřských centrech, bude kladen důraz zejména na  praktický nácvik – účastníci se naučí, jak odstranit cizí těleso z  dýchacích cest, v  případě nutnosti resuscitovat, ale i  zastavit krvácení.

Na seminářích „Prevence úrazů seniorů“ se zájemci  v klubech  seniorů  při brněnských městských částech dozvědí, jakými typy úrazů jsou osoby ve  vyšším věku nejčastěji ohroženy, ale hlavně to, jak jim předcházet. Proto bude zájemcům představena řada praktických pomůcek pro použití v  domácnosti i  pohybu městem. Účastníci seminářů obdrží ilustrovanou brožuru „Kapesní rádce 1.  pomoci dětem“, či  „Jak vyzrát nad úrazy v  seniorském věku“, které byly vytvořeny v  rámci aktivit projektu Brno – Zdravé město. Semináře jsou pro účastníky zdarma, na  jejich financování se podílí Jihomoravský kraj v  rámci dotačního programu „Zdravé municipality JMK 2018“.

Více informací a  místa konání seminářů jsou umístěny na  webu www.zdravemesto.brno.cz v  sekci Akce a  kampaně.

Poslední rodina opustila nouzové přístřeší v  Železniční ulici

Městu se podařilo vyřešit situaci rodin, které byly před časem vystěhovány z  ubytovny na  ulici Šámalova. Poté, co se našlo bydlení všem rodinám dočasně pobývajícím v  prostorách bývalé LDN na  Červeném kopci, opustila v  pondělí 10.  září 2018 poslední rodina i  dočasné nouzové přístřeší v  nevyužívaném objektu na  Železniční ulici.  

„Závazek ze  strany města, tedy, že  všechny rodiny budou z  Červeného Kopce i  z  ubytovny na  Železniční po  čtyřech měsících pryč a  že  jim bude nalezeno adekvátní ubytování, byl splněn. Z  mého pohledu jde o  zásadní precedent, jak by se mělo město chovat v  podobných situacích. Děti, které přišly před čtyřmi měsíci na  Železniční a  Červený Kopec, domov nikdy neměly. Díky uzavření ubytovny na  Šámalově ale přišly i  o  střechu nad hlavou. Nyní každé z  nich může uléhat v  místě, které mohou domovem nazývat. A  to je velká věc a  já bych chtěl poděkovat všem, kteří se o  to zasloužili,“ doplnil uvolněný zastupitel pro sociální začleňování Martin Freund.

Po ukončení provozu ubytovny Šámalova se ocitlo 17  rodin a  dva jednotlivci bez domova. Příčinou vystěhování celkem 44  dětí s  jejich rodinami z  ubytovny byl soukromoprávní spor dvou subjektů občanského práva.

Osm rodin v  květnu našlo nouzové přístřeší v  budově bývalé LDN na  Červeném kopci, ostatní pak v  nevyužívané budově v  Železniční ulici. Na  obou místech město přitom zajistilo potřebná preventivní opatření, jako je například intenzivní sociální práce s  rodinami nebo denní přítomnost Asistentů prevence kriminality. V  okolí byl po  celou dobu zajištěn zvýšený počet kontrol Městské policie Brno.

Díky okamžitému zásahu města se mohla jedna rodina rovnou nastěhovat do  prostupného bydlení na  ulici Francouzské, další rodina se odstěhovala hned na  začátku do  městské ubytovny pro přechodný pobyt na  ulici Koniklecovu. Jedna rodina z  Červeného kopce se zapojila do  projektu sociálního bydlení v  rámci projektu Pilotní testování koncepce sociálního bydlení.

V průběhu letních měsíců město dál prověřovalo a  zajišťovalo náhradní bydlení. Další čtyři rodiny a  jeden jednotlivec našli bydlení na  Francouzské ulici, dvě rodiny se úspěšně přestěhovaly do  tréninkových bytů Armády spásy. Zbývajících osm rodin se zapojilo do  sociálního bydlení s  komplexní podporou. Jeden z  ubytovaných se dočasně odstěhoval k  dceři a  nyní spolupracuje se sociálním kurátorem na  hledání vlastního bydlení.

Rodiny z  ubytovny Šámalova trávily léto v  psychicky náročné situaci, proto se jim po  celou dobu intenzivně věnovali sociální pracovníci. „Ty pocity nepředstavitelné nejistoty a  prohlubující se frustrace nakonec překonalo štěstí z  převzetí bytů. Už při prvním rozhlédnutí v  novém bytě byl vidět obrovský vděk a  nejednou i  slzy v  očích,“ komentovala situaci přímo v  terénu  sociální pracovnice Lenka Kalábová.

„Věděli jsme, že  nás čeká velká výzva. Nešlo jen o  stěhování samotné, ale spoustu dalších věcí, které tomu předcházely. Museli jsme oslovit dárce, abychom rodinám mohli přivést alespoň matrace, aby rodiny měly na  čem spát,“ doplnil  terénní pracovník Odboru sociální péče Nikol Budai. „Jeden dárce dokonce koupil v  obchodním domě deset matrací, které jsme si jeli přímo do  skladu vyzvednout a  předali je následně rodinám. Co nejsrdečnější díky patří všem dárcům, kteří nás podpořili. Plánujeme s  dětmi nakreslit obrázky, které bychom pak mohli poslat jako symbolické poděkování,“ dodal.

Pobyt v  inkubátorech zpříjemní nové pelíšky. Darovali je motorkáři

Předseda Motoklubu Kiliangang Tomáš Opluštil spolu se svými přáteli přivezli dnes speciální pelíšky pro nedonošené novorozence jak na Pediatrickou kliniku, tak na Neonatologické oddělení FN Brno. Od motorkářů je to pro Fakultní nemocnici obrovský a velmi hezký dar, který pomůže zpříjemnit malým novorozencům jejich první dny a týdny v  inkubátorech na obou zdravotnických pracovištích.

Speciální pelíšky totiž mají důležitou roli při zdárném vývoji předčasně narozených dětí. Poskytují jim nejen pocit bezpečí, ale udržují jejich termoregulaci a zabraňují proleženinám. Pelíšek je dále součástí konceptu bazální stimulace a vývojové péče. Díky němu se miminko přibližuje prostředí, jaké mělo v  děloze. Cítí se v  něm mnohem pohodlněji. Zároveň je velmi pozitivní pro maminku, protože vidí, že její dítě je spokojené. Jakýkoliv předčasný start do života znamená obrovský stres pro miminko. Pelíšek mu ho pomůže výrazně zmírnit. Klidně spí, nepláče, což je velice důležité. Šetří tak síly, které nutně potřebuje pro následný vývoj.

VŠPP otevírá nový studijní program Marketingové komunikace v  Ostravě a Brně

Vysoká škola podnikání a práva (VŠPP) přivítá v  říjnu první studenty nového studijního programu Marketingové komunikace. Od začátku akademického roku nabídne studium v  prezenční a kombinované formě v  Ostravě a Brně. Následující rok získají příležitost studovat marketing na VŠPP i zájemci o  studium v  Praze.

Začátek nového akademického roku oslaví Vysoká škola podnikání a práva otevřením nového studijního programu. Škola získala akreditaci k  výuce marketingové komunikace na bakalářském i  navazujícím magisterském stupni. Garantem atraktivního programu se stal zkušený pedagog a autor řady odborných publikací o marketingu Jaroslav Světlík. „Každodenní praxe dokazuje obrovský vliv, který má marketingová komunikace na zákazníky, klienty a voliče. Podle údajů EU dnes pracuje více než pětina populace v rozvinutých zemích do věku 35 let přímo či nepřímo v  mediální sféře nebo v oblastech s ní souvisejících. Přirozeně proto i náš pracovní trh volá po kvalitních odbornících z  marketingu a médií,“ vysvětluje zaměření nového studijního programu jeho garant profesor Jaroslav Světlík.

Marketingové komunikace lze v  Ostravě studovat prezenčně již od října, zájemci o  kombinované studium se mohou ke studiu přihlásit do Ostravy i do Brna. Výuku v  kombinované formě studia se VŠPP rozhodla co nejvíce přizpůsobit omezeným časovým možnostem pracovně vytížených zájemců. Jejich výuka proto bude probíhat v  blocích, které se budou konat o víkendu jednou za měsíc.

Profesní studium marketingu: více praxe a zkušeností

Nový profesní obor VŠPP se opírá o odborné předměty, které jsou orientované na marketingovou komunikaci s  důrazem na digitální média. „Na studenty čekají předměty, jejichž náplň vychází z  reálné praxe. Kromě základů marketingové komunikace se proto studenti mohou těšit například také na marketing sociálních médií, výuku odborné angličtiny nebo komunikaci v  mezinárodním prostředí,“ popisuje náplň výuky Jaroslav Světlík. Budoucí specialisty na marketingovou komunikaci však nečekají při studiu jednoho z  nejatraktivnějších oborů současnosti desítky hodin v  knihovnách a  studovnách. Všechny studijní materiály budou mít studenti v elektronické podobě a některé učebnice a odborné monografie si budou moci zdarma stáhnout ve formátech PDF, Kindle či iBook.

Podrobnější informace o studijním programu jsou k  dispozici na webové stránce www.bozskyobor.cz. Přihlášku ke studiu lze vyplnit během několika minut na webových stránkách školy www.vspp.cz nebo ji zaslat poštou.

V potravinové sbírce se vybralo 60 tun potravin a drogistického zboží

Necelých 60 tun potravin a drogistického zboží darovali zákazníci v rámci prvního ročníku potravinové sbírky, kterou v sobotu uspořádala společnost Kaufland ve spolupráci s  Federací potravinových bank. Během několika dní se začnou distribuovat do charitativních organizací po celé České republice.

Sbírka proběhla ve všech 129 prodejnách řetězce, kde mohli lidé nakoupit a následně darovat hlavně trvanlivé výrobky. Darované potraviny a drogistické zboží putují lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci.

„Byli jsme velmi mile překvapeni tím, kolik lidí se zúčastnilo a bylo ochotno udělat malý nákup pro velkou věc. Děkujeme všem zákazníkům, kteří svým nákupem přispěli. I přesto, že se jednalo teprve o první ročník naší sbírky, podařilo se vybrat úctyhodných 60 tun potravin a drogistického zboží. V příštím roce bychom si přáli na tento úspěch navázat,“ říká Renata Maierl, tisková mluvčí společnosti Kaufland Česká republika.

Nejvíce darovali zákazníci v  prodejně v  Českých Budějovicích, kde se vybralo přes jednu tunu zboží. Nakupující nejčastěji darovali těstoviny, mouku, cukr a konzervy. Pro řadu lidí představuje tato forma daru významnou pomoc v těžké životní či finanční situaci. „Pro organizace zabývající se pomocí lidem v nouzi je podobná sbírka velkou podporou. Potraviny jsou tou nejrychlejší a nejúčinnější pomocí, kterou mohou lidem v  nouzi poskytnout,“ vysvětluje Veronika Láchová, ředitelka Federace potravinových bank.

Darování potravin představuje pro společnost dlouhodobou a kontinuální pomoc. Od ledna 2018 jsou do darování potravin zapojeny všechny prodejny Kaufland a za půl roku spolupráce společnost darovala potravinovým bankám přes 120 tun potravin. K-potravinová sbírka představuje rozšíření této spolupráce. Vybrané zboží ze sobotní akce bude rozděleno mezi více než 600 konkrétních dobročinných organizací, které pomáhají matkám samoživitelkám, opuštěným dětem nebo seniorům a rodinám v tíživé životní situaci. Jsou jimi například Armáda spásy, azylové domy, oblastní charity a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Sobotní sbírky se zúčastnilo přes tisíc dobrovolníků potravinových bank. Společnost Kaufland výtěžek ze sbírky doplní o drogistické zboží a další chybějící produkty.